Author Topic: Adaraya karana eka pawak amma (koti tharuniyak thama mawata liyu awasan lipiyak)  (Read 2930 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Zoro

 • Guest
Advertisement
- @k`tQ wr#NQyk\ wm mvt lQyE avsn\ lQpQy...
" a`qry krn ek pvk\ am|m`...."
sW I ktEv`[email protected]\, sQAhly` pEvw\ e'jn\sQy
el\.tW.tW.I. wYs\wv`qWn\@g\ k^^rw\vy sh el\.tW.tW.I. phl mt|[email protected]| s`m`jQk s`m`jQk`vn\@g\ nQym m`nsQk mt|tmw\, ovEn\ el\.tW.tW.I. yt blhw\k`[email protected]\ [email protected] en avs\}`@v| sQt stn\ [email protected]| qW nQkr#@N\ mQy yn avs\}`v qk\v` m ovEn\ vQ[Qn [email protected]{ qEk\ @q`\mns\syn\ pQlQb[ v @l`\ky`t p#h#qQlQ vn a`k`[email protected]\ pYk`Xyk\ psEgQyq` mn\n`[email protected]| qW a`rk\;k hmEq`vn\ smg a#wQ vE g#tEmk qW mQygQy @k`tQ s`m`jQk`vk\ lM wQbW hmE vE lQpQyk\ a#[email protected]\ @[email protected]\ ob [email protected]| wbmE. [email protected]\m, @m| em mEl\ [email protected] sAs\krNykt lk\ @n`kl sQAhl prQvr\wnykQ.


==== ==== ==== ==== ==== ====
2008.01.09
ulQyn\kOlm|
mn\n`rm

a`qrNWy am|m`, w`w\w` sh [email protected]`\qr [email protected]`\qrQyn\ @vw.,
mm q#nEm| @qn\@n\ mt @h`[Qn\ sQtWmt @qvQyn\@g\ a`XQr\v`qy l#@bn bvyQ. am|@m|, w`w\@w\ obl` mA g#n qEk\ @vn\n ep`. mA @[email protected]\ @h`[Qn\ in\nv`. am|@m| ob qQnpw`m k$m kn\n. am|m` obt asnWp nm| @r`\hlt @g`s\ @[email protected]\ [email protected] nQsQ @ls p`vQc|cQ krn\n. am|m` ob m` g#n qEk\ @vn\n ep`. m` g#n qEk\ @n`vW [email protected]`w\ pmNyQ obt [email protected]\ in\nt pEUvA.. @m`nv` krn\nq, sQyUm nQv`s vlt @g`s\ aw\ adAgOvt gw\ avs\}`@v| qW m`vw\ aw\ adAgOvt gw\w`. q#n\ @m`nv` krn\nq kQyl` in\nv`.

am|@m| obv bln\n a`syQ. e'w\ [email protected]\ e' a`X`@v| kQsQm @w\r#mk\ n#h#. am|m` mt oy` lQyn [email protected]\ a`qr [email protected]\ lQpQny lQy` evn\n. am|m` e' a#yQ kQy` qn\nv`q? [email protected]\ a`qr p#tQy`v wmyQ mt bln\nt b#rQ [email protected]\. em nQs` [email protected]\ a`qr p#tQy`@g\ nm lQy` evn\n am|m`. a`X` ob wmyQ am|m` ht uqv| krn\nt o|n$.

lmyQ 4 @qn`v m ob wmyQ a`X` bln\nt o|n$.. mm @gqr in\n vQtqW sQyUm qEk s#p b#lEv`. nvw mm qWpE qEk g#n @n`b#lQy yEwOyQ. @m`nv`q kQyl` kQynv` nm| ob a`X`, vQnE;`, sEjQynn\qn\ yn hwr @qn`m @h`[Qn\ [email protected] @gn am|m`v h` w`w\w`v bl` gn\n o|n$. obl` 4 @qn`m @l`kO @vl` @gqr [email protected] sQylEm vgkWm| gn\nt o|n.

