Author Topic: Things,,According to me,,  (Read 9467 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline Arun

 • බඩපිස්සෝ BadaPisso
 • **
 • Posts: 21
Things,,According to me,,
« on: December 08, 2007, 08:42:39 PM »
Advertisement
@vl`vkt mt [email protected] sAkYmNQk p`sl\ jWvQwyk\ @gvpE mt p`[email protected]\vw\, [email protected]\ amwk @n`vn sQhQvtn n#h#yQ kQyl.

wU mrn\n pEUvn\ [email protected]| mwkyn\ n#wQ vENw\, aqtw\ @w\r#m| gn\n b#rQ @b`@h`\ @q\vl\vlQn\ [email protected]\ [email protected] pQrW gQhQn\.

@m| mt [email protected] [email protected] vQqQht [email protected] @q\vl\ eLQyt qmn\n gn\n tYyQ ekk\,,

@m|@k agk\-mElk\ nm| n#h#,,[email protected]\ n#h#,,h#mq`mw\ [email protected]\ a#[email protected] p#v#w\mk\ wQbENE mt mWt vd` vQqQhk\ hQw`gn\n b#h# mt [email protected] @m| @q\vl\ kQyn\n.

vQX\v vQq&`@l @qvn vsrt en @k`t pLmE [email protected]\ qk\vpE qs\km| mw ym| vQ;yk\ s[h` [email protected]\; up`{Qykt tYyQ ekk\ @qn\n c`n\s\ ekk\ l#@bnv`. iwQn\, w`w\w mt kQvEv` v#dQ pEr q#nEm l#@bn\@n s`m`n& up`{Qyk\ krl` vQ;yn\ kWpyk\ [email protected] g#[email protected]\ mQsk [email protected]\; up`{Qyk\ [email protected]\ @n`@v|y kQyl. v`q krl qQnn\n b#rQ nQs` mA [email protected]\; up`{Qykt tYyQ krl` sm`j vQq&`v @w`\r gw\w.

e' @[email protected]`t ap [email protected] gw\ rt`vt anEkSlv lAk`@v vQX\v vQq&`l a#[email protected] vQvQ{ k\@;\wY pQLQb[ q#nEmk\ vQ{Qmw\ @ls sm|p`qny @vl` @n`wQbENE nQs` apt sQq\{ vEN` [email protected]`nE h` eAgln\w nv q#nEm wnQvm kQyvn\n.  iwQn\ wdQ @p`w\vlQn\ @w`\r` qEn\ @C\q @f`@t`\@k`pQ krl kQyvl @w\r#m| arn\ pn\wQy is\srh iqQrQpw\ krl, e' hrh` [email protected] q#nEm ekwO kr g#[email protected]\ wm` [email protected]\ vQ;y nQr\@q\Xy @p`@h`sw\ [email protected]\.

[email protected] krlw\, [email protected]`Lp#l#s\@sn\, anEr`{[email protected]\, kOr#N$glQn\, g`l\l-m`wrQn\ [email protected]\m [email protected]\@g`d, mhrgmQn\ a`pE kvEr#w\ [email protected]\, e' @p`dQ k`ly a#wOLw vQs\wr @vn h#m vcnyk\m ahEL ahEL` sthn\ mQtQ hq` gn\n @hn tYyQ ekk\ qEn\n`.

@m`dr\n\ q#nEm, s`m|pYq`yQk [email protected]@m| rt`v a#[email protected] e' vQqQht pl\ @vq\qQ, ek\@[email protected]\ v#dQm [email protected]`w\ @qn\@nk\ [email protected]\ wmn\@g mhn\[email protected]\ wmn\ vQsQn\m kQyvmQn\ sh hq`rmQn\ wmn\@g ilk\kyt gQy`. e' ay anQw\ [email protected]\ @vn\ vEN`.

iwQn\ mm @m| kQyn [email protected]\ b#c| ekt ayQwQ [email protected]\ [email protected] vQX\v vQq&`l sm|pYq`y wm` pLmE [email protected] @fY;s\ b#c| @f`@t`\ ek gn\n ek. mElE b#c| [email protected]\m 200-300k\ vQwr sEqE s`rQ, sEqE ;r\t|, kU klQsm| a#[l, tyQ @p`l\lk\ qml, p#yk\ @qkk\ gQnQ av|@v, pEtE ud, @m|s ud [email protected] i[l @f`@t`\ ek arn\, vwOr b`l\qQw\ n`l v#@d| ivr krnv.

e' @f`@t`\ ek l#bEN`m sELMQl\@l\ nQy @p`w\w wrmt wmn\v @[email protected] adQyk\ vQwr qQgm qQg wdQ @f`@t`\ ekk\ @gqr @gnQyn\n pEUvnQ.

[email protected] @m| @s`\@s` b#c| [email protected]\ b#c| @f`@t`\ ek gn\n qvs a`@v an\wQm avEr#q\@q\ an\wQm v`@rqQ. iwQn\ [email protected]\ kt|tQy eqw\ pn\[email protected]\qQ q#NEm| qWmk\ kL` h#m @[email protected]\m sEqE s`rQ, ;r\t| a#[l en\n o|nQ kQyl.

