Author Topic: In memory of Sekara , our legendary poet  (Read 4906 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Bo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 331
In memory of Sekara , our legendary poet
« on: January 14, 2008, 01:11:17 AM »
Advertisement
Sekara ...

Mahagama Sekera was one of the most versatile of artists this country has produced and one of the leading catalysts in the Sri Lankan artistic renaissance which started in the late 1950s. Often regarded as the nationís finest poet of the 20th century, Sekera inspired several generations of writers even after his time.

Sekara was often being imitated but never duplicated. As a poet and a lyricist he developed the prevailing tradition and drew upon the language of the folk to up shape a modern lyrical and poetic diction. He was a poet, lyricist, painter, broadcaster, playwright, novelist, short story writer and also became a reputed moviemaker after directing his semi-autobiographical novel Thun Man Handiya as a motion picture.

Passing away on 14th of January 1976, late evening, of a sudden cardiac arrest, at the age of 46 years. He has met Prof. Jothiya Dheerasekera that afternoon for a discussion on Prabuddha where he requested Prof. Dheerasekera to write the forward for the book. In the evening, at his Gampaha residence, he was visited by the director of Yasho Geethaya, a documentary film on his patriotic song Rathna Deepa, whom he was supposed to meet the next day for an inital shooting. Afterwards he had attended to the final editing of his doctoral thesis.

http://www.mahagamasekera.org/

<a href="http://www.youtube.com/v/oiYFvYOni8s&amp;rel=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/oiYFvYOni8s&amp;rel=1</a>

Offline Bo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 331
Re: In memory of Sekara , our legendary poet
« Reply #1 on: January 14, 2008, 02:12:17 AM »
m` qEtE @s\kr,

yEg pEr#;yn\ phL @vn\@n\ kl`wOrkQnQ.
m` @s\kr q#k a#w\@w\ ohE @g\ gq& pq& k^wWn\ sh ohE pQLQb[v lQy#vEnE k^wW, lQpQ yn`qQ@ynQ.
@s\kryn\ mQnQs\ hqvw\ wOl @v@sn\@nkQ. ohE wm gq& pq& cQwY sh sQnm` k^wQ @m| sQyl\ln\@gn\ mQnQs\sEn\@g\ hqt k}` kl kl`kr#@vkQ.m` @s\kryn\@g\ k`v& k^wQ kQy\vn\nw\ klQ@ynQ ohE@g\ gWw rsvQn\@q\.
rw\n qWp jn\m xSmQ gWy r$pv`hQnQ@y\ vQk`Xy @vq\qW, e' gW hVtq e' gW pqv#ltq m` @b`@h`\ @syQn\ a#lEm| k@lmQ.
gWwyk pqm`l`vt mQsk ey gyn hVt v#dQ a#l\mk\ @n`qk\vn msQw @s\kryn\@g\ w`lyt mEsE@vn , rQq\my h` g#@tn sq`kl\ hQw wOl rF@[n pq v#l\ h` @pmQn\ b#[En`y.
 
vk\kd lM v#hQ v#@tn w`lyt
wQw\w p#tv| ud p#n n#tEv`
v#s\s vhQn\nt is\sr ah@s\
vl`kOLQn\ vQqElQy @ktEv`....

rw\nqWp jn\m xSmQ
lAk` qWp vQjy xSmQ
@m| a@p\ uq`r vR m`w^ xSmQyyQ m`w^ xSmQyyQ
a`qQ sQAh@l\ vWr qRpEwOn\ @lyQn\
s`r vR uq`r vR m`w^ xSmQyyQ m`w^ xSmQyQ


"m` nQym kvQy mnQn\@n\ @m@s\y, @m| kvQy`t @vn an\ ay @prkW @q\t vd` @vns\ @qyk\ kWmt wQ@b|q? ohE ey  kWm s[h` @vns\ mMk\ @s`y` @gn a#q\q? kQnm| nv mgk\ sQy` g#nWm pmNk\ pYm`Nvw\ @n`@v|, ohE @s`y` gw\ mg kvQy` pvsn @vnw\ @qy mwOkr @pn\vWmt wrm| pYblq... tW es\. elQyt|"

