Author Topic: Great Minds - great creations- great poets of srilanka  (Read 57558 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Prashansani

 • බඩපිස්සෝ BadaPisso
 • **
 • Posts: 21
Re: Great Minds - great creations- great poets of srilanka
« Reply #40 on: November 05, 2007, 05:32:35 PM »
Advertisement

Offline Dawson

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 62
 • Gender: Male
Re: Great Minds - great creations- great poets of srilanka
« Reply #41 on: November 09, 2007, 06:17:41 PM »

Offline Dawson

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 62
 • Gender: Male
Re: Great Minds - great creations- great poets of srilanka
« Reply #42 on: November 09, 2007, 07:20:41 PM »

Offline Dawson

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 62
 • Gender: Male
Re: Great Minds - great creations- great poets of srilanka
« Reply #43 on: November 09, 2007, 08:22:24 PM »

Offline Bo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 331
Re: Great Minds - great creations- great poets of srilanka
« Reply #44 on: November 09, 2007, 08:58:02 PM »
mn` sAymykQn\ pq b[Qn lq @[email protected]\ mh` gw\ kwOvr#n\@g\ k`v& rckyn\@g\ @m| angQ k`v& rcnyn\ @[email protected] ek\w#n\ @k`t pL kQrWm vtW apQt.
obl` @[email protected]\ @myt q`yk vWm g#n @[email protected]\m swOtEyQ hQwt

Offline nishii

 • බඩපිස්සෝ BadaPisso
 • **
 • Posts: 41
 • Gender: Female
Re: Great Minds - great creations- great poets of srilanka
« Reply #45 on: November 13, 2007, 10:06:17 PM »
mWmn @pY~mwQlk mhw` @k`LB [email protected]~ [email protected] 1918 s#p~w#m|br~ 20 vnq` upw lq @mwOm` mQy [email protected]~ 1965 jRlQ 12 vnq`yQ. srl sEgm bs~ [email protected]~ k`v& nQ~rm`[email protected]` mWmn @pY~mwQlk kvQy` qk~;ykO vQy. @mwOm`@g~ smk`lWnyn~ @ls s`gr pln~sRrQy,vQmlrw~n kOm`rgm,pW.bW al~vQs~ @[email protected]~rr` v#nQ kvWn~ h#[Qn~vQy h#[email protected]`@g~ nQ~rm`N awr qr#qEk,XYW lAk`,@pm| pdEr jWvn gAg`a`qW nQ~rm`Nw~ [email protected] v#nQ kvQ kw`w~ @s`@h`n~ bQm,p`Ugm a`qW anEv~rwn nQbn~{nw~ k#pW @[email protected]~.mWmn @pY~mwQlk kQvQ[`@g~ [email protected]|qW vRw~ apR~rv vRw~ k`v& nQ~rm`Nyk~ @m|......

« Last Edit: November 17, 2007, 11:14:55 PM by nishii »

Offline Cleo.

 • The QueEn oF KiNgS --;--;--<@
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 1063
 • Gender: Female
 • Aadaraya,, ---->> E Mage Aagamai
  • හද බිඳි සර..
Re: Great Minds - great creations- great poets of srilanka
« Reply #46 on: November 16, 2007, 06:01:11 PM »

Rawi Siriwardhana
TharuNa kawiyek, Nagul Tharuwa haa piLisanndhara ohuge mulma kaawYa kruthin deka.

mea nagul tharuwea ena atnthima kawa.
kawak liya gannata uthsaha darana chuka kawiyanta loku kam penwana boho ayata pilithurak lesa ma meya dakinawa
kawyathmaka gunayata wada mehi ena e paniwidaya nisa eyath methana damannata sithuna.

"Sihin Mul" e me kawiyea namayi.

nQsr# h#m kvQykm
mn\[email protected]`\;Qw sQr#r pEr` m
sr# kvQyk\ lQyn\nt
q#r$ @[email protected] a#wQ
lp k#L#l\ a#wQ

mEl\ aqQn kvQ bQjEvt
@pwQ @[email protected] @n`v#@dn ar#m kQm
@q`s\ kQy` kOmtq @p`@L`vt
rU gl\ @b`rUvlt

@gvEN sQy gNn\ r`wWYvl
ok\sQjn\ n#wQv v#[email protected]
hEs\m hQrvR v`r apmN
e'w\ wvmw\ sQhQn\ mEl\vl
us\ mhw\ vn ar#m pY`Ny

qEp\pw\ [email protected] q`v ipqEN
@k\d$rQ kvQ p#ly @h`[y mt
[email protected]\ sAyEwQy q#n pQrQsQ[
kvq` @h`\ us\ mhw\ vn sQhQny
[email protected]| sQhQn\ mEl\vl
@s`y` @g`s\ qQy k[Er# [email protected]


