Author Topic: lakShawaarayak sajjaayanaa kara dhakuNen uthurata yana pirith hannda..  (Read 2078 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Cleo.

  • The QueEn oF KiNgS --;--;--<@
  • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
  • *****
  • Posts: 1063
  • Gender: Female
  • Aadaraya,, ---->> E Mage Aagamai
    • හද බිඳි සර..
Advertisement


pQrQw sQAhl @b_q\{yn\@g\ pEr`Nm a`rk\;k sQrQw kQ.

anEr`{pEr [email protected]\ ptn\ vQtQn\ vQt rt krvn a#w\wn\ vQsQn\ pQrQw\ sj\j`yn` krv` g#nWm sQqE vR awr, @p`@L`n\nr#  [email protected]\qW vQ{Qmw\ @ls aq sQqE @[email protected] pQrQw\ sj\j`yn` a#rBQN.

kQY.pR.161-137 k`[email protected]\qW qEtEg#mENE nrpwQy` @vsk\ @p`\ qQnk s\vr\Nm`lW s$yt mEl\gl w#[email protected]|q pQrQw\ sj\j`yn` m{&@y\y.

kQY.v.365-406 k`ly wOL rj kL pLmEvn upwQs\s rjE q e' [email protected] ht gw\ qEr\xQk\;y h` @r`\g bQy sAsQ[vWm s[h` rwn sRwYy sj\j`yn` krv` pQrQw\ p#n\ is @sw sls`@gn [email protected]|.

@mpmNk\ @n`v {`[email protected]\n rjE, sQrQ [email protected]`\ rjE, @qvn @s\n rjE, ps\ vn k`X&p rjE v#nQ  r\jvr# q vQtQn\ vQt pQrQw\ a`XYy l#b a#wQ b#v| iwQh`[email protected] s[hn\ @v|.

mh` pr`kYmb`hE rj qvs pAc sn\wwQ nmQn\ s\}`vr pQrQw\ mN\dpyk\ wnv` pQrQw\ sj\j`yn` kr pQrQw\ p#n\, pQrQw\ nRl\ a`qQy @bq` qW a#w#yQ vAX kw`vn\hQ s[hn\ y.

nQX\XAk lw` mN\dpy ynE @[email protected]\ pQrQw\ @q\Xn` kQrWmt nQX\XAk ml\l rjE vQsQn\ wnvn lq pQrQw\ @q\Xn` mN\dpyyQ.

@m|v`yQn\ p#h#qQLQ vn\@n\ a$w [email protected]\ sQtm pQrQw\ sj\j`yn`v a`rk\;k @b_q\{ [email protected]\ @ls slk` ktyEwO kr a#wQ bvyQ.

e' eq` y.

@mq` @m| @m`@h`@w\qW q em awWw a`qr\Xy anEv ymQn\ [email protected] bly sh a`rk\;`v pY`r\}n` krn, e' anEv ktyEwO krn bEq\{ pEwYy`Nn\ vhn\@s\l` pQLQb[ sthnk\ wbnE vs\ [email protected]|Xyk\ @ls ihw kr#NE mwk\ kQrWm kL yEwO y#yQ [email protected]

eq` qEtEg#mENE nrpwQy`Nn\ mh` sAG rw\ny @prtE @k`t, bEq\{ vcny hQsQn\ qr` en sQy rt ek\@s\sw\ kQrWm pQNQs @prmENt gQy awWw kw`v aq n#lQgm vQh`rs\}`[email protected]\qW yLQw\ pEnr`[email protected]`\kny kQrWmt mg p$qW [email protected]|.

@mm awWw`[email protected]`\kny sQqEvn\@n\ r`gm, mhr, n#lQgm, XWY @@Xl`sn\n`r`m pEr`N vQh`rs\}`ny @k\n\qY @k`t @gny.

@m| avs\}`@v| uwOr# yEq [email protected]| iqQrQ a`r\k\;k vLl\@l\ stn\ vqQmQn\ sQy jWvQw prQw&`[email protected]\ rt-q#y-smy a`rk\;` kQrWmt qQv rH @[email protected]@sn wQYvQ{ hmEq`@v| rN vQr#vn\ [email protected]` pQrQw\ [email protected]\ @sw\ p#wWmt n#lQgm pEr`N vQh`rs\}`ny pYmEKw\vy @gn [email protected]|.

e' s[h` mh`nEx`v sm|pn\n jy pQrQw h` nv arh`qW bEqE gON pQhQtEv` sks\ kL "jy pQrQw\" bl shQw j\@y\n\qY r`j yn\wYy sks\ [email protected]| awQ q#v#n\w pEN& uw\svy  @m| vn vQt em vQh`rs\}`ny wOL kQYy`w\mk @vyQ.