@m| aqhst mElQn\m vQr#q\{ [email protected]\ ar klQn\ kQypE s\@v`\w\s`[email protected] h#q$rWm| krmQn\ hQtQ [email protected]\ y`[email protected]\. ey` kQvEv mt nm| b$ mL @g\k ynv [email protected]\ o|v a[Qn\n, mA en\@n ;r\t| ekk\ a#[l, o|nQ nm| mA [email protected] in\nm|,,,anQk mt b$ oy s`m|pYq`yQk wdQ bQl\dQn\ is\srh i[n\ o|v gn\n,,o|nQ nm| [email protected]\ f#kl\[email protected]\m [email protected] [email protected]\ yEnQvr\[email protected] aUw\m lyQbYrQy is\srh` gm|mE kQyl. e' [email protected] apQw\ i[ hQt @w\ ekk\ @b`n, @f`@t`\@k`pQyk\ gh gn\n [email protected]\ dQp`r\t|mn\t| [email protected]\ @s\[email protected]`w\ @m|kt gm|mE kQyl.


[email protected]\ aqhs e'km vENw\ mA @vn @y`\jn`vk\ kL`,,, mA kQvEv` apQ [email protected] gn\@nw\ @m`dr\n\ m wQyrQ nQs`, apQ kvEr#w\ eq`t nQqhs\ vQqQht im|mE. apQ kvEr# vENw\ ls\sn ek ek a#[Em|vlt,,,e' nQs` h#m @[email protected]\m wmn\ ls\snyQ kQyl wmn\t h#@Mn a#[EmQn\ s#rsQl` en\n kQyl,, sl\v`rQyk\, s`rQyk\, osrQyk\, gvEm, @dnQmk\, srmk\,,k#mwQ p`tkQn\,,k#mwQ vQl`sQw`vkQn\,,,,

@m| kw`v pn\wQy is\srh` kQvEvhm, kt|[email protected]\ a#s\vlQn\ gQnQ qlE pQtvEN`.

[email protected]\ [email protected]\ n#gQtl` @vvElmQn\ kw` kL`,,,ey` m` qQh`vt a#MQl\l qQgO krl` kQvEv`,,,

" oy` gm|vlQn\ a`pE ahQAsk LmyQn\@g\ @s`[Er# sQhQn vQn`X kL`,,,," kQyl,,

ey` [email protected]| apQ ekm p`t ekm vQqQht a#[[email protected]\ h#m @[email protected]\m awr sm`n`w\mw`vk\ ht gn\n` bvyQ.
bEqE am|@m`\,,,

eq` i[n\ e' y`Uvw\, pn\[email protected]\ @b`@h`\ @[email protected]\ m` smg [email protected] aw h#rQy`.

b#c| @f`@t`\ ek [email protected] mm @vnqtw\ a[Qn @dnQmk\ sh ;r\t| ekk\ a#[n\ gQy`, [email protected]\ y`Uv` tW ;r\t| ekk\, wv @[email protected]@nk\ a`@v n$,,,apQv aw$rl` ar kt|tQy b#c| @f`@t`\ ek gw\w`.

a{&`pny l#bWmt sQyl\ln\t sm`n ayQwQyk\ wQbENw\, a{&`pny [email protected]\ sQylE @qn` sm`n y#yQ vrqv` vth` g#nWm nQs` eq` a#wQvENE @m| k#LBQl\l nQs` gOr#vr#n\ pv` mt @q`s\ kQvEv`.

up`{[email protected]\ ps\@s ar @c`\qn` kL y`Uv` q#n\ ef\.em|.n`lQk`vk pr\@y\;[email protected]\ vQqQht v#d krnv`. (@qy\yn\@gm pQhQtyQ ). g#h#NE LmyQ nm| [email protected]|c gmn\ ks`q b#[l`, up`{Q [email protected]\ al\m`[email protected]\ wQyl` LmyQ hqn\ @gvl\ hqn\ k$m uyn\ in\nv`. @qn\@nk\ vQwr eAgln\@w\ gQy` v#dQ qEr [email protected] gn\n. ey`l` ar @f`@t`\ ekt [email protected]\ n$.

iwQn\ ekm p`t a#[w\ eLQyt gQy`m @m`nm vQqQhkQn\vw\ @m| ay awr sm`n`w\mw`vk\ n#h#yQ kQyl` hQw` gn\n Xk\wQyk\ ap ekwO krgw\ q#nEm a#[email protected]\ [email protected] n#q\q kQyl mt w`m [email protected] pQtQn\ ekm p`t a#[n\ hQtQyw\ [email protected]\ mEhENE, h#MWm|, [email protected]| vr\Ny, hQt gn\n vQqQh, us, mhw, @k`N\@d kt| ek, p`t, hQwn vQqQh, qkQn vQqQh, mwk Xk\wQy, wrMk`rW bv, wr\kny, @pLpw, j`n, vr\[email protected]\h @m| ok\@k`m @vns\ @vq\qQ, a{&`pny is\srh` apQ [email protected]` @vn\ krn\nw\ e' h#m @qm blp`n bv eq` e' ayt @w\r#@N\ n#h#. ekm sQlbs\ ekk\ [email protected] @gnw\,, mQyEsQys\ [email protected]\ k#m|ps\ a`pE @knyQ, @r`\yl\ [email protected]\ k#m|ps\ a`pE @knyQ, mEl\kQrQglQn\ k#m|ps\ a`pE @kn`@gn\ @vns\ @vn\@n @k`@h`mq kQyn ek g#N kl\pn`vk\ ey`lt [email protected] n#h#.