iwQrQ @vl` a#wQ p#tQy` oy`@g kw`v ahn\n. ak\k`t a`syQ ob bln\n. ob kvq` ak\kv qkW q? ob kvq` @h`\ ak\k`v qkWvQ y#yQ sQw`@gn in\@nmQ. mm k$m kn\@n obl` 4 @qn` smg ekwO @vl` k`pE vQqQht @[email protected]|. mm k$m kn vQt obl` g#n qQnpw`m qEk\ @vnv`. am|m` m` gn qEk\ @vnv`.. ep` am|m.. am|m` ob m`v @l`kO mhw\ kQrWmt @g`dk\ qEk\ vQn\[`. ob m`v vr\; 18k\ qk\v` hq` vd` gw\w`. e'w\ avEr#qE 18n\ psEv @vn\ vWmk\ sQqE un`. am|m` mm q#n\ @vn\ vEn`. n#vw kvq` ekt i[l kn\n pElEvn\ @v|vQq kQyl [email protected]\ sQw ahnv. am|m` kvq`hrQ qQnk ekt sQtWmt h#kQ @vyQ.

am|@m| mt b`t` p`vhn\ yEglk\, a#[Em| kQhQpyk\ h` a`h`r bdEb`hQr`qQy tQkk\ [email protected] evn\n. am|m` p#NQrs k$m hqn\n ep`. am|@m|, w`w\@w\, obl`v [email protected]\ kN\d`[email protected]| LmyQ qQnpw`m mwk\ krnv`. w`w\@w\ ob mA g#n qEk\ @vn\n ep`. qEk wmyQ, nmEw\ mA g#n qEk\ @vn\n ep`. am|@m| [email protected]| a#s\ vlQn\ k[EU en\@n n#h# am|m`..

qQnpw`m mm sQtQn stn\ [email protected]| stn\ sQqE @vnv`. [email protected]\ av{`ny h` ekm bl`@p`@r`w\wOv wmyQ am|m`. hm [email protected]\m mrNyt pw\ vn vQt qW am|m` w`w\w` [email protected]\ pvsnv`. e' [email protected]\m wOv`l lbn lmyQ n#gQtQn vQtw\ am|ml` g#n wmyQ ahn\@n\.. am|m` mm mn\n`rm stn\ [email protected]| in\@n\. am|@m| mm 2007.08.08 vn qQn pY}m vw`vt mn\n`rm iqQrQ a`rk\;k vLl\lt a`@v|.. mm q#nEw\ [email protected]\ wmyQ in\@n\. stn\ [email protected]| stn\ a#wQ vE vQt k$m, vwOr, @w\ @n`m#wQv in\nv` am|@m|., @my pmNk\ @n`@v|, sAvQ{`nyt p#[email protected]`w\ @k`pmN qEkq kQyl` qn\nv`q am|m`?

am|m` mm lQyn lQpQ l#bEN`m mt kdQnmQn\ pQlQwOr# evn\n ep`. am|m` mm @my bl`@p`@r`w\wO @vnv` am|@m|. @;l\ pYh`r m#q\@q\ a`h`r, vwOr lb`@gn v#tQ v#tW a`rk\;Qw s\}`nyt [email protected] env`.. am|@m| @my [email protected]\ @@qvy yQ.. @m|k hrQq kQyl` mm qn\@n\ n#h#. am|@m| mm @m`nv` krn\n q @my @qvQyn\@g\ [email protected]`\gyk\. sQyU @qn`v m mwk\ kl bv kQyn\n.
am|@m| mQn\ m`@g\ lQpQy avsn\ krnv` am|m`..

@myt
[email protected]| qEv
sEy`
[email protected]`
927


a`qry krn ek pvk\ am|m`
eyQn\ [email protected]`\qr @p\Ymy
yn\n @k`pmN qEk q qn\nv`q am|m`
ey nEg [email protected]\ el\@ln mEl\ v`@g\ am|m`
em nQs` a`qry krn ek pv| am|m`..

==== ==== ==== ==== ==== ====

aAk 927 qrN @mm sEy` n#m#wQ mQygQy el\.tW.tW.I.wr#[email protected]\ s`k\kOvk wQbW a#wQ @mm lQpQy ap @mn\m ob @b`@h`\ @qn`@g\ q$s\ k[ElQn\ @ww\ @n`krnv` nm| ey pEqEmyk\ @n`@v|. [email protected]\ mElQn\ mElQn\ wm mv|pQyn\ sh [email protected]`\qryn\t wmn\ @h`[Qn\ sQtQn` b#v| pvsmQn\ ovEn\ s#nsWmt as`r\}k uw\s`hyk @[email protected] @m| wr#NQy [email protected]\ avs`nyt vw\m, a#ytm @n`q#nEvw\v h#MWm|br @vyQ. mElQn\ a#y vQsQn\ s#MvWmt uw\s`h kl smhr kr#NE lQpQy avs`[email protected]\ qW a#y awQn\ kQy#@v|.

el\.tW.tW.I. wYs\wv`qWn\ wmn\@g\ pQrQs\ bly s[h` @mvn\ ahQAsk wr#N wr#NQyn\ blhw\k`[email protected]\ yEq\{yt @y`qv` gn\n` bvt @m| pYbl s`{kykQ. [email protected]\m sAvQ{`ny wOl em s`m`jQkyn\ jWvw\ vn an\w qEk\KQw ww\vy q eyQn\ qQs\ @v|.

