ආදර මාවත - lovers' lane > අහිමි වී ඔබ... | i miss you

thanikama..........

(1/7) > >>

002tutu:
[**********************
.''''''''''SUHADAWA  HAMUWEE.....http://
  NIMASHAYAKIN..'''''''''''
    SADA SULAGAK PAMINA....
   GASAGANA GOS...
     HIS AWAKASHAYA PAMANAK..
............ITIRIWIYA........
************************

002tutu:
**************
*jeewitee sundarai**
*atdakeem dukbarai** 
*prathana wikasithai*
*itiri u  awasanaya....,;
*,,,KADULAK..................

002tutu:
http://

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
##   MIHIMADALA  SADA SAE  PATUWATHA...#
#  ADAREN  LAN  WADA   ...........
...KISIDA  PASAK  KARA NOGATIMI.......
  YATHARTHAYAE    ..  SABA BAWA......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

002tutu:
   ]|I(`v^ו    ]|I(`v^ו    ]|I(`v^ו
                                         ;; kaulu piyan path hara
ninda noyana ratriyae. ahsa kusae thatu  ganinawada?
nathnam
ataraman u  thanikama...........................da mae

002tutu:
___
           /// nimashayakin pamina.........
   aduru lowa  eakadu  kota.......
 dawa sunu wisunu kara....
    nopanima  yanna  giya...
   widuli  rekawa  nuba.....................    _______________________________________________________

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version