@m| @vns\vWmm @kwrm| sEn\qrq kQyl q#k, [email protected] bq` v#L[ gn\n ey`lt hyQyk\ [email protected]\ n#h#,,h#kQy`vk\ [email protected]\ n#h#.

InQy` sm`nw\vyk\ [email protected] hq`@gn,,pQt in\n @vns\ @vns\ apQv e' [email protected]`\ r`jQk sm`n`w\mw`vt qm`gn\n qMlpE nQs` ey`lw\ mmw\ a$w\ vEN`.

mm yEnQvr\[email protected]\ pQt [email protected]\ [email protected]` sw\[email protected] vQqQht,,,

iwQn\ kQyn\n,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

mm v#rqQq   ??

  :roll:

Offline Bo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 331
Re: Things,,According to me,,
« Reply #1 on: December 08, 2007, 10:20:46 PM »
ar#n\, mt [email protected]\@n ob v#rqQ n#h#, @m`kq s`m|pYq`yQk p#v#w\m wOl It vd` @vns\ ymk\ krn\n hqn h#@m`\tm @vn\@n oy [email protected]\ @q\vl\ wmyQ, mtw\ [email protected]`m sQqEvWm| emt [email protected]`, is\sr avAkv aqhs\ eLQyt pYk`X krn\n gQhQA b#t k`l [email protected]`, q#n\nm| aqhs\ pYk`X @n`kr in\nv`, @m`kq vAk @vl` pEr#q\qk\ n#wQ nQs`,
ev#nQ vtpQt`vk\ wOl [email protected]` vWm @[email protected]#yQ [email protected]`.

Offline Arun

 • බඩපිස්සෝ BadaPisso
 • **
 • Posts: 21
Re: Things,,According to me,,
« Reply #2 on: December 12, 2007, 11:58:13 AM »
mm kOm`rwOAgyn\@g\  "mgOl\ k$m" [email protected]|@v s\@k`\@l [email protected]\ pn\[email protected], [email protected] nmt ytQn\ kOr#mQNQ [email protected]\ 1 @X\YNQy kQyl ghpE e' @p`w aqtw\ m` g`v [email protected],,

mm mElQn\m nvkw`vk\ kQyvn @k`t mm [email protected] 3 pn\[email protected] e'k "wOsQw`" kQyl nvkw`vk\,, g$nE [email protected]\ h`mEqEr# @[email protected]\ ek\k p#n gQhQn\ vQv`h jWvQwy a`rm|x krn h#tQ wmyQ e'@k lQyvQl` [email protected]\.

@p`w [email protected] [email protected]\ @gqr is\srh k`[email protected]\ @p`w\ r`k\@k udm wt|[email protected] mm [email protected]\@lt kkOlk\ wQyl, anQw\ kkOl @p`w\ r`k\@k ud wt|tEvkt wQyl, ek awkQn\ ud wt|tEvk el\@ln gmn\ anQw\ awQn\ @p`w [email protected] wm` [email protected]|@v. apQ us n#h#yQ kQyl hQw`@gn [email protected]\ w`w\w nvkw` wQyl [email protected] e' vQqQht udm wt|[email protected],.

p`sl\ a#rQl a#vQw\ is\@w`\p\[email protected] pdQy udt @vl` kQyvq\qQ, w`w\w @gqr en [email protected]\ sq\@q a#@hn @k`tm a`@y qEvl gQhQl e' vQqQhtm el\lQl` @p`w wQyl elQyt en nQs` aq @vn wOr#w\ kQsQm @[email protected]\ q#[email protected] [email protected] n#h# ak\kyQ mmyQ whnm| s`hQw& a#sEr# [email protected]\ @k`@h`mq kQyl.

[email protected] @p`w\ kQyvn pEr#q\q pQs\sEvk\ @vl` r#{Qr n`lQk`vl pv` gmn\ krq\qQ, asWmQw v|qQht kvQ, nvkw`, @ktQkw`, n`t&, wWr# lQpQ, k`tRn\, cQwY kw` oy @k`yQkw\ @klvrk\ n#wOv kQyvn\n ptn\ arn\ k`lyk\  gQy`. kQyvQl\l, lQvQl\lktw\ , lQyn sm`j a`XYytw\ hEr# vEN`.

mt @g`dk\ y`[email protected]` hQtQy`, gWw lQyn, n`t& krn, @ktQkw` lQyn, @p`w\ ghpE,,ek ek vQ{[email protected]\ ay,,,

ey`lw\ ek ek vQqQhyQ. @l\Kky` sEn\qryQ kQyl` hQw`@gn @p`w\vlt xk\[email protected]\ hQtQ k`ly @b`@h`m qQgyQ..

