විනෝදය සහ ආශ්වාදය - fun & entertainment > බයිස්කෝප්, තාරකා | movies and stars

~ ~ *Siri Raja Siri * ~ ~

(1/1)

doka:

@mn\n blnvnm| fQl\m|,
"sQrQ rj sQrQ "


ph vsr XQ;&w\[email protected]\ smw\ vW [email protected]\ p`slkt p#[email protected] qr#vkO mEhEN @qn sm`jWy h` a`r\}Qk g#tU pQLQbqv sQyEm|v vQgYh krn cQwYptQykQ.

kvqw\ @vns\ m`w^k` os\@s\ nQr\m`N krn @s`\mrw\n qQs`n`ykyn\@g\ a{&k\;[email protected]\q,  @r\NEk` b`lsRrQy  nQ;\p`[email protected]\q, hqEn\v`@qn Lm`nU @k`\kQl pvn\ @g\ vQXQ;\T [email protected]\q lgqWm XWY lAk`@v| pYqr\XNy vWmt nQymQwy.

Navigation

[0] Message Index

Go to full version