@m| kQyn @lst, srlv, e@hw\ g#BEr# q$, s#h#l\lE@vn\, lQy` wbn\nt @s\kryn\ smw\@vnv` y#yQ mt sQ@w\, h#m pqykQn\m aUw\ymk\ lQyn\nt kQyn\nt uw\sh krn ohE pvwQn sm|pYq`yt r`mEvW @k`tEvW sQtQ bvk\ @n`qkQmQ. @s\kryn\@g\ kl` nQr\m`N pQLQb[ vd` vQq\vw\ @ls lQyn\nt wrm| m` ug@wkO @n`@v|. m` uw\sh k@L\ mt q#nEnE @s\kryn\ @k@s\q yn\n pmNk\ lQy` w#bWmtyQ.

@s\kryn\ m` qkQn\@n\ m`nvhQwv`qW, mh` kl`kr#v`nn\ @k@nk\ @lsy. m` as` kQyv` a#wQ @ls, @p`L@v| py gs` jWvw\ vR,  mQnQ@skQ. ohE lQyR q$ mQnQs\ hqvw\ wOl wvq wv @b`@h`\ kl\ yn wOr#q pvwQ@n\ e@hyQnQ.

qhsk\ v#dr`jkrW ek\k g#@tn apt @s\kr mwk\@vn\@n\ kvQyk\ kQ@yv|@v`w\ @h`\ gWwyk\ a#sE@v`w\ vQwrmq ? e@hm n#w\nm|, ewOm`@g\ anEs\mrN qQn eL@Bq\qW pmNk\q?

p`U a[Er# nQl\ ahst a$w qQ@ln rn\ wr#vt kvQ lQyR ob@g\ e' kv| gWyt @pm| b#[, kvQyt k`v&krNyt @pm| b#n\@qmQ,
mhgm @s\kr kvQy`nn\ @vnE@vn\ m` mWt @b`@h`\ klkt @pr sthn\ kl kvQ pq kQhQpyk\ @m@s\ lQy` wbmQ.

"vk\kd lM v#hQ v#@tn w`lyt"
@gw\wm| kL sQw\ r$ kvQkm|
v#sQvsQn` ahsw\ mh @p`Lvw\
kvQ pq'gQn\ lQyE yEr# mnrm|

p`U a[Er# nQl\ ahs pEr` ob
sQw\wm| kl kvQ wr#q qEtQm|
nEB pN @pv| kvQ rn\ gQr p`mEl
pQpW v#@nn ml\ @p`dQq qEtQm|


@b`\
« Last Edit: January 14, 2008, 04:15:36 AM by Bodhi »

Offline Sudeera

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 975
Re: In memory of Sekara , our legendary poet
« Reply #2 on: January 14, 2008, 01:18:33 PM »
s\wSwQyQ..
@s\kr g#n v#dQpEr kQyvn\n.. @mw#nQn\


http://www.sinhalaya.com/network/index.php/topic,3960.0.html
Best way to attract others is to keep your self Cool when others are hot at u !

Offline koombiya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 255
Re: In memory of Sekara , our legendary poet
« Reply #3 on: January 14, 2008, 01:58:49 PM »
hungak watinawa me adahas..
SEKARA kiyanne mata aagamak..
Ada api karamin inna boho de wala ulpatha thibune sekarage panhinde...!
Aadaraya Siyallata Ihalin...!

Offline Cleo.