[email protected]\ vQvQ{ stn\ a#[email protected],, k`@lw\ ek\k y`[email protected]` ks`q b#[l`, am`w&`AXvl mWdQy` [email protected]\tr\s\l` @vl`, a#d|vr\tyQsQn\ a`ywnvl [email protected]\tQv| a`r\tQs\t|l` @vl`, ef\.em|vl @pY`\gY$m| @pY`dQyEsr\s\l` @vl`,,sQylE nQr\m`NXWlW h#kQy`vn\ [email protected]|c nmEw\ @m| sm`@j is\srh` nm kQyR pmNQn\,,a` ahvl`@n,,, kQyl` anQw\ ay a[En gn\n @p`rvl\ tQkk\ @vn @k`t e' sm`@j nQkn\m [email protected]\ a$w\vEN`.

@m| lQyn mQnQs\sEn\@g @p_q\glQk h` sm`j x`vQw`vn\ ey`[email protected] lQyn k`rN` ek\k @k`yQ wrm| qErt sAyEk\w q kQyl kl\pn` krq\qQ e' @b`@h`\ @qn` g#n a#[email protected]\ klkQrWmk\,,

lQyn\@n`\ kOhkyQ,,kQyn aqhst [email protected]\ [email protected]\ @p`dQ id kdk\ h#[email protected] a`v`.

ps\@sn\ phE in\tr\@nt| ekt hEr# @vl`, ek a#[email protected] [email protected]\qQ,,,,o|n\n a`@ymw\ lQyn kt|tQy mEN g#hEN`,,

q#n\ sm`@j gmn\ krn\@n a`@ymw\ aUw\ p`rk. lQyn h#@m`\tm ek\@k`\ yEq\@q g#n lQyn\n pEUvn\,,ek\@k`\ yEq\@qt vQr#q\{v lQyn\n pEUvn\,, ek\@k`\ nQyEtYl\ x`vy g#n lQyn\n pEUvn\,,kkOl\, wOv`l, mQnW gNn, hmEq` @s`yErn\@g k#pkQrWm| h` prQw&`g, hmEq`k`ryQn\@g @kLQ, yEq\{@yn\ b#t kn mQnQsEn\, @p`dQvEn\, ayQwWn\, hQmQkm|, a`qry, wYs\wv`qWn\t a`qry kQrWm,,am|@m`\ @k`yQ wrm|nm| @q\vl\ @my`l lQynvq ?

iwQn\ smhr# nm| @k`@h\ m#r#Nw\ mQnQs\sE mQnQs\sEmyQ,,kQyl` yEq\@qt vQr#q\{ @vnv`,,ey`l lQyn\@n wmn\ hrQm @q\Xp`lnQkyQ kQyl` hQw`@gn. m`nv xk\wQy sWm` m`yQm| n#wOv uwOr` ynv`,,iwQn\ e'v` ahn qkQn h#@m`\m hQwn\@n\ ey`l` hrQm m`nE;QkyQ kQylyQ.

an\wr\ j`l yEq [email protected]\ ey`l` wm` nQym [email protected]`\,,

[email protected] lQyn @[email protected]\ , @m| lQvQlQ hrh` @g`d n#gONE hQwvw\ kmk\ os\@s\ qvsk\ @@vq& v^w\wQyt [email protected]\nt [email protected] gn\n` wvw\ lQyn @[email protected] @[email protected] kQyl` wQbEN`,,

",,,,,,,,,,@h`[t mhn\sQ @vl` p`dm| krn\n,,,n#w\nm| qE;\kr pL`wkt yn\n @vyQ,,,,,,,,,,, "


 :P


m`nv qy`v g#n lQyn mQnQsEn\@g\ mwv`q qQh` mA @qvrk\ bln\n pEr#qE vWm @k`yQ wrm| @h`[q ?

e'w\ [email protected]| in\n @b`@h`\ @qn` ar\{ [email protected]\ an\{yQ kQyl` mm qn\nv`.
« Last Edit: December 12, 2007, 12:00:32 PM by Arun »

Offline Arun

 • බඩපිස්සෝ BadaPisso
 • **
 • Posts: 21
Re: Things,,According to me,,
« Reply #3 on: January 03, 2008, 09:37:00 AM »
jWvQw k`@lqQm a`[email protected]\ krn pEUvn\ ek\@[email protected] vQwryQ..kQyn @r`m$n\tQk\ mwv`qy nvkw`, kvQ, sQAqE as\st obl sWl\ wQyl q#n\ @g`dk\ kl\ @gvQl gQhQn\.

ek\wr` k`@lk prm a`[email protected]\ @[email protected]\ m#r#NE kt|tQy q#n\ @b|wktvw\ @h`y` gn\n b$.

