විනෝදය සහ ආශ්වාදය - fun & entertainment > බයිස්කෝප්, තාරකා | movies and stars

A B A gena athana-methana...

(1/1)

Cleo.:
@mhQ pLvn ab` g#n lQyvENE sthn\ an\wr\j`[email protected]\qW a#s g#tENE vQt glv` wb` gw\ e'v`y. e'v`@y\ kwOvr#n\ @mm sthn [email protected]`w\ wm ann&w`v an`vrNy @mhQqW [email protected]| kQsQqE b`{`vk\ @n`m#w. @my aqhs\ @s`rkm| kQrWmk\ @n`@v|. ek\w#n\ kQrWmk\ pmNQ. ym| [email protected] wm sthn @myQn\ ivw\ kr g#nWmt [email protected]\ nm| eyq @mhQ sthn\ @k`t wb` qn\vn @mn\ k`r#NQkv il\lmQ.

1.
Dr. Wikramabahu Karunarathna on ABA:
http://sinhalaya.net/store/Bahu on the film Aba.pdf

2.
vQq\yEw\ lQpQykQn\ lq mEw\ kwOvry` g#n sthn\k\ @n`vQN. kr#N`kr qn\n` [email protected]\ a#@w`w\ @mhQ sthn\ krn\n.

http://sinhalaya.net/store/aba2.pdf

3.

http://sinhalaya.net/store/abaapawanasanasoba.gif.png

4.
n`ml\ udlmw\[email protected]\ b|@l`g\ sthnQNQ.
http://sinhalaya.net/store/blogaba.jpg


r`vy pEvw\[email protected]\ agn` lQpQ kQhQpyk\ pL vR awr e'v` spy` g#[email protected]| phsEkmk\ mt @n`m#wQ vWm g#n kNg`[email protected] h#kQ pmN ek\ [email protected]\ @my @p`\;Ny kQrWmt q`yk vn h#mt a`r`{n` krmQ

Harry Potter:
aba hodath ne narakath ne

Navigation

[0] Message Index

Go to full version