අන්තර්ජාලය හා සබැඳි සියල්ල - internet related > තොරතුරු තාක්ෂණ විත්ති | IT related information

~ ~ * Say Bye to Google * ~ ~

(1/1)

doka:
Home Page ek wmn\@g nmQn\ [email protected] k#mwQ ayt @m| a`rAcQy.

gSg\l\ Google kQyn nm @vnEvt wmn\@g\ nm @y`q`gn\n kYmyk\ [email protected]`.

click on following link :-

http://pimpmysearch.com/

or

http://www.goglogo.com/

create kl`t ps\@s\ address bar [email protected]\ link ek copy krl browser [email protected] settings hq`gn\n.

tools > Internet options > Genaral ----> Paste the link as Home page address

rashmi:


 hey doka...........
          eka nam niyamai. onna mamath mage home page eka wenas kala.......... :lol: :lol: :lol:

HoyDen:
 8)

Navigation

[0] Message Index

Go to full version