[email protected]\ [email protected] gl`@gn yn @qyk\.

ek\@[email protected] LM nwr @vl` v#LpQ v#LpQ in\n ek kvQykt hrQ dyrQykt hrQ sWm` @vn eknm| @h`[yQ. e'[email protected]\ @vnw\ pYwQl`xw\ n#w\@wm n#h#@n.

mtw\ e' [email protected]\ phE krn\ a` @p\Ym pEr` v^w\w kQhQpyk\ wQbEN.

yLQw\ mwk\ kL gmn\ hQw ss#LW yn e'v`, kQvQsEmk\ gQy`m mRN pQhq` gn\nv` [email protected]\ pQhq`l amwk krn\n pEUvn\ e'v`, sq`kl\ hQw [email protected]\ i[n\ udt [email protected] @vl`vlt mEvgt sQn`vk\ k#[n @s`[Er# mwk pQrQ e'v`....qhyk\ @q`Lhk\ g#n @[email protected] mA @m| kQyn\@n\..wOn hwrk\ g#n.

iwQn\ e'k nrkyQ kQyl mm hQwn\@n n#h#. @k`@h`m vENw\ ek p`rkt [email protected]\ nwr @vn\n qEn\@n nm| ekm ek\@[email protected] vQwryQ. @h`\l\ @s\l\ [email protected]\ ek p`r @qwOn\ @[email protected] a`qry krn ek g#n [email protected]\ aqhsk\ n#h#.a`qry krn\n pEUvn\ unw\ e'k pvw\v`@gn yn\@n @k`@h`mq avAk @vmQn\ kQyn ek g#n mt h#MWmk\ n#h#..e'w\ [email protected] kL ayw\ [email protected]\ mQwOr# sm`[email protected] hQtQy`. h#b#yQ e' a`qr kw` a#[email protected]\ @b`r#v rj vEN`.

mt a`qry kL ay kvq`vw\ ek sm`n [email protected]\ n#h#.

mt v#qgw\ [email protected]\ [email protected]\Priority List [email protected]\..

01- "a`qry"

@vn\n vQwryQ. e'w\ [email protected] krn\n e' k`tvw\ b#rQvEN`. [email protected]\ f#n\tsQvlt g#[email protected]\ n#wQ w#n\vlqQ mm e' [email protected]\ a$w\ vEN`. h#b#yQ e' kQsQ @[email protected]\ is\srh` ss#[email protected]\vw\, a#[email protected]|vw\, sEsEm| @[email protected]|vw\, "a#yQ" kQyl` a#[email protected]|vw\ n#h#.

[email protected] @vn\vWmk iv q#nENE ek qvsk mm @gqr a#vQw\ [email protected]\ [email protected]\ @[email protected] lQvEv`....


fudkjd ys;=K;a ug ta wiafi iqoaoS,df. l;dfj fldgil=;a u;la jqqKd'

zziqoaoS''''   bka tydg Tyqg lsisjla meyeos<sj is;d.; fkdyel' Tyqf.a lh jyd msfohs' tmuKlska Tyq ish,a, jyd mila fldg .kS' .eyeKqka .ek is;Su Tyqg kqyqreh' .eyeKshl yd nqoshd.kag ,eu isrsfujka uqo,d,sf.a wksla jev fmd, w;rska b;du iq lghq;a;ls' .EKshla .ek ys; ys;d b|Su Tyqg mqreoq ke;' .eyeKshlf.a weiqr ,eug Tyq wuq;= wdhdihla fkd.kS' Bg jvd jeo.;a jev yeuodu Tyqg lrkakg ;snqfKah' ZZ   ^msgqj 06&

ux m%d:kd lrkjd zz fohfka ug isrsfujka uqo,d,s flfkla kx ,efnkak tmdZZ lsh,d' wdof lshkafk ug uf.a uq cSf;au'


e' vw`@v [email protected]\ mEql`lQv mA [email protected] [email protected]


Offline Sudeera

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 975
Re: Things,,According to me,,
« Reply #4 on: January 03, 2008, 09:13:37 PM »
smhr# @k`@h`mq ekp`r @qn\@nkOt wOn\@[email protected]\t a`[email protected]\ krn\@n\ kQyn ek mtw\ [email protected]` @vl`vkt [email protected] [email protected] v#d krn kt|tQy q#k\km
ar#n\ , ob lQyn @q\vlQn\ s#b$ @l`v wOl pvwQn h#l h#p\pWm| mn`v @pn\nEm| krnv`, @[email protected] krn\n [email protected] krn\n kQyl lQyn ayt e'v`@y\ pY`@y`\gQk p#w\wk\ g#n @[email protected]\@n\m n#wQ wrm| kQylyQ mt [email protected]\@n\

e' awQn\ oy` lQyn @q\vlQn\ [email protected]\ rFvtWm|, vQ[vWm|, sh vQ[v`g#nWm| vd` y}`r\wv`qWv @pn\nEm| krnv`. anEn\@g\ kONE @s`\q @s`\q wmn\@g\ @h`[ pYk`X krn\n [email protected] lQpQ awrwOr @mv#n\nk\ kQyvn\n l#bWm @k`yQwrm| @h`[q.
@m| @k`Lm kQyvn\@n\ [email protected]\ [email protected]\ e'[email protected]\m k#m#w\@wn\.
nQymyQ ! wvw\ lQyn\n, qQgtm lQyn\n,
Best way to attract others is to keep your self Cool when others are hot at u !