 • The QueEn oF KiNgS --;--;--<@
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 1063
 • Gender: Female
 • Aadaraya,, ---->> E Mage Aagamai
  • හද බිඳි සර..
Re: In memory of Sekara , our legendary poet
« Reply #4 on: January 31, 2008, 09:22:50 AM »


mhgm @s~kr vQp~lvv`qW kvQ@yk~q? sm|pYq`y vQ@r`~{W kOkvQ@yk~q?

mhgm@g~ smr@s~kr nm| sh^q kl`kr#v` awQ qEr\lx m`nv gON@yn~ h` vQXQ;~t vQvQ{ kl` pYwQx`v@yn~ q apRr\v prQkl~pn@yn~ q g@v|;Nk`mW vQc`rk~;QykQn~ q @hbQ s~vx`v{r\m@y~ m awQn~qYWy cmw~k`rjnk @s`[Er# sQwOvmk ash`y nQm#vRmkQ. jWvQw k`ly wOLm ohR@g~ k~;RqY vR nQr\m`Nk`y a#sRr# kL q kQyv` avsn~ kL @n`h#kQ mh` nvkw`vkQ. rs vQ[Qn~nt rs vQ[Qn~nt nvmR ar\} mwOvn kvQykQ. ohR an~wv`qW @n`vR vQp~lvv`qW q`r\XnQk@ykQ. e~ bv ohR@g~ s`hQw& v&`p`ry wOL v&Ag&`, @ht irk~ p`yyQ, mk~nQs`q yw~, r`jwQlk lynl~ sh pQYyn~w, sk~v`lQhQNQ, @b`~dQm, m@n`~mn~qQr, wOA mA hAqQy a`qW vR nQr\m`N os~@s~ a#rBQ @n`mQ@ymQ, pYbRq~{ k^wQ qk~v` a`gmn@yn~ vQmsQy h#kQy. "{vl @s~n`Aky XWYmw~ a`wr\ @k`nn~ @d`yQl~@g~ uyse# kqpc~bh nvkw`@v| prQvr\wnykQ. ey ohR @h`[ x`;` prQvr\wkykO @mn~m bs h#sQrvW@m| r#sQykO bv @m`nvt kQy`p`yQ. s`r\}k sn~nQ@v|qkykO h` prQp`lkykO @ls k#pW @p@nn~@n~ gOr#vrykO vX@yn~ a#rBQ gm@n~ gOr# up@q~XkvrykO gOr# vQq&`lyk vQqEhl~pwQvrykO k}Qk`c`r\yvrykO a`qW wnwOr#vl vgkWm| q#rW@mnQ. gOvn~ vQqElQ@y~ mh @gqrQn~ a#r@Bn amr@q~v : @s~kr sRsA@y`~gy "m{Rvn~wQ" wrm|m m{Rr bv amr@q~vyn~t awWw@y~ rmNWy amrNWy mwkyt m{RvQwk~ spynR a#w. @s~kryn~ g`ynytw~ kWYd`vtw~ imhw~ qk;w`vk~ q#k~vR bv ohR@g~ smk`lWn hQwvwOn~t wm q`rk smy sQhQgn~vyQ.

1929 a@pY~l~ 07 vn ir# qQn rj`a`N wOAmA hAqQyt s#w#p~mk~ pmN kQrQ[Qv#l p#w~wt vn~nt pQhQtQ mhvw~w mh@gqrqW upw l#bR asm`n a@y`~my a`@r`~h prQN`h @q~h{`rW av&`j g#mQy` v#vyQ, q`g#byQ, gmyQ pn~slyQ mRl~@k`tgw~ "a@p~ g@m|" nQhV kl`kr#vkO @ls kl~@gvR @j`~n~ ap~pRh`mQ@g~ sh rNvka`rc|cQl`@g~ @r`s~lQn~ @n`~n`@g~ ekm pRwYrw~nyyQ. sQwOvm| kl`v, k#tym| h` mRr\wQ kl`v, kvQy, gWwy, nvkw`v, @ktQ kw`v, n`t&y, prQvr\wny, sQnm`v, Lm` k^wQ nQr\m`Ny yn aAg @k@r\ vQhQqvR ekm mQnQskO swO vR qEr\lx prQkl~pn pYwQx`ny u@qs` vQ@q&`qy vQX~vvQq&`l@yn~ s`hQw& sRrW a`c`r\y up`{Qy hQmQvn~@n~ mhgm@s~kryn~ vQsQn~ lQyn lq "sQAhl gq& pq& nQr\m`Nyn~hQ rQq~m lk;N" nm#wQ pr\@y~;N gYn~}y s[h`y. e~ ohR jWvw~v sQtQyqW nm| @n`@v|.

