Author Topic: Thanannata Nohakiyen nawa nirmaana...  (Read 5195 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline nalubatta

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 147
 • Gender: Male
Thanannata Nohakiyen nawa nirmaana...
« on: December 03, 2007, 08:51:04 PM »
Advertisement
nQm|nyt en b`hQr p`rXv kr#vn\ vQsQn\... nQm|[email protected]\ nQr\m`n @k`l\lk#m| sh nQrm`n kr#vn\ @n`mg y#vWm| sQqEkrn a`k`ry nQwr apt asn\nt qkQn\nt l#@bnv`...
apQ @m| g#nw\ s0v`qyk @[email protected] q ? ...


nQmQny      ek~k aw~v#l~ b#[ nQwQ         [email protected][n
nQmQny      wOl @s`[Rr# kvQ pq v#l~      @g`wn
nQmQny      elQy kL yh gON qmQ           pQr#N
nQmQny      ngn s#m ht wOwQ @qmR        b#wQn

qRqn   qnn~ @n`rQsQvR pr hQw     k`m
sRqn   @vsQn~ a#vQqQn~ mQwOrn~     @s~m
qRqn   gONy @pn~v` hQw rF[Q   @b`~m
qRqn   gwQ p`wQ lj~j` n#wQ      @s~m

vWrQy   vd` w#nRvyQ @s`[Rr# mg      plbr
a`rQy   gONy gOr# @k`t vRcyQ       p#h#br
sErQy   @s~ n#@gn vQt elQy qW        nQlBr
k`rQy   kQm#yQ [email protected] vn~nt          qbr

wnn~nt      @n`h#[email protected]~ nv      nQr~m`N
lbn~nt      b#rQv a#w jn         smQm`n
qrn~nt      b#rQv ap lq            bhRm`n
krn~nt      wnwQ [email protected]          avm`n
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?9361" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline Sudeera

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 975
Re: Thanannata Nohakiyen nawa nirmaana...
« Reply #1 on: December 06, 2007, 02:59:40 AM »
ob lQyR @q\ nm| hrQytm hrQ nUv`
smhr vQt hQw` gn\n b#rQ vQqQht mQnQs\sE h#[email protected]\@n

mt mwk\ @vn\@n l` wN @k`L @pw\w`s\ b$n\d| [email protected]\ sQn\qEvk\ (mwkq - @q`s\wr @h`[ hQw

"adQ g`nk\ vlk\ kpl adQ g`nk\ anEn\ @hLl adQyk\vw\ ihL yn\n nEBt b$ [email protected]\
anEn\t k#pR [email protected]\ v#@tn\@n nEByQ @b`@l\ "

iwOr# tQk mwk n$, e'w\ an\wQmt "@m|v` w`vk`lQkyQ " kQynv` mwkyQ
Best way to attract others is to keep your self Cool when others are hot at u !

Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Thanannata Nohakiyen nawa nirmaana...
« Reply #2 on: December 14, 2007, 09:24:58 PM »
ob qkQn\@n\ sE0qr kOsEmk\ nm|
mhw\ @s\ qEk\ qr` kOsEmk\ @l`vt qEn\
ghv#l q#r$ apmN @[email protected] amwk @n`krn\n
ob qkQn\@n\ rn\ bQjEvt nm|
mhw\ @[email protected]\ qr` @p`Lv h` g#tEn
ahQn\skyn\@g\ q` bQqE amwk @n`krn\n
s#b$vtm ob qkQn ymt ytQn\ a#wQ
apmN @[email protected] vQ[Q mQnQsEn\ amwk @n`krn\n
ey vns` qmn\n @n`[email protected] @n` anEm`nyQ
@nw\

Offline Bo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 331
Re: Thanannata Nohakiyen nawa nirmaana...
« Reply #3 on: December 15, 2007, 03:14:35 PM »
anEn\t vQn krn\t sQw\ @qn sQwk
s#nsWm @n`@v| kQsQ [email protected]
as` q#k a#w\@wmQ [email protected] un\ vQ[vn wrm| jWvQwy

e'w\ wvmw\ ovEn\t nm| n#w v#thQl`, ovEn\ krn\@n\ p`pyk\ bv, e' pv| ekwO krn\, ssr mg qQgO kr gn\nv` @n`@vq un\ wv wvw\