Offline Arun

 • බඩපිස්සෝ BadaPisso
 • **
 • Posts: 21
Re: Things,,According to me,,
« Reply #5 on: January 07, 2008, 10:35:08 AM »

jQm| ekt @vl` p\@l\n\tQyk\ ghn gmn\ hrQ, lyQbYrQy is\srht @vl` kQyv kQyv hQtQq\qQ hrQ, nEg gh yt bAkOvlt @vl` mr`gnQq\qQ hrQ apQt h#mq`m ek ek [email protected]\ pYX\n wQbEN` @b|rgn\n.

lQAgQkw\vy s\v`x`vQkq ? sAs\k^wQk q ? kQyn ek eyQn\ ek\ pYX\nyk\.

a`[email protected]\ h` e' smg b#[ENE p#v#w\m vQk`r sAs\}`vlQn\ ab|bg`w krn\n akm#wQ vENE mA [email protected]|,,e'k @s`b`vQkyQ..nmEw\ uBl` e'k [email protected]\ sAs\k^wQkkrNy krl` .kQyl`.

k#wQ @p`lE us\s` gw\ [email protected]\ ay [email protected]| e'k sAs\k^wQkyQ..kQyl`

iwQn\ [email protected] lQAgQkw\vy sAs\k^wQkyQ kQyl` kQypE @k`l\@l`\, @kl\[email protected]\ mRnk\ sQp gn\n, awkQn\ al\l` gn\n h#n\[email protected] kUvr v#@tnkn\ i[l` p[Er#, vhpE @q\Xn`g`r pdQ @pLvl\, prN @h`\l\ sh bAkO [email protected]\ e'v` @w`\r`gw\w`.

i[ hQt kQhQp @[email protected]\ fQl\m|@h`\l\ [email protected] gQhQl\l` e' y`wOkr\m ym| pmNkQn\ i;\t sQq\{ krgw\w`.

swQ an\wykQn\ ps\@s\ @qsEm|hl\vl ihL m`l pQyg#[email protected]\ pEr` @mb[E ay x`vQw kr ivw\ kL sEn\bEn\ qkQn\nt l#bWm srsvQyt s`m`n& @qyk\ vEN`.

iwQn\ lQAgQkw\vy @s`b`vQkyQ kQypE mt vQr#q\{ [email protected] smg [email protected]| ekkQn\ ktk\, p\@l\n\tQykQn\ ugOrk\ @bq` g#[email protected]|, bw\ pwkQn\ ktk\ an` wv [email protected] k#[email protected]|, pYqr\Xnykt y`@m|, cQwYptyk\ b#[email protected]|, upn\qQnykt v#L[@gn sEb p#[email protected]| @h`\ h#n\q$vt bAkOvk\ udt kkOl\ @qk arn\ kQyv kQyv` [email protected]| @h`\ ar#myk\ [email protected]\ n$.

iwQn\ @m|k sAs\k^wQkyQ kQyn ayt hrQm g#tU wQbEN`...

@k`l\@lk\ ek\k gmnk\ [email protected]`w\ pqyk\ h#@qyQq..
@kl\@lkOt hg\ [email protected]`w\ @kl\@l` kw` hqyQq...

ek\qhs\ ekkOw\ Itw\ tQkk\ v#[email protected]\ pYX\n.

ey`[email protected] sAs\k^wQy a#[email protected] @m| b#[Wm|vlt sWm` wQbEN nQs`, sAs\k^wQy eLQpQt rFk gnQmQn\, lQAgQkw\vy @h`r [email protected]\ vQ[Qn\n k`tw\ v#[email protected]\ uvmn`v [email protected]\ @m| aytyQ.

[email protected] ay h#@m`\tm @h`r` v#t pnQn\n gQhQn\ htgw\ asm|mw Pl vQn`X krn\n aV` h#[email protected] [email protected]`t mEql\ qEn\ [email protected]\ a`c`r\[email protected] pv` sQtQy`. nmEw\ ohE e' LmEn\ kvEq#yQ @kqQnkvw\ [email protected]\ @hLQ [email protected]\ n#h#. ohE ey [email protected]| sm`j g#tUvk\ @lsyQ.o|p`qRpyk\ @ls @n`@vyQ.

a[Er v#@tnkn\ i[l` awQn\ al\ln ay g#nyQ, @f`\n\ krl` a`[email protected] kQyn ay g#nyQ vQX\v`s krn\n ep` kQyl` mA [email protected]\ mQwOrQykt vrk\ kQvEv`.

eLQpQt mQnQs\ sm|bn\{w` @gn yn\n h#mvQtm r#cQ kL mt @m| a[Er# ahEmElE srsn mQnQs\ sm|bn\{w` eq` v`@gm aqw\ @[email protected]\@n\ aXQ;\t vQk`ryk\ [email protected]

@k`yQ wrm| v&`jyk\ @m| jWvQw a#[email protected] wQbEN`q ??? kQyl` hQwq\qQ,, [email protected]\ [email protected]\ g#n @l`kO s#h#l\lEvk\ q#@nnv`.


appreciate ur comments.

Offline Arun

 • බඩපිස්සෝ BadaPisso
 • **
 • Posts: 21


pn\sl\ [email protected]`t g#h#NE qQg s`yvl\ @h`\ s`rQ a[Qn\n o|@n kQyn ek a`@v @k`@hn\q kQyl mt hQw` gn\n b$.

a#yQ e'k s#h#l\lE qQg klQsmk\ uN`m @m`kq @vn\@n ?

sEqE a#n\@q n#w\wn\ hwr m`yQmt en\d ep` kQyl whAcQ qm`pE h`mEqEr#vr#nEw\ in\nv`..

mm e' pn\sl\ pL`@w yn ek nwr @kr#v`..

nWwQ qm`@gn pn\sl\ en\[email protected]`@h\ [email protected] nWwQyk\q e' ??