[email protected]\m, @m`vEn\ q l`AkQk m`w`[email protected]\ qr#vn\ y. @[email protected]\ nmEw\, @m| nQkr#@N\ v#nsW yn\@n\ wm j`[email protected]\ m wr#N jWvQw bv w`mw\ el\.tW.tW.I n`yk @v|UpQl\@l\ pYx`krn\ nm| un\mn\wk m|@l\c|Cy`t @n`[email protected]\@n\, wm qr#vn\ s[h` a#wQ qr# k#k\kOm @m| asrN @qm`pQyn\@g\ qr#vn\ @[email protected] q phl vWmt wrm| ppE k#vEw\wk\ @n`m#wQ nQs` vn\nt a#wQ bv lQy` wbmQ.

- sQAhly` pEvw\

Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
s\wSwQyQ @s`\@r`\ [email protected]\ ap\@l`\d| kl`t. m`w\ @m| qvs\ vl @m| [email protected]\m  agm#wQ G`wnyt a` mr`@gn m#@rn @k`tQkwk\ @hlQkl @qyk\ tyQp\ krmQn\ in\@n\. v#d v#dQnQs` prk\[email protected]|vQ ap\@l`\d| krn\n. e'kw\ mWt sm`n kw`vk\. @m`n`vEnw\ @m| kw` vlQn\ @[email protected] @qy nm| @m`vEn\ a`rk\;k hmEq` smg yE{ vqQn\@n\ kQsQm @qyk\ @n`q#n bv, sQAhl j`wQy kUq , sEqEq kQylvw\ @m`vEn\ @n`qn\nv v#nQy. ovEn\ yE{ vqQn\@n\ kOmk\ sqh`q#yQ @n`qnQyQ. [email protected]\ mQnWmr# pQrb`hkrn\@g\ @l\ pQp`syt ahQAsk wr#N jWvQw [email protected] pEqEmy [email protected]\ qr#vn\ uss\ a{&`pny lbq\qW ohE k}`krn s`{`rn\w\vy, sm`n`w\mw`vyt kOmk\ vWq kQy`y. sw&y p#h#qQlQy. kn\n o|n vQt [email protected]`y`w\ [email protected]`y` vn bv [email protected]\ ks`qy sQqEvR a`kry qn\nvEn\ qnW. wvqErtw\ @m| @vn vQn`Xy vLk\vn\nt k`Ly [email protected]|. [email protected]\ rN vQr#vn\t jy !

Offline Sudeera

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 975
Who r they trying to fool
« Reply #2 on: January 31, 2008, 02:23:39 PM »
j`wWn\ @qkk mL @br v#yR @m| m|@l\j\j wYs\wv`qWy`, pr`jy kL yEwOmy. [email protected]\m [email protected]\ v&`j m`{& pYc`rnyt [email protected] ap mWt vd` kQYy`w\mk vQy yEwOy
aq uq$sn m` qEtE pEvw\ @qkkQ, @m|
t#mQl\ edQtr\s\ nm| @vb| [email protected]\, @k`tQn\@g\ jygYhny whvEr# krmQn\ pL krn lq j`y`r$py

http://www.tamileditors.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2035&Itemid=1

ir`[email protected]\ mQy gQy @[email protected]@g\ j`y`r$pykQ e' bv @m| [email protected]\ sn`w @v|


http://www.worldproutassembly.org/archives/2006/06/the_medias_bloo.html

ovEn\ @g`n`t an\qn\@n\ k`vq?

@m| g#n mt @pn\v`qEn\ [email protected]`t s\wSwQyQ
Best way to attract others is to keep your self Cool when others are hot at u !

Offline Kyo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 218
 • Gender: Male
 • I'm Not The Best, But I'm Not Like The Rest
I have found the same photo in citizen x tooo

http://citizenx.org/