mRlE mhw~ j`wQ@y~m av`sn`vt 1976 jnv`rQ ms 14 vn qQn sQylE lk~v`sW jnw`v@g~ hq g#@hn rQq~my @m`@h`wkt @vns~ krmQn~ rq`v`n wOAmAsl @s`@h`n~ @k`@w~ "m` mL psR @s`@h`n~ @k`@w~ qEk~ gWyk~ lQynR m#nvQ"yQ sthn~ @k`t ohR klQn~ kQy` wQbR prQqQm mrNW"@g~ vsMyt pw~v smRgw~@w~y. ap hq wOL amrNWy sQhQvtnyk~ w#bR k`lwY@y~ awQ {`vnk`rW, g@v|;NXWlW wWr\} y`wQYky` @m| isQvry`@N`~y.

"mL ir bsQn` h#n~q$ y`@m|

ob@gn~ smRgn~nm|

a[Ert idqW a[E@r\ s#MvW

ob@gn~ @vn~vW mm yn~nm|..."

(mhgm@s~kr gWw 66 Cg:

@m| gWwy @s~kryn~@g~ mRl~k`lWn gWw rcnyk~ @s~ s#l@k~. @mhQ x`v`wQXy s~vx`vy @kwrm|q kQv@h`w~ ohR@g~ cQwkyt gQnQ q#l~@vn @m`@h`@w~ amr@q~vyn~@g~ hVQn~ g#@yn vQt awQ mhw~ jnk`yk@g~ @nw~ @k@vnQ awrQn~ k[EU gAg` gl` gQ@y~ y. ekW avs~}`v awWw`v@l`~kn@yhQ @y@qn sh^qykO@g~ mwk mn~qQr wOL k`l@y~ v#lQwl`@vn~ v#sW yLQw~ jWvm`nvn vQpYlm|x X^Ag`r@y~ a@[`~n`vkQn~ hq avRlEvyQ. @s~kryn~@g~ psRk`lWnv lQy#@vn gWw rcn` awQ smRq`y awOrQn~ qk~nt l#@bn~@n~ x`v`wQXy bv ik~mv` gQy iw` sQyRm| q`r\XnQk jWvQw prQZ`nyk prQpRrQw s~vx`vykQ.

mrNy g#n @s~kr wrm| kw` kL nQr\m`Nkr#vkO @n`m#wQ wrm|y. mrNy g#n a@p~ g#mQ sAs~k^wQy wOL jWvw~v sQtQyqW eLQpQt kw` kQrWm pv` a@X`~xn avk#@pn kw`vk~ @s~ slkwQ. sQAhl @b_q~{ XQk;Ny wOL "mrNy" bQyvWmt kr#NkQ. e~ nQs` @b_q~{y` nQwrm pn~sl a#sRrQn~ a`gmQk sAymy lbmQn~ pRnr#p~pw~wQy sRgwQm`r\gykQn~ @kLvr kr g#n~mt @v@h@syQ. @mv#nQ psRbQmk h#qENR kvQy` mrNy pY`r\}ny kQrWm pRqEmyt kr#NkQ. ohR v&Ag&` k^wQ@yn~ mrNy ik~mnQn~ a@p~k;` krn~@n~ s`m`jWy y}`r\}yk~ h` qr\Xny psk~ krmQnQ.