@l`\@k [email protected] @h`[m axy xSmQy @vn\n o|@n pn\sl @n. mQnQs\sE h#mvQtm hqn\@n nWwQvlQn\ g#lvQl`, rQAgl gQhQn\ [email protected]\ vQ[Qn\n.
al\ll hQr krl wQy` gn\n hqn kQsQ @qyk\ r[n\@n n#h#.

apQ sEqE a[Qnvq, qQg @rq\qk\ a[Qnvq kQyn ek [email protected]\ a`{&`w\my wOLQn\, [email protected]\ hQw [email protected]\m a`@v n#w\wn\.......... iwQn\ e'kt pn\sl\ yn ek whnm| kL`m hrQq ?

w#n\pw\ sQw en\n o|@n pYqr\Xn`w\mk aAg rcn`vkQn\ kQyl mm nm| hQwn\@n n$.

@[email protected]\ sEqE a[Qn v#dQ hrQyk\ @h`r#.

w#n\pw\ km [email protected], h#[email protected] wQbEN`m mqQq [email protected] h`mEqEr#[email protected]\ ???

e'kt p`tk\ [email protected]\nm o|@nq?

mm rwO a#n\qw\, kU a#n\qw\ [email protected]\ hQw w#n\pw\ nm|....e'k obt v#[email protected]\@n n#w\@w, ob in\ klbl @vn\@[email protected]| hQw w#n\pw\ n#wQ nQsyQ.
iwQn\ e'kt mt k$ ghl hrQynvq ?

ob gQhQn\ [email protected]| s#@Ln hQw nQv` gn\n.

mm in\@n\ nQvENE sQwQn\.
e'k [email protected]\, nQLQyk\ [email protected]\ pYqr\Xny krn\n mt uvmn` n#h#.

mm a[Qn\@n\ asAvr (y#yQ kQyn  ) a#[Emk\ @n`@vyQ.

nmEw\ [email protected]| sQw klbl @vl`...

e'kt mm v#rqQ n$ @n\q ?  [email protected]| qEr\vlkm| ob hq` gn\n` @wk\, mm @b|@r\ v#v asl a#wQ pn\[email protected]\ @b`\{Q pRj` wbmQn\ in\nv`.
« Last Edit: January 08, 2008, 09:28:01 AM by Arun »

Offline jhan

 • කිරිකෝඩු Kiri-Kodu
 • *
 • Posts: 2
 • Gender: Female
 • When the going gets tough,the tough gets going
Re: Things,,According to me,,
« Reply #7 on: April 28, 2008, 10:17:22 AM »
 well Arun,its really nice to hear the thoughts of a person who thinks out of the regular frames."Being different " sometimes become really tough because lot of people donot want to see things that they cannot imagine or understand.Anyway,whether the world cares or not,what matters is the things you do.So as far as you are convinced that you are doing the correct thing and it does not do any harm to this world, keep up the good work.


Offline viragi

 • කිරිකෝඩු Kiri-Kodu
 • *
 • Posts: 4
Re: Things,,According to me,,
« Reply #8 on: December 09, 2008, 04:24:33 AM »
I read your letter .,completely.It is very nice and it inspired me very well.your views shows me realside of the life. If everyone in the world thinks like u everything will be flourished and fulfilled..but unfortunately very few people want to show the real expectations and expressions like you.Anyway keep writing ...................because yor words can touch others hearts .

Offline viragi

 • කිරිකෝඩු Kiri-Kodu
 • *
 • Posts: 4
Re: Things,,According to me,,
« Reply #9 on: December 11, 2008, 04:57:02 AM »
ARUN, SANSCRUTHIYAI,SOBAVIKATHVAYAI ATHARA ARAGALAYA THAMI MANUSSA JEEVITHAYA KIYANNE...............API BADEEM VALATA BADILA INNAVA . A NISA APEMA JEEVITHA APEMA UNATH PALANAYA KARANNA GODAK KATTIYA INNAVA........BUS  RATHAYE EHA PATHE IDAGENA YANA MANUSSAYA UNATH MOHOTHAKATA APE PALAKAYA VENNA PULUVAN...........ME PALANA BAMMEN MIDENNA ONA NISAI OBA OYA VAGE DEVAL LIYANNE ................NAMUTH MATHAKA THIYAGANNA EKA HITHANA THARAM LESI PAHASU KATAUTHAK NAM NOVANAVAGA...OBA VAGEMA MATH KALAYAK UTHSAHA GATHA SRILANKAVE MINISSY HITHANA VIDIHA VENAS KARANNA,NAMUTH EKA KARANNA BARI DEYAK BAVA MATA VEDI KALAK NOGIHILLAMA THERUM GIYA.............SAMAJAYA VSNAS UNATH PRATHIPATHI VANAS NOKARANA KENEK MAN .VENES VANA SAMAJAYE MAMA VITHARAK VENAS NOUNAMA A PUDHGALAYA SAMAJAYEN KONVENAVA .A TIKA THAMAI MATATH UNE ....................OHOMA KALAYAK YANAKOTA MATA LANKAVE JEEVITHE EPA UNA,SRI LANKIKAYAGE MODA DURVALAKAM NISA, A NISA MAMA JEEVATH VENNA VENA RATAKATA AVA........ME RATEDI PAVA MAMA HOYANA A SANASUMA MATA LABUNADA KIYANA EKANAM SAKAI.......KOHOMANAMUTH ANTHIMEDI MAMA THANI UNA.................MATA DAN JEEEVITHAYA GENA VADI BALAPOROTHTHUVAK NAHA...................LOKE HODAI KIYALA KIYANA RATAKA MAMA JEEVATH UNATH,LOKE HODAMA PASALAKATA MAMA GIYATH, LOKE HODAMA VISHVAVIDHYALAYAKATA YAMATA MATA AVASTHAVA THIBILATH ....,MAMA SABAVINMA INNE SATHUTAKIN NEMEI.MOKADA MAMA DANNAVA MAGE JEEVITHAYA KOTHARAM NISARUDA,ASARTHAKADA KIYALA..........MAGE JEEVITHE DEVAL OBALATA KIYALA VADAKUTH NAHA,NAMUTH OBR LIPI PELA KIYAVADDI,MAMA NAVATHA VATHAVAK MAGE JEEVITHAYA GENA HARILA BALUVA.......A NISAI ME LIPIYA LIANNA HITHUVE.......{OBE ADAHAS THAVATH IDIRIPATH KARANNA}