@mm pQrQw\ sj\j`[email protected]\ bl g#n\vR em bEqE gON shQw yn\wY wQYvQ{ hmEq`@v| @[email protected] stn\ vqQn @sbL pEwOn\ @vw @gn @g`s\ sQywQn\ e' h#m @[email protected] pQrQ n#mWmt vQh`rs\}`[email protected] @p`dQ h`mEqEr#vn\ vhn\@s\ ktyEwO s#lsEm| kr [email protected]|.
 
psEgQy @pbrv`rQ m`[email protected]\ 19 @vnQ qQn ps\vr#@v| nQl [email protected]\ a`rm|x vR @mm uw\svy @k`LB pY{`n a{QkrN sAG n`yk, vQh`r`{QpwQ vQ; @@vq& [email protected]\;Z awQ pRj& m`[email protected]\ pQynn\q n`hQmQp`Nn\@g\ anEX`skw\[email protected]\ sQqE vQy.

@mm yn\wYy qQn 100k\ pEr` lk\; v`ryk\ pQrQw\ @q\Xn`@vn\ bl g#n\vWm sQqE @[email protected] bv vQh`rs\}`[email protected]\ @p`dQ h`mEqRvn\ vhn\@s\ vn vl\@p`l sq\{`nn\q s\v`mWn\ vhn\@s\ ap smg p#vsR @s\k. em ktyEwOvlt shy qk\vn hQMErl kn\@q\ pZ\Z`nn\q @p`dQ hmEqEr#@v`\q qQv rH @qk\ hQ @mm ktyEw\wt sQy XYmy k#p kr sQtQwQ.

ms\ m`AX [email protected]\ @w`rv, pQrQsQqE [email protected]\ a`nEx`vy @prtE @k`t @b`@h`\ xQk\;Rn\ vhn\@s\l` ek\ rFs\ kr gnQmQn\ @mm pQrQw\ bl g#n\vWm @n`kdv` sQqE @[email protected] ayEr# ehQ gQy apt sQy#sQn\ q#k bl` gw h#kQ vQy.

" apQ @[email protected] @vn @k`t, apQ @k`yQ wrm| ep` kQvEvw\ smhr q`yk a#w\@w`\ m`lE m`AX a`h`r uyn\ env`. apQ iwQn\ a#rl` bll` e' @gn` vQqQhtm e' a`h`r @vnw\ ayt @bq` @qnv`. pn\[email protected]\ [email protected]`\jnyt gn\@n\ n$. e' @mm k`r\[email protected] nQymEv` vn sq\{`nn\q @p`dQ h`mEqEr#vn\ vhn\@s\@g\ hV.

a#w#m| vr# s[h` apQ vQX\v vQq&`lvl in\n, sh a`sn\n vQh`rs\}`nvl in\n sQylE s\v`mWn\ vhn\@s\l` @gn\v` gn\nv`. e' ay mg @gv`@gn un\ vhn\@s\l`@g\m vQyqmQn\ @m| ktyEw\wt @[email protected] mhn\sQ @vnv`. [email protected]\ gmn\ vQyqm| wrmvw\ upk`ryk\ n#h#. @p`dQ h`mEqEr#vn\ vhn\@s\ p#h#qQLQ krnv`.

"..sQylE xQk\;Rn\ vhn\@s\l` ek vr ekt @[email protected] sj\j`yn` krn\@n. [email protected] krq\qQ ek vcnyk\ mg h#r#@N`w\ apt e'k gNn\ gn\n b#h#. e' nQs` ek\v asEn\ gn\n` h#m xQk\;Rn\ vhn\@s\ nmk\m @vn @vnm nv gON v#l\ a`[email protected]\ @h`\ sthn\ wbmQn\ s$m vcnyk\m nQv#rqQv Xb|q ng` uc|C`rNy krmQn\ sj\j`yn` krnv`. "

jy pQrQw\ yn\wY, sErvlt q#mWm s[h` rn\ w#BQlQvlQn\m pmNk\ hQn\qv` gw\ @wl\ sh [email protected]\; @[email protected]\ @wlk\, pQrQw\ nRl\ yn sQyl\l lk\;v`ryk\ pQrQw\ sj\j`yn`@vn\ bl g#n\vWm ehQqW sQqE @[email protected] a`k`ry apQ q#k bl` gw\@wmE.

@mm a`rk\;k yn\wY sQyl\l sAK&`@vn\ rN vQr#vn\ 10,000 @[email protected] lb` qWmt nQymQwy.

@mm kr\wv&yt aw&vX& vQyqm pmNk\ mEqlQn\ r#pQyl\ lk\; hwk\ pmN v#[email protected]#yQ gNn\ bl` [email protected]|. e' yn\wY mQlqW g#nWmt avX& mEql pmNkQ. sWmQw gQhQ q`ykyQn\ pQrQsk\ s[h` sks\ kL yn\wY ovEnt [email protected] krmQn\, e' ek\ ek\ yn\[email protected]\ a`q`ym ek\ ek\ @sbL vQr#@[email protected]\ a`rk\;k yn\wYyt @vn\ @[email protected] kYm @v|qyk\ anEgmny krmQn\ @mm [email protected]\ @k`tsk\ pQyv` g#nWmt sq\{`nn\q h`mEqEr#vn\ vhn\@s\ ktyEwO kr [email protected]|.


@m| sQylE ktyEwO awr qQnpw` r`wWY 6.30t gr# jn`{QpwQwOm` a#wOU sQylEm rN vQr#vn\t @sw\ pw` atvQsQ bEq\{ pRj`v shQw @b`\{Q pRj`vk\ p#v#w\vWmq ehQqW @n`kdv` sQqE @v|.

@mm sq\ k`r\yy s[h` l#@bn ekm mEl& anEgYhy lb`@qn\@n\ mhr pY`@q\XWy sx`@v| gr# sx`pwQ @q\Xbn\{E shn\ pYqWp\ vQw`n m#wQwOm` vQsQnQ. ewOm`@g\ vQm{&gw armEqlQn\ r#pQyl\ lk\; @qkk\ @m| s[h` lb` qW a#w#yQ @p`dQ h`mEqEr#@v`\ k^wZw` pRr\vkv pvswQ.

@m| wrm| qE;\kr ktyEw\wk\ @vnw\ r`j& @h`\ m`{& anEgYhyk\ @n`lb` sQqE krn\nt wrm| Xk\wQy h` unn\qEv a#wQ [email protected]\ @[email protected]\q#yQ apQ sq\{`nn\q @p`dQ h`mEqEr#vn\@gn\ vQms` [email protected]

"..psE gQy [email protected]`\s\[email protected]| apt y`[email protected]\ sAc`ryk nQrw @vn\nt id l#bEN`. ap k[vEr#vlqW qkQn @sbL wr#NyQn\ v[Qn\nt phw\ vn vQt [email protected]\ @qkkOl\ bq` @gn hV` v#tEN v`r wQbEN`. a#w#mEn\@g\ bRt| spw\wO g#lvWmt pv` aphsEyQ. qQn gNn\ e'v` p#L[ [email protected]\ kkOl\ iqQmW vN vW gQhQn\. @mv#nQ sQqEvWm| bEq\{ pEwYyn\ vn ap pv` iw` ssL krn\nt smw\. eq` wmyQ @m| aqhs mEl\ vrt a#[email protected]\.."

" .. e' nQs`myQ wOn\ p#w\wkQn\ iqQrQ a`rk\;k vLl\lt ayw\ @[email protected]\vlt @g`s\ @m|v` [email protected]\ awQn\m e' ek\ ek\ vQr#vn\t lb` qWmt ktyEwO @y`q` [email protected]\@n\... "

un\ vhn\@s\l` ap smg pvsn\@n\ mhw\ bl`@p`@r`w\wO shgwv.

yEq\{yt bEqE [email protected]\ [email protected]`\gy  lb` g#nWm @kwrm| ucQw q ? ap @m| s[h` shx`gW vWmt yn bv a#sR a#w#mEn\ nr#m pYX\n ng` sQtQy`. @m| @p`dQ h`mEqEr#vn\ vhn\@s\@g\ pQLQwOr.

pYx`krn\ kQyn\@n\ @bl\@l\ [email protected] synyQd| krl k`l` p\qQvQ nhgn\n kQyl`
ap kQyn\@n\ @bl\@l\ [email protected] [email protected]\ a`[email protected]\ qQvQ rFk gn\n kQyl`[email protected]\ pY{`n @vns e'kyQ.

apQ mQnW mrn\n hyQy @qnv` @[email protected] a`w\m vQX\v`sy a#wQ kr jWvQwy @b|r` gn\n qQrQy @qnv` vQwryQ.

apQ @mm ktyEw\w uw\sv`k`[email protected]\ a`rm|x krq\qW sQylE m`{& a`ywnvlt q#nEm| qEn\n`. nmEw\ [email protected] ap @[email protected]\ @p`dQ k`lyk\ v#y krn\nt k#mwQ [email protected]\ n$..

"..yEq\{@y\ pYwQPl vn wOv`l sh mQnW gNn\ [email protected]| @yqW sQtQn @b`@h`\ @qn` @mb[E prQsryn\hQ jWvw\ vn [email protected]\ m`nsQk ww\vy yhpw\ kQrWm pQNQs ap krn @m| ktyEw\w v#qgw\ @ls @n`s#lkWm kNg`tEvk\, e'w\ ap [email protected]\ k`r\yy @kwrm| v#qgw\ q yn\n ehQ @g`s\ sQy#sQn\ q#k as` @w\r#m| @gn sQtQn nQs`, @m| ktyEw\w kQsQqE adE p`dEvkQn\ @w`rv s#lsEm| krgw\ prQqQm [email protected] yn\nt vg bl`gn\nv`.."

@m| s` @[email protected]\ h` k#pvWmk\ shQwv sQqE krn @mm pQrQw\ bl g#n\[email protected]| avs`n sj\j`yn`v m#yQ ms 31 vn qQnt sQqE kQrWmt nQymQwy.

in\ qQn kQhQpyk\ wOL [email protected]\ bEq\{ pEwYy`Nn\ vhn\@s\l` @mm a`rk\;k yn\wY [email protected] [email protected] stn\ @prmEN kr` v#dm kL pEvw obt asn\nt l#@bnE a#w.


--
(@@Xl`sn\n`r`m pEr`N vQh`ry - n#lQgm qErk}n aAky 2 958588 )