Offline nishii

 • බඩපිස්සෝ BadaPisso
 • **
 • Posts: 41
 • Gender: Female
Re: Great Minds - great creations- great poets of srilanka
« Reply #47 on: November 17, 2007, 11:41:57 PM »

Offline Bo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 331
Mahana kamath bana dhahamath eyay mata
« Reply #48 on: November 18, 2007, 01:44:18 PM »

Offline Bo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 331
Ananda Rajakaruna Kaviya
« Reply #49 on: November 19, 2007, 09:18:20 PM »
aq [email protected]@rn a`nn~q r`jkr#N` nm q#@yn~ smRgw~ mh` kQvQvry|`
ghgQrQ gj [email protected] skvs rQvQ @ksr

kOj qQn @q`@L`s~ b`pRr wQyvk bQnr

kvQ rs qEn~ anq rq kOUNR sRrwOr

mr# nl v#q sQ[W n#gON` qEk~ a[Er

rs ul~pw

bRqEvs @qqhs~ pn~sQy 1 v#[email protected]~ mwO ek~ qhs~ atsQy ekOn~ asRvn skvs sQAh rvQ @q`@L`s~ x`gyt p#mQNQ bQnr ms pRr wQyvk lw~ kOj qQn XYW [email protected]~v a`nn~q r`jkr#N` kvWnqYy`@N`~ avsn~ hRs~m @hU$h. yRgyk~ [email protected]~ jnQw xSmQy sr#s`r @[email protected]~ gl` gQy rs pYv`[email protected]~ ul~pw sQ[W [email protected]~y.

v#dQpRr

@k`[email protected] [email protected]~ @mpQt @b`@h`~ [email protected]`~ vRh. kOs`gY bRq~{Qmw~ [email protected]~ uss~ rcn` @k`@wkOw~ phL vQy. [email protected]~ a`nn~q r`jkr#N` kvWnqYy`[email protected]~ rcnyn~ wrm| @mrt jny`@g~ wOdQn~ wOd p#wQr gQy an~ kQsQm rcnyk~ @n`vWy. @k`[email protected] [email protected]~ phL vR [email protected]~ h#r#NR vQt m$w [email protected]~ v#dQpRr jn sAK&`[email protected]~ hqvw~vl rs k`my uq~qWp~w [email protected]~ a`nn~q rcn`vlQnQ.

mW p#NQ gM

a`nn~q r`jkr#N` kvQy`[email protected]~ Lm` gW sQhQn~ hVQn~ gyn @b`L[ [email protected]~ @w`l~ awrQn~ gl` [email protected]~ mW p#NQ gAg`vkQ. sQrQgr [email protected]~ mRsR vR [email protected]~ kvQ rs @l`~lyn~ mw~ kL ml~ mqQr`@vkQ. s~v`x`vQk @s_n~qr\[email protected]~ cmw~k`ry k#vRNR [email protected]~ kvQ mdR @l`~lyn~ [email protected]` pQpW v#nW gQy mn~q`[email protected]~ pq~m`[email protected] [email protected]~X v`w~sl&@yn~ q#vtW gQy [email protected]~ kvQ stn~ k`[email protected]~ umwOO krvn rN @x~rW n`[email protected] vQvQ{ [email protected]~ yRw~ [email protected]~ kvQ rs @m`[email protected]~ [email protected]

@s_n~qr\yy

[email protected]`L gQrQ [email protected]~qW ir @s~s`v bl` ohR kW kvQ @[email protected]~ pLvn [email protected]~ mvR [email protected] s~v`x`vQk @s_n~qr\[email protected]~ cmw~k`ry asWmQw [email protected]~ yRk~wy. kOmrQ bBsr g#n lQyR kvQ @pL @hL kOl [email protected]~ hqvw~ jp g#[email protected] itR mwOrk~ b[Ey. sm|bRq~{`yny uq&`ny v#nQ [email protected]~ kvQ @p`w~ [email protected]~ mRvMt nQw#wQn~ gl` a` v`g~{`r`@vn~ sr# vW gQy lQymVRlE r#[email protected]`mR v#n~n. ohR vrQn~ vr sQy jWvQw [email protected]~ pRvw~pw~ sMr` h` @vsk~ kl`pvlt lQyR kvQ e~ h#m ekkm mRl~ w#@nhQ rF[[email protected]~y.

pqnm

@k`[email protected] yRgyw~, m`wr yRgyw~ psR vR w#n eLB [email protected]~ a`nn~q r`jkr#N` yRgy y#yQ [email protected] [email protected]`w~ eyt mRUmnQn~ m vQr#q~{ vQy @n`h#kQy. @k`[email protected] [email protected]~ vQyw~ rsvw~ pqvlQy m`wr [email protected]~ srl @yqEm| h` ek~kL @r\K`vk~ a`nn~q rcn` vlQn~ @[email protected]~. @my v#@dn v#@vn jWv x`;`vk~ @gn y` yRwO pqnm @ls avQv`[email protected]~ pQLQgw yRwOy. [email protected] en bstw~, @p`@w~ en bstw~ awrQn~ v#tk~ @n`b#[Qy yRwO bv pQLQgn~n` vQt a`nn~q r`jkr#N` kvQy`[email protected]~ sQqEvR @[email protected] kvr wrm| v#qgw~ q#yQ m#n g#nWm aphsR @n`@v|.

axQm`ny

@k`wrm| vys~gw vRvq @p`@L`n~nr# [email protected]~ p#rFNQ [email protected]@g~ s~vr$pyt ayw~ axQm`nvw~ @pnRm ohR @[email protected]~ ivw~ @n`vWy. bQygOU bvk~ p#kQlWmk~ [email protected]~ kvr pQyvrkqW vRv q pL @n`kL a`nn~q r`jkr#N` kvQy`[email protected]~ mRhRNRvr axWwy. oqvw~ @wqvw~ y. hQmvw vn [email protected]~ ghn gQrQk[E [email protected]\ ps~ [email protected]~ s#qQ mnhr qhwl`vn~ g#n p#rFNQ @p`w~ kQyvn vQt sQhQyt n#@gyQ. b#lR b#l~mt rU gwQyk~ mRhRNRvrQn~ @pnRn q a`nn~q r`jkr#N` mhw`@g~ hqg#b @k`wrm| sRn~qrq#yQ [email protected]~ @s_n~qr\yk`myw~, rsQk x`vyw~ g#b| vW a#wQ sQlQtQ pqm`l`[email protected]~ @[email protected] @m| kvQy`@g~ jWvn yRgy [email protected] pQtQn~m gw [email protected]~ j`wQk gON vg`v h` s`hQw&@y~ @p`~;Ny [email protected]` y. ey rn~r#vn~vlQn~ mQnQy h#kQ @s~v`vk~ @n`@v|. @mkl j`wQk h` @q~Xy pQLQb[ pYX~n p#n n#gW a#[email protected]~ @g`dn#gW a#wQ j`wQyk~ mwOpQty. ekl vQsR kvQynt h` gw~kwOvr#nt sQqEvW [email protected]~ j`wQyk~ @g`dnM` g#[email protected]| qE;~krw`vyQ. a{&`pny sQrQw~ vQrQw~ awQn~ bthQr blp$m sQyyt sQyyk~ m p#vwON @m| [email protected]~ vQj`wQk rjykt avs~}`v s#lsW [email protected]~ p`[email protected] vLA bQ[Wmty. a`nn~q r`jkr#N` v#nQ kvQyn~ mRhRN [email protected]~ evn~ yRgykt y.

@X`~ky

j`[email protected]~ [email protected]`~qy pQLQb[v mRU [email protected]~ [email protected]~ ur qW sQtQy kvQyn~ awrQn~ mRl~w#n @gn sQtQy a`nn~q r`jkr#N` mhw`t wmn~ @gn gQy v&`p`[email protected]~ s`r\}k pYwQPl qk~nt l#[email protected]~ lq swOt vQ[ vQ[ avsn~ hRs~m @[email protected]| v`sn`v s#[email protected]~ y. [email protected]~ ekk~ @mhQqW mwk~ kr qQy yRwOv [email protected]|. eq` j`wQk nQqhs [email protected] pQtQn~m qQv` sQhQnyk~ v pvwQq~qW apYm`N qE;~krw`vlt mRhRN qW jWvQwy @gvR a`nn~q r`jkr#N` v#nQ kvQyn~ [email protected]~ [email protected]~ @[email protected]@shQ [email protected]~ ys isRrt h` blwlvlt pw~vRvn~ pQtRp` sQtQn h#tQ aq apt @[email protected]~.