Offline Arun

 • බඩපිස්සෝ BadaPisso
 • **
 • Posts: 21
Re: Things,,According to me,,
« Reply #10 on: December 18, 2008, 03:26:19 PM »
@b`@h`\ klkt psE mm yLQw\
 sthnk\ lQyn\n a`v`. l#bW a#wQ pYwQc`r [email protected]|[email protected]\ [email protected]|v`. vQr`gQ, j`n\ sh [email protected]\ aqhs\ q#kWmw\ swOtk\..vQr`gQ..lQvWmw\ ek\wr` [email protected]\kyk\ !..k#mwQq aw\ hq` bln\n ..??? :)

@mn\n yLQw\ kOd` sthnk\..

---

[email protected]\ [email protected]\ sErFkOm| sthn\ awQ vQX`l pYm`Nyk\ [email protected] nQs` [email protected]\ mm ekQn\ ek yLQ blmQn\ e'v` ivw\ [email protected]| @yqW sQtQy`. evQt m` wb` gw\ ek\wr` @[email protected]`s\@l`\v#kQy`nE sQw\[email protected]@g\ @vb| advQyk\ h` [email protected]\ sQwOvm| [email protected]\ a#s g#tEN`.

@m| in\ kQhQpyk\.
ohE rtvl\ gNn`vk sAc`ry kL sQw\[email protected]\. e' nQs` @mm sQwOvm| ohE s#b$ q$sQn\ qEtE qr\Xn sQwOvmt n#[email protected]\ nQr\m`Ny kL e'v` y#yQ sQwQy h#kQyQ.

anEm`n [email protected]\ hE qk\v` [email protected]\@n\..

qLq` m`LQg`@v| pRj`vkt yn k`n\w`vn\.

nmEw\ wvw\ w#nk em kwOn\@g\ smWp r$pykt yn ohE sthn\ kr a#w\@w\

lAk`@v| @qmL k`n\w`vn\ " [email protected]\.. [email protected]\nm| @qmL k`n\w`vn\ @k`\vQlkt ynv`q ? n#[email protected]`w\ qLq` m`LQg`vt gQy` q ? yn g#tUv mt p#n n#gON`..


e' @[email protected]\ vEvw\ @m| lAk`@v| k`n\w`vn\ pYsQq\{[email protected]\ a#vQqQn a`k`ry @n`v#.

iwQn\ eq` pEq bQm|vl a#w\wn\ @m| udE ky [email protected]\ wb`@gn wmn\ asl g#vsENE k`n\w`vn\ smg hrQ hrQyt @wr#vn\ @[email protected]\ sQw phq`@gn sQtQn\ntw\ a#wQ @n`v#..

[email protected]| aq @m| k`n\w`vn\@g\ a#[Em nQs` sQl\ [email protected][n bv kQyn hr#[email protected]\ aqhs @m`kk\q ?

[email protected]\ [email protected]\ hQwt vq qEn\ k`rNy e'kyQ..

uw\wry g#n [email protected] @k`t hQnhw\ env`..


Pictures : Tavik Frantisek imon [1877-1942]

Offline viragi

 • කිරිකෝඩු Kiri-Kodu
 • *
 • Posts: 4
Re: Things,,According to me,,
« Reply #11 on: December 23, 2008, 06:08:56 AM »
athithayadi, gahanu redi valin vasa gaththe ithamath rahasya than vitharai.namuth kalaya yanakota guda athmavadiyo ,gahanu gana guda vidihata hithuva, epamanak novei anik ayatath ema vidihatama hithanna ida salassuva.. gahanu guda athma bavata path une ita passei.................dan gahaniya guda athmayak ....... a nisa ,api purudu vela thiyenava gahaniya desa amuthuma konayakin balanna. oba pava aya desa amuthuma konayakin balana nisa thamai, me siththara pala kale......namuth sabavinma me guda sithivili venas kala yuthi :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: