අන්‍යෝන්‍ය උදව් - help center > සාමාන්‍ය - general assistance

How to upload an avator to your profile

(1/1)

Sudeera:
HOw to upload an avator, (profile picture)
thank u zoro for reminding me about this

Sudeera:
Help section eka balanna, Avator upload karana eke indan sinhala liyana hati, rupa upload karana hati me siyalla mama pahadili karala thiyenawa

sigiri 8)

Navigation

[0] Message Index

Go to full version