@r`[email protected]~ [email protected] ktR : vn [email protected]`~ [email protected]`m hQtR [email protected]~ @b`L[ hVQn~ gy` oqvn @p`dQw~wkO amw` "[email protected]~ [email protected]| kvQ sWy` mL` y" yQ kQyn vQt e~ qr#v`@g~ mRhRNQn~ pLvn qEk~br [email protected]~ n#@gn @X`~ky mQy gQy kvQy` @[email protected]~ @h`[tm pYm`Nvw~ y.

(mh` kvQ a`nn~q r`jkr#N` mhw`@g~ ax`vy sQqEvR qQnvl lQyn lq~qkQ. m`nvsQAh s`hQw&y nm#wQ gYn~}@yn~ upRt` gn~n` lqW.)

qQvyQn an\wr\j`l pEvw\[email protected]\ [email protected]\;`Ag [email protected]\ pLvR lQpQykQ
« Last Edit: November 19, 2007, 09:20:00 PM by Bodhi »

Offline nishii

 • බඩපිස්සෝ BadaPisso
 • **
 • Posts: 41
 • Gender: Female
Re: Great Minds - great creations- great poets of srilanka
« Reply #50 on: November 20, 2007, 11:38:00 PM »

Offline Cleo.

 • The QueEn oF KiNgS --;--;--<@
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 1063
 • Gender: Female
 • Aadaraya,, ---->> E Mage Aagamai
  • හද බිඳි සර..
Re: Great Minds - great creations- great poets of srilanka
« Reply #51 on: December 09, 2007, 01:29:39 AM »
nishii ekathu kala "daru duka" kawi panthiyata maa kudaa kaalaye indaama harima kemathii
eaka ithaama sanwedii kawi panthiyak,

aneka miimana premathilakayangea godak kawi ehemai.

ohuth kumarathunga munidasunuth maa itha priya karana kawiin

kumarathunguwange dharu nelawilla th, p.b.alwis perera kawiyage putha nidi kawi panthiyath ithama rasawath kawi panthi dekak, eyath meya kiyawaddi nithethinma sihipath wenawa.

mewan kawi priya karana aya dekimath wasanawak ..

sthuthiyi ayemath

Offline koombiya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 255
Re: Great Minds - great creations- great poets of srilanka
« Reply #52 on: December 27, 2007, 12:38:23 PM »
hunga dawasakin meka baluwe.
aluth ekathu kireema agaya karanawa.  :D
Aadaraya Siyallata Ihalin...!

thinethi

 • Guest
Re: Great Minds - great creations- great poets of srilanka
« Reply #53 on: December 29, 2007, 12:56:49 PM »
[email protected]@g~ @h`~ kQvQ[[email protected]~ k`v& nQr\m`N rs vQ[Wm ynE p`[email protected]~ [email protected]~m a`w~my h` kw` krnv` v#nQy. ohE wm bEq~{Qy, h#MWm| h` [email protected]~ a`kl~p smM sQyEm| @ls @mm  nQr\m`Ny hrh` [email protected]|qny kryQ.

[email protected]


Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Great Minds - great creations- great poets of srilanka
« Reply #54 on: March 02, 2008, 11:01:37 AM »
ml sh mEl

nEB ml\ @p`kOr vW  gQy q` @p`Lv yt
mm ml\ @p`kOr vW [email protected] wOr# hQsk
@p`@h`rq jly urmQn\  m` @p`@h`NQ @k`t
nEBmyQ [email protected]| sEv[#wQ ml\ mhQs

vQq vQq ktEk @p`Lvt mEl\ @p`kOr#    pEr`
nEB a#q qEn\nE s`ry @gn qQvQy        pEr`
mEqE ml\ pQpQn wOr# hQs mw sEv[       ar`
sEsEv[ vQhQqEnQy eksr qQyw           pEr`

e' ml\ sEv[ @vw @pm| sQw\ @l`b     bn\q`
mW m#sQ bmr k#l vQw\ k[vEr#         b#n\q`
sEv[ ur#myk\vw\ nEB @n`lqQn\           q`
[email protected]\ sEv[ nEB h#r @l`\@km           vQn\q`

ymEn` m`lnW @[email protected]\r`

Offline Cleo.

