Author Topic: kandulu chakraya  (Read 1975 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

thinethi

 • Guest
kandulu chakraya
« on: December 14, 2007, 02:12:16 PM »
Advertisement

phn~ t#B

Offline Bo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 331
Re: kandulu chakraya
« Reply #1 on: December 14, 2007, 08:33:40 PM »
[email protected],
kvQ @b`@h`\ [email protected], e'v`@y\ ar\}`n\vQw bv sh [email protected]\ hqvw\ vlt @qn pNQvQdy vQX`lyQ,
@mv#nQ agn` kvQ nQr\m`N wvw\ [email protected]\ bQhQ @v|v` kQyl` mm pY`r\}n` krmQ.
mEhEq g#n lQy#vEnE, [email protected][n n#@gn rL @pL g#n lQy#vEnE @m| kvQ a#w\@wn\m jWvQwy g#n vd`w\ psk\ krnv` apt
qQgtm [email protected][n\n kvQ nQm|ny s`rvw\ krn\n
swOtEyQ @m| hmEvWm

Offline HoyDen

 • ---------> Áll 잿ź Ŵēll
 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 251
 • Gender: Female
 • PăŇĉĤėĒ
Re: kandulu chakraya
« Reply #2 on: December 14, 2007, 10:04:22 PM »
qy`br [email protected],

oy`@g kvQ hrQm ls~snyQ.. :)
hrQ apRr#vt lQyl`.
sEx pwnv` mmw~,
nQm|[email protected]~ qQgtm [email protected][mQn~ wv wvw~ ls~sn nQr\m`N bQhQ krn~nt.. :)

thinethi

 • Guest
Re: kandulu chakraya
« Reply #3 on: December 19, 2007, 11:44:45 AM »
« Last Edit: December 28, 2007, 02:53:16 PM by ZoRoŽ »

thinethi

 • Guest
Re: kandulu chakraya
« Reply #4 on: December 28, 2007, 02:00:50 PM »

thinethi

 • Guest
Re: kandulu chakraya
« Reply #5 on: January 04, 2008, 02:32:08 PM »