Author Topic: PEMAKA MAHIMA.........................  (Read 47581 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline rashmi

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 277
 • Gender: Female
 • ජාති ජාති මගෙ හිත ඔබ ළග තිබුනාවේ.......
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #40 on: June 03, 2008, 02:59:51 PM »
Advertisement
ksr;=re fok fvdld uf,a''''
          ia;+;shs w.ehSug' Tf meiiqu ksudk hg jg u,a jeiaila jf.hs'

               -rYa


Tn wi, / isys, ioleka isys, mrok isys,lau    fjhs
kqn .efnys msms rka rejka ;re Tf fk;a;re j,g mrhs
ksnoju fok iquq uq jQ iq/ls nj ,. is; k;r    fjhs
ino Tn <. f,df ud i;= wka ish foh wu;lj   hhs
කදුලද කුසුමකි හද පිරිමදිනා එතනදි ඔබ මුණ ගැසුනා.....

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #41 on: June 03, 2008, 04:07:22 PM »
qErk sQtQyw\ [email protected]| sQsQlt vqn\ c`mr pvn\   slmW
kqm|xyvW rHs\ phn\ wr# vQls a#vQqQn\ obv blmW
Xb|q [email protected] nmEqE vqnk @p\[email protected]\ ar#wk\m  lQymW
nQb[ [email protected] r#v mv` m` sQw @p\Ym sQwOvm| ptk\ blmW

Offline rashmi

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 277
 • Gender: Female
 • ජාති ජාති මගෙ හිත ඔබ ළග තිබුනාවේ.......
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #42 on: June 04, 2008, 01:51:52 PM »
jfrl Tn ug msfhls us;=frls fidhqfrls yoj;g      <xjk
oqfrl fkdhkd <.ska ysoskd fmjf;ls  uy fifkyila fok
;=frl isrfiys iqmsms l=iqula f,iska uf. f,dj ks;s  irijk
iq/l . Tn yfoa m;af,ys fydjdf.k fifkyiska  ne;sfhk
කදුලද කුසුමකි හද පිරිමදිනා එතනදි ඔබ මුණ ගැසුනා.....

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #43 on: June 05, 2008, 03:44:57 AM »
[email protected] @[email protected]@h\ pQnQ bQn\qE @gn sQsQlst hqvw    @wm`
[email protected]@g pQt n#gW vQgsQn\ ob @s`y` en\@nmQ    @mm`
[email protected] @s`[email protected] mQwOr# @vs\ @gn qQvQ wOr`vt @vn nQm`
rkQn\nt @prmEn gnQmQ mm [email protected]\ a#wQ [email protected] b#wQ    @pm`

Offline rashmi

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 277
 • Gender: Female
 • ජාති ජාති මගෙ හිත ඔබ ළග තිබුනාවේ.......
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #44 on: June 05, 2008, 12:02:11 PM »
oika;h iqjka iqjo lr reisre u,a iqmsmS      f,kafka
jika lr uqj fmdh ysref.ka iskdiS tl   lrkafka
mika is;s,s j,ska yo mqrjka ioyg <.     /fokafka
jika;h Tnhs ieuod uf. f,djg fifkyi   mqokafka
කදුලද කුසුමකි හද පිරිමදිනා එතනදි ඔබ මුණ ගැසුනා.....

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #45 on: June 05, 2008, 03:16:31 PM »
smn\ pQc|c ml\ sEv[Qn\ [email protected]| sEv[        q#nEn`
qQmEwO qsn\ vQhQqn [email protected] hQn` hVt|       a#sEn`
@p`pQyn @pm| ml\ @g`mEvk wnQvEn bv q#nEn`
[email protected] a`qr mQyEr# gWy [email protected]\ svn\         v#kOn`

Offline rashmi

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 277
 • Gender: Female
 • ජාති ජාති මගෙ හිත ඔබ ළග තිබුනාවේ.......
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #46 on: June 06, 2008, 02:23:15 PM »
wid       iuk, nUr .S;h Wod lsrfKys iskdfikafk
jid      yqka fm;s od Tn kdfukau iqmsmS n,d bkafk
id   oi w; isr me;sfrk Tfn yka ijk; mqrkafk
ksid  fjka Tn uf.u" Tn tk fmruf.ys ieriS yskafk
කදුලද කුසුමකි හද පිරිමදිනා එතනදි ඔබ මුණ ගැසුනා.....