"mn~q own h#AgW uB krn~@n~

an~qk`r sU @p`rv` v#@nn~@n~

nQn~q n#wOv mm p#qE@r\ qpn~@n~

nQn~q sq`k`lQk @k`t qQyn~@n~

(mrNy 65 cg:

epmNk~ @n`v ohR "mrNy" @vnR@vn~ "@n`mQ@ymQ" nmQn~ @p`wk~ m pRqyQ. @n`mQ@ymQ k^wQ@yn~ upw h` mrNy awr a#wQ jWvQwy pQLQb[ g#BRr# y}`r\}yw~ q`r\XnQk s~vx`vyw~ psk~ krgn~nt gw~ uw~s`hy @p@nyQ. gQln~v @r`~h@l~ sQtQn vQt lQyn lq wm`@g~ anRxSwQyk~ @ls pYk`X @k@rn "@n`mQ@ymQ" k^wQy a`rQyvAX rNvWr v#nQ pYvWN nQr\m`Nkr#vkO qkQn~@n~ @s~kr@g~ a`K&`n k`v& rt`@v| @h`[m g@v|;Ny @lsyQ.

"sRqE v#lQ awOL mM sRqE p`v`d pQt

pQrQvr n$ sQyn~ m#q mRl~ w#nt sQt

sn~sRn~ gmn~ yw mL@br @prtR @k`t

mrNy jygYhN@yk#yQ sQ@wyQ mt"

@m| mh` kvQy` (ap e@s~ s#lkOv q gONq`s amr@s~kr vQyw`Nn~t anRv @s~kr k~;RqY Psbqr cq#e kvQ@ykQ) vQ@tk mrNy jygYhNyk~ @ls sQwn~@n~ @q~XWy h` vQ@q~XWy nQr\m`N s`hQw&y h` g#mQ qQvQy h` b#[Q a`gmQk qr\Xn@yn~ ohR @p`~;Ny krgw~ g@v|;N`w~mk q^;~tQy nQs`y. "pYbRq~{" nm| a`K&`n k`v&y @hvw~ v^w`n~w k`v&y nQqhs~ axWw cQn~wn@y~ agYPly @vyQ. emgQn~ @n`mQ@ymQ k^wQ@yhQ x`vQw a`k^wQk h` an~wr\gwQkv aw~hq` b#lENR nRwn k`v& rWwQy vd`w~ prQNw s~vx`vykQn~ prQsm`p~w kr avsn~ kryQ.

@l`~k@y~ @n`mQ@yn mQnQsRn~ @s~ jWvw~ vn mQnQs~sR @b`@h`myk~ sQtQwQ. ovRn~t mrNy g#n sQhQpw~ vn~@n~ m#@rn @m`@h`@w~ pmNQ. ayRk~wQ@yn~, a{r\m@yn~ wv@kk~ mr` @h`~ wm`@g~ jWvQwy sAvr\{ny krg#nWmt h#m vQtm ovRhR psRbt @n`@vwQ. e~ awOrQn~ mQnQsRn~@g~ mrN@yn~ swOtR vn wm p#v#w~m s`q`gn~nt @p`rbqn anRn~@g~ mrNy h#m vQtm pY`r\}ny krn @k@nkQ. ;g {g yv|qQv| sQl~v` nm| vR mQnW@ptQtQ mRql`lQ. ohR sm`jy wOL wm s~}`vry @g`dnM` @gn sRpYsQq~{Qyt pw~@vyQ. epmNk~q? ohRt @q~Xp`ln x`vQw@yn~ l#@bn uph`ry s`mvQnQsRr#k@mkQ. e~ ohR krn mhjn @s~vyty.

