ආදර මාවත - lovers' lane > මං ආදරෙයි | i love you

PEMAKA MAHIMA.........................

(1/15) > >>

rashmi:

yuk mjkg uqiqj tkafkus Tfns .; .sus           ksjd,kafkus
.,k kosfha isis, fjkafkus Tfns isrefra fj,S            ikyus
ief,k fndam;a w;r /fofkus Tfns is; is,a iqjo          mqrjus
ossf,k ;re fk;= w;r ysosfkus yoj;ska Tn iu.       uqiq fjus
        -sri

rashmi:
Msfmk u,a yd fidoqre osh we,s w;r lsusoS Tn     fidhfkus
ief,k rU o,q iqjo wU u,a iu. us;=rej Tn      lrd tus
ossf,k mykl t,sh jkafkus fofjd, t,s lr i;=gq fjkafkus
msfrk yoj; fifka oshfrka iodl,aysu Tnj         kyjus

rashmi:

yuk mjkg uqiqj tkafkus Tfns .; .sus           ksjd,kafkus
.,k kosfha isis, fjkafkus Tfns isrefra fj,S            ikyus
ief,k fndam;a w;r /fofkus Tfns is; is,a iqjo          mqrjus
ossf,k ;re fk;= w;r ysosfkus yoj;ska Tn iu.       uqiq fjus

Sudeera:
Rashmi,
Excellent set of poems there, keep up with the good work
Hithata wadhina danena kavi tikak
thawa liyanna !

doka:
aththenma age athi kavi pelak.

hithata thadinma dhanenna liyala thiyenawa.
Premaya nam vuu hageema sithata thadinma lanwee sanwedhee veema monawata pahadili wena kavi pelak.

Rashmi dhigatama nirmanayehi yedhennata unusum suba pathum !  :D

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version