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #47 on: June 07, 2008, 04:17:24 AM »
p#wOv @pm| ml pQpW hQn#@hn vQtqQ m` sQw kOUnEbrvW
@gwOv kvQ ml\ m`l a#[email protected] [email protected]| @gl vt pl[v`vW
swOv a#wQ ap @pm| pEr`vw lQy` gW w`@lt     gy`vW
a#wQv s#rsW sQtQn nEB m` @p\Ym a`lQAgnyk\    nt`vW

Offline rashmi

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 277
 • Gender: Female
 • ජාති ජාති මගෙ හිත ඔබ ළග තිබුනාවේ.......
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #48 on: June 09, 2008, 02:18:26 PM »
wE; rlg .sh;a <.fuks Tfn iqjo ud <. /foa
iS; ?hu Tf WKqiq iqiq fmdo u;lfh /foa
uE; ,k  myka is, uyo ,k uq ifoa
; fokakg n,d bkafk ;nd u;lh uf. yfoa
කදුලද කුසුමකි හද පිරිමදිනා එතනදි ඔබ මුණ ගැසුනා.....

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #49 on: June 09, 2008, 04:24:35 PM »
rFyw\ qhvl @lst rX\mQy pwOr#v` ln [email protected]    [email protected]\
sQww\ mnsw\ nQwr @v|@l\ [email protected] a`[email protected]\     b#@q\
n#ww\ nEB m` lMk sQtQyw\ rFlQ wrM [email protected] [email protected]\
b[Qw\ nm| nEB q$w gn\nt pQyBl` en\@nmQ      [email protected]\

Offline rashmi

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 277
 • Gender: Female
 • ජාති ජාති මගෙ හිත ඔබ ළග තිබුනාවේ.......
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #50 on: June 10, 2008, 01:44:38 PM »
fmka  nr fk;a mshka hg Tn ie.j yskefyk g isysfka
fika  is;s,s .. .,dhhs iir fmj;a iqjo kqfka
,ka   bj;g fkal fm werhq "Tf fmu fidhd  ieksfka
kka   Tnf.a uf.a you, fjka lr uq iir  b;sfka


ia;+;shs lu,a whshd f ksudKfha 50 jk lhg;a mK kakdg
- rYa 
කදුලද කුසුමකි හද පිරිමදිනා එතනදි ඔබ මුණ ගැසුනා.....

Offline rashmi

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 277
 • Gender: Female
 • ජාති ජාති මගෙ හිත ඔබ ළග තිබුනාවේ.......
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #51 on: June 12, 2008, 02:28:24 PM »

uf.a yuq iskdiS fifkafyka ud is;         jYS l,
lsrK jQfha Tnhs ud yojf;a fm u,a       mqnq l,
ks ks f,kd jQ rka;re fk;ska uf. f,dalhu   t<sl,
ms ;=reu rka rejTnhs ud uqyka iifrysu fm l,
කදුලද කුසුමකි හද පිරිමදිනා එතනදි ඔබ මුණ ගැසුනා.....

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #52 on: June 12, 2008, 03:06:02 PM »
wOtQn\ qkQn` sQhQnyk [email protected] @nw\ pQyn\ yt in\n s#MvW
gln\ bsQn` @p\Ym MA @wr nQl\ qQyt m`       sQsQlk\mvW
nEvn\ @wmn` swOtE k[Elk\ vQls a#vQqQn\ nEB    lMtvW
rkQmQ [email protected] pQpQ [email protected]\ @pm| ml kQsQqQnk y` @n`qW    prvW


a#w\@wn\m [email protected]` qn\@nm n#wQv oy`@g nQr\m`nyt 50 v#n\nw\ lQyvQl`. [email protected]\ nQr\m`nyt q`yk\vWmt l#bWm g#n [email protected]  sEbwmQ mm obt.

