විනෝදය සහ ආශ්වාදය - fun & entertainment > බයිස්කෝප්, තාරකා | movies and stars

**---- * ABA *----* Pandukabaya Kumarunge Kathawa *----**

(1/1)

Kyo:

Aba Sinhala Movie Trailer

[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=L_FSdfWuxMI
[/youtube]Aba Sinhala Movie - Making (Fights)

[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=FURnwJezBGA&NR=1
[/youtube]Aba Sinhala Movie - Making (Dance)


[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=JiUGVEO9PC4
[/youtube]For more information see www.aba.lk

Enjoy !!

Navigation

[0] Message Index

Go to full version