 • The QueEn oF KiNgS --;--;--<@
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 1063
 • Gender: Female
 • Aadaraya,, ---->> E Mage Aagamai
  • හද බිඳි සර..
Re: Great Minds - great creations- great poets of srilanka
« Reply #55 on: May 23, 2008, 06:17:20 PM »
kOm`rwOAgyn\ vQsQn\ pb#[ENE kv| wOn\qhs\ gNnkQ. em kv|,
Lm`, ov`, uqn\, hsEn\, v`q, @[email protected]\, @n vg, smr# a`[email protected]\ vr\g @k`t q#k\vQy h#kQy.

in\ smr# p#qQ [email protected]\ en p#qQ kOm`rwOAgyn\ x`v`w\mk k`v& pYk`[email protected] l` q#k\vR vQXQ;\tw\vy hEv` qk\vyQ.

ohE em pYbn\{vlqW gN vQrQw/[email protected]`\ vQrQw @mn\m v#kQ a`k`r kv| pqq @y`q`@gn a#w.

smr# p#qQ s[h` nQqsEn\ @ls,

1. ayEwO km ( kOmrwOMEvn\@g\ yhU ahAgm# en\.dW.abygONvdEvn\ @g\ @n`kl\ hQ mL pEwkO sQhQ krmQn\, wmn\@g\ @[email protected] mL vQt q#nENE @s`v anEv psE [email protected] lQyn lq\qkQ.  kOm`r pq& sAgYhy @qvn @k`[email protected]\ eyQ ) 1940.7.18

2. apt ihL m# w#n (p`[email protected]\ m`lmEl\@l\ [email protected]\kr [email protected]\@g\ pQy`Nn\  pr @l`\ v#dQ bv as` ohEt lQy` y#vR [email protected]| kOmrwOMEvn\@g\ avsn\ p#b#[EmyQ.  kOm`r pq& sAgYhy @qvn @k`[email protected]\ eyQ ) 1943.12.18

 3. pQy smr ( avsn\ hEs\m @hLmQn\ sQtQn pQy`Nn\ @[email protected]\ lQy#vENE qWr\G kv| @pLkQ. )

4. rhl\ [email protected] ( s\[email protected]\X mQwY` hQ pL vQy. )1926.12.26

5. smr#v (p#qQ sQyykQ. myQlNEvn\ @[email protected] @[email protected]\ lQy#vENkQ )

6. s#m#r#m (kQsQym| [email protected]@g ayQl\lWmkt s`q` qW a#w.  kOm`r pq& sAgYhy @qvn @k`[email protected]\ eyQ ) 1941.6.17

7. @s`@h`vEr# [email protected]`v ( @qtE @s`@h`vErn\ @k`LB @r`\hlkqW avsn\ hEs\m @hU bvw\, klk ptn\ @[email protected]` @d`m|nskQn\ @vn\ v vQsRvw\ an\[email protected]\qW @[email protected]` m [email protected]`vEn\ qk\nt k#m#w\@wn\ sQtQyq idk\ @n`l#bENE bvw\ p#[email protected]\.  XQk\;` m`r\gy 5 @k`[email protected] a#wOLw\y. )

8. yhU [email protected]`v 1 ( sQy pQy yhU gl\@h\@n\@g\ [email protected]\ @[email protected]\r`Nn\ @[email protected]\ lQy#vENkQ. ) 1942.2.16

9. yhU [email protected]`v 11 ( kOd`[email protected]\[email protected]\ h#nQY pWrQs\ nm| sQy pQy yhUv`nn\ @[email protected]\ lQy#vENkQ. kOm`r pq& sAgYhy wOL eyQ. )1942.11.12

kQhQp @[email protected]@g\ il\lWm mw @mm smr# p#qQ awrQn\ yhU [email protected]`v 1 p#qQ @pL mwO krn\nt [email protected] vQhQq yn avk`Xy vQX`l vQy yEwO @hyQnEw\, psEvt en\nn\t q#k g#nWm s[h` klk\ p#vwQy yEwO @hyQnEw\ ey @mhQ @[email protected]\ pL @v|.

Special Thanx to Bo  8)

Offline Cleo.

 • The QueEn oF KiNgS --;--;--<@
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 1063
 • Gender: Female
 • Aadaraya,, ---->> E Mage Aagamai
  • හද බිඳි සර..
සාක්කියක් !
« Reply #56 on: June 12, 2008, 01:27:10 PM »
vQkt [email protected]\ [email protected]`\;Qw @m| kvQ pn\wQy ayQwQ nEvr k`lyt. e' k`[email protected]\ @b`@h`m kWr\wQmw\ [email protected]\ @m| " aBn\@vl r`L "....

@m| [email protected]\ pQn\wSryk\ pL [email protected]\..e'k eyt ayQwQ v^w\[email protected]\m kQyvn\n o|n bv @pn\vn\nyQ.

nmEw\ k`l @vl`v m[ km nQs`,,iwQrQ kvQ mA s`m`n& vQqQht pL krn\nm|.

[email protected]\ bln\n @my....