Author Topic: Sri Lankan Forces Liberated Pooneryn ...!!!  (Read 1630 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline iris

  • මද්දුමයෝ Maddumayo
  • ***
  • Posts: 124
  • Gender: Female
  • Mage sanda oba ...
Sri Lankan Forces Liberated Pooneryn ...!!!
« on: November 15, 2008, 09:51:59 PM »
Advertisement
2008 @n`v#m|br\ 15 vn aq qQn iwQh`sgw krmQn\ vn\nQ kQYy`n\[email protected]\ nQyEwO hmEq` @s\n`Ak  aq uq$sn mEU pRnrWn\ [email protected]\m bly wmn\ swO krgw\w`. @mmgQn\, bthQr @vrL [email protected]\ sQylEm mEhEqE @k`tQ kQYy`k`rkm| mEUmnQn\m nvw` q#mWmtw\, ovEn\@g\ sQylE s#pyWm m`r\g avhQr kQrWmtw\ [email protected]\ rNvQr#vn\ smw\ vW [email protected]`[email protected]| anEv vsr vQs\skt psE y`pny @vw @g`dbQm| s#pyEm| m`r\gyk\ vQv^w kQrWmt h#kQy`v l#bW [email protected]`.

ap rNvQr#vn\@g\ @m| vQjygYhNy pQlQb[v yEq hmEq` pYk`Xk, [email protected]\dQyr\ uqy n`n`yk\k`r mhw` sQAhly` pEvw\ e'jn\sQy @vw q#k\vR aqhs\ a#wOlw\ pEvw\ hVpty XYvNy krn\n. http://www.sinhalaya.com/news/audio/details.php?image_id=32
« Last Edit: November 26, 2008, 12:41:40 PM by iris »

Offline Adhisi

  • dhisi nodhisi adhisi
  • බඩපිස්සෝ BadaPisso
  • **
  • Posts: 35
Re: Sri Lankan Forces Liberated Pooneryn ...!!!
« Reply #1 on: November 15, 2008, 10:23:55 PM »
mt aq @b`@h`m sn\@w`\; qvsk\! [email protected]\ adQy iqQrQyt a#@qn [email protected]\ hmEq` vWryn\t [email protected]\ sQylEm a`XQr\v`q ekwO krnv` h#m @m`@h`@wm.
93 qW apQt pEnrWn\ ahQmQ @[email protected]`t e' g#n pEvw\ a#@[email protected]`t @m| hq hVpE wrmk\ k[ElE, [email protected]\ @k`l\@l` mrpE h#tQ a#@[email protected]`t, pEqEm qEkk\ sh @q\Xp`lkyn\ @[email protected] apYm`N @@vryk\ a#[email protected]\. apQt hrQ n`ykw\vyk\ l#bEn nQs` aq sQylE b`{k m#[email protected] iqQrQytm a#@qn [email protected]\ hmEq`, vQjgYhNy krn qQny v#dQ a$wk @n`@v|.
:D Oba maa hamuwana me ira handha yata kothanaka hitiyath ma mala dhawasata enda epaaa