විවෘත සංවාද - open discussions > පාරිභෝගික ආරක්ෂණය | consumer protection

Danger Posted by Pyramid Schemes & Network Marketing Programmes (2006)

(1/1)

rosi-itali:
pQrmQd @y`\Cn` kYm sh C`l [email protected] v#dsthn\ mgQn\ a#wQkrn an\wr`ykr blp$mQ :( :( :(

http://www.cbsl.gov.lk/pics_n_docs/10_publication/_docs/pa/pamphlet/Pamphlet%204%20(S).pdf :x :x :x

rt j`wQy vQn`X krn kSt prsRq~[[email protected]~ v&`prykQ, :? :?

Navigation

[0] Message Index

Go to full version