"@p~v|mn~tQ e@k~ is~sr

@p`dQ @p`dQ bdR vQk~k`

bRkQy q#m|@m It ps~@s

It ps~@s @h`r ark~kO

alEw~ m bQs~ns~ ek

mAgl : avmAgl a{&k;

e~@kn~ wmyQ n#g~@g

aq @k`@h`mq?

ak~kr q`s~ gNn~

tvR@mn~ b`gyk~ vQwr kd s`p~pR

k`r\, b`r\, @l`rQ, tY#k~tr

ok~@k`m apr`q sl~lQ"

(@n`mQ@ymQ : 36, 37 cg:

g#mQ qQvQy h` b#[ENR @q~v vQX~v`sy @s~kryn~@g~ nQr\qy vQ@v|cnyt lk~@vyQ. g@m| am|m` ynR a@p~ sAs~k^wQ@y~ s`r`r\} sAgYhyyQ. bRq~{Qyt vd` h#MWm|vlt mRl~ w#nk~ @qn g#mQy` s~vx`v{r\my h` b#[ENR @q~vxk~wQy eqQ@nq` jWvQwy h` q#dQ @ls bq~{ kr g#nW@mn~ mhw~ as~v#sQl~lk~ lbyQ. an~wg`mW xk~wQy cQn~wny @m`t krn b#mQ pvRrk~ @s~ av@b`~{ @k`tgw~ ap kvQy` wr\k@y~ vQqEhRr# nRvNQn~ @l`~k s~vx`vy qkQn~@nkQ. e~ ohR nQqhs~ g@v|;kykO @ls @l`~k@y~ sn`wn sw& psk~kr gn~nt gw~ uw~s`hy nQs`y. "sw&m|XQvm| sRn~qrm|" (sw&y yhpw~y: sRn~qry.) yn aqhs ohR nQwr pQYy k@L~y.

"is~sr mt mwkyQ

mQqE@l~ @l`vQ gh yt

@p`l~ @wl~ phnk~ ql~v`

@qvQyn~ ht

am|m` pQn~ @qnv`

@km|mRr qvs~vlt

mQqE@l~ smn~pQc|c ml~ pQpQl`

sRv[ n#@gn @vl`vt

p`n pw~wO @n` kL q`t,

npRr# hWn @p@nnv`lE

o|v` @m`n @b`r# q am|@m?

@k`@h~ in~n @qvQ @k@nk~q?

nRgw~ hQw~vl upqQn

mns~g`w

nv yRg@y~ @qvQ@y`~ vQq&`vy.

am|m` pVRrk~ b#n~q`

vQx`g@yn~ smw~ @vn~n.

vQx`g@yn~ smw~@vl`

m` a#vQqQn~

a`dm|br@yn~ kWv`

@qvQ@yk~ a#w~nm|

b#h#pn~ @p`Lvt

bQ@yn~

s#@kn~

ayRk~wQ@yn~

a{r\m@yn~ pQrW wQ@bn..."

@n`mQ@ymQ 93, 94 cg:

@l~Kngw x`;`vt vd`, x`;Nyt vd` pQYy kL kvQy` n`@t&`cQw sAv`q bsk~ @mhQqW x`vQwyt gnQyQ. sQAhl k`v& sm|pYq`y wOL pY}m vrt y}`r\}v`qW rWwQ@yn~ wm pYs~wOwy kQy`p$mt avX& idkd kvQy` @n`bQyv sks` gnQyQ. "@n`mQ@ymQ" lQy#@vn vQt mRl~ k`lWn k^wQ os~@s~ ohR kL aw~hq`b#lWm| anRv ann&w`vk~ @g`dnM` g#nWmt a`k^wQy h` an~wr\gwy @vns~kQrW@mn~ avX& k`v& m`r\gy psk~ kr gnQyQ. e~ jWvQwy h` mrN@y~ @s_n~qr\yy av@b`~{kr g#nWmw~ smgy.

{@n~X~vr sm`j kYmy wOL lQAgQk sRr` k$mt lk~vn qEp~pwOn~@g~ qEAK @q`~mns~sy h` sA@v|qW vn kl`kr#v` q#dQ pQLQkO@ln~ yRwOv @mkW sm`j kYmy vh` @vns~ kL yRwO bv psk~@k`t gn~nt qrn uw~s`hy sQyRm| s`m`jWy uph`syk~ h` b#[ENR anQw&w`vk~ sQhQpw~ krvn~@n~ a`w~m sAymykQn~ yRwOvyQ.

