ආදර මාවත - lovers' lane > ආදරෙන් මං... | i am in love

NIMASHAYAK................'''''''''

(1/7) > >>

002tutu:
DANATIN NODITUWADA.
HADAWATIN  DAKIMI .
OBE  AEE SUNDARATWAYA.....

*Sanda*:

DENETHIN NODUTUWATH
HADAWATHIN DAKII NAM,,
EYAI SEBE SUNDARATHWAYA,, 8)

002tutu:
http://.

 :!:..........
               ara  issara hithalaga tibichcha..
                langatukama soya..
   ..     matha  anna hithai igillila ...
              .. eath  ... koheda    oya..''' :([

002tutu:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
!!!!! :lol:,  MANMULAWEE TIBU  HADWATA KOHEDOO SITA PAMINI OBA.
JEWITHATA  ADARE  KARANA  tADARAYATA  ADRA  KARANNA KIYA  DUN  OBA..


DAN MAGE  JEEWAYA JEEWATH KARANNAE OBAE  AEE ADARAYAI...............

shemoli:
moy @[email protected]~ wvmw~ m`v @s`ynvq?
r$ ahs qQh` bln~n.........
e~ wr# oy`t p`r kQy`vQ..............
a$w sq qQh` bln~n r$ aqErt elQy @q~vQ...............

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version