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #53 on: June 12, 2008, 03:59:58 PM »
[email protected]| brvR mQhQrQ vqnQn\ kvQ @gwS nEB a`l          vn\wW
p#wOm| spErn qQvQ arn @vw nQhVvm vQw\ ark\      gw\wW
sQwOm| @p`qQ b#[Q [email protected]\ @pm| @l`v  rkQn qQrQyt nEByQ Xk\wW
iwQn\ [email protected] [email protected] aq @ht hq pQr#n a`[email protected]       xk\wW

Offline rashmi

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 277
 • Gender: Female
 • ජාති ජාති මගෙ හිත ඔබ ළග තිබුනාවේ.......
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #54 on: June 13, 2008, 12:57:56 PM »
w;r ux isk fudfyd;l Nf w/;s jQ    .=ydjl
l;r .skshu ksjd ikyd Tnhs wdf fj,d    mjfkl
;r uy ihqrla foka fm%auhla fydjka j,d hyfkl
ks;r Tnuhs ih jQfha uf.a is; iskq  fudfyd;l
කදුලද කුසුමකි හද පිරිමදිනා එතනදි ඔබ මුණ ගැසුනා.....

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #55 on: June 14, 2008, 04:42:42 PM »
swr kn\mn\wYny nEB m` aqEr nsnt hq      g#bQn\
pwOr#v` mEqE phn\ sQUvkQ q#l\[email protected]\ @p\Ymy        nmQn\
ssr [email protected]\ upqQn` mwO @n`nQmQ h#mq` qQqE       lmQn\
@p\[email protected]\ phnQn\m kQyvmQ a`[email protected]\ pQtE ekQ        @nkQn\

Offline rashmi

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 277
 • Gender: Female
 • ජාති ජාති මගෙ හිත ඔබ ළග තිබුනාවේ.......
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #56 on: June 16, 2008, 02:23:22 PM »
lsrK  ux ;,djg t<sh ka ks,a fk;a  fldfka
isrj  ;snq fm l, ,.uhs uf.a is;ss,s    kej;=fka
mrj  fkdhkd iodld,sl fm%aufha iqjola fka
;srj  Njfha fm lrkafk yuqfjkd ;=re u;=   fka
කදුලද කුසුමකි හද පිරිමදිනා එතනදි ඔබ මුණ ගැසුනා.....

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #57 on: June 18, 2008, 03:56:29 AM »
sEsAgwvR vqn\ @plhr psn\ r$sQrQ @[email protected]    [email protected]\
sEsAvrvR sQwQn\ aw\hl h#kQq nEB @pm q`k     [email protected]\
sEGn\{v qswQn\ gl`en @pm| mlk gON sEv[ p#[email protected]\
[email protected]|brvR [email protected] nmt b#[Q gW v#lk\ p` vdt  a#[email protected]\

Offline rashmi

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 277
 • Gender: Female
 • ජාති ජාති මගෙ හිත ඔබ ළග තිබුනාවේ.......
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #58 on: June 20, 2008, 01:37:04 PM »
rka rejka ms biqre f,dafll ,enqkuq;a l,amhlaa bkakg
bka M,la ke; Tf fijfka .;lrk fudfyd;l=;a ;rug
mqka iola jka ir;a iufha Tfn isis,a fijfka     /fokakg
mska mqrkafk iir l;f flk fyda Tn uqK .efikakg
කදුලද කුසුමකි හද පිරිමදිනා එතනදි ඔබ මුණ ගැසුනා.....

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #59 on: June 23, 2008, 12:15:49 PM »
hQwQn\ b#[Q @p\Ymyt p#rqW rn\ r#vn\ vQy#kW         gQy`@qn\
sAs`@r mwO [email protected]\ apQ kl\ @gvmE hq b#[Q  @[email protected]\@hn\
pEn\ [email protected][\ wnQ rkQn wr#@mn\ nEb g#@b| h#m p#wQ qQs`@vn\
qQqEln` mEv kml [email protected]\ p#@l\ elQyyt          v`sn`vn\