"am|m` mt kQv|v`:

aq @k`@h~vw~ yn~d ep`

@gqrt @vl` i[Qn~

@gqrt vW mm hQtQy`

qvsk~... @qkk~... wOnk~...

sRm`nyk~... @qkk~... wOnk~..

am|mt snWp n$ @p`dQyk~vw~

@b|w~ gn~d n$ sl~lQw~

e~ aw@r\ ohR a`v`

ml~ k@d| mRql`lQ

awkr qQlQhQ qQlQhQ

rn~ mRqE sRr qm|v#l~

s`k~kOvl sl~lQ pQrQl

ohR m@g hQs awg$v`

@mc|crkl~ n`@v @m`kq?

aq eyQ @ht eyQ kQyl mm hQwOv`

oy ml @qnvq kd`gn~d?

@b|w~ gn~d o|n$ wrm|

sl~lQ @qn~d mt pRUvn~.

e~ ml mm vQkONn~nt @n@vyQ hQtQ@y

e~ uN`t am|m`@g~ asnWpy

It vd` @l`kOyQ

mm ey`t id a#rQy` ml kdn~d

ey` qEn~n sl~lQvlQn~ @b|w~ arn~

am|mt mm @pvRv`

am|m` eLQ@vnkl~ ikQ gh gh a#VRv`

It ps~@s?

(@n`mQ@ymQ 101cg:

ihw avs~}` @qk enm| yv| qQv| sQl~v` mRql`lQ@g~ mAgl avmAgl v&`p`ryw~ ml~k@d| mRql`lQ@g~ ml~ v&`p`ryw~ sAsn~qny kr b#lW@m|qW e~ @qkm ekm kQYy`vlQyk sAsQq~{Q @qkk~ pmNQ. wvw~ p#h#qQlQ k@L`w~ mQnW@ptQtQ mRql`lQ mL kO@Nn~ jWvw~v sQtQn~nn~ mr` k$mw~ ml~ k@d| mRql`lQ@g~ lQAgQk sRr` k$mw~ {npwQ kYm@y~ awQ bQhQsRNR bQlQb` g#nW@m| @Äqv`ckyk~ nQr$pNy kryQ.

{@n~X~vr @vL[ sm`j kYmy rWrQm`Asy sRr` k$m @s~kr aw~ vQ[Qn~@n~ h#w~w$v qXk@y~ vQv^w a`r\}Qky ap sm`j kYmy mw mRl~b#s gn~ntw~ @pr sQty. aq vn vQt em ar\} kYmy kONR vW oq~ql~ vW ih[ wb` o|js~ gl` yn @m`@h`wk @mkW XYm sRr`k$m h` lQAgQk sRr` k$@m| @v|gy h` x`vQwy g#n kw` kQrWm wvqErtw~ vcn n`s~wQyk~m pmNkQ. ap aw~vQ[Qn @m| wQrX~cWn jd sAs~k^wQyt hv|hrN qW a`rk;` krn~@n`~ amn @q~Xp`lnZ@y`~m @vwQ. @s~kr ww~k`lWn @q~Xp`lny s`m`n& jny` wL` @pL` qmn a`k`ry mWt qXk wOn hwrkt @pr sQt sQyRm|v nQrWk;Ny kL ayRr#w~ @m| @m`@h`wt q @m| k`rN@yhQ a#wQ sm`nw~v@yn~m ekl ohR swO @q~Xp`ln g#BRrw~ vth` g#nWm aphsR @n`@v|.

"ml~lQ@y,

mA a`@v @p`dQ v#dkt

m@g @p`dQ qEv

@l`kO is~@k`~lykt qm` gn~d

@b`r# a#d|rs~ ekk~ qWl

v`@n~ cn~qn vQkYmb`hR

divayina 31 jan