ආදර මාවත - lovers' lane > අහිමි වී ඔබ... | i miss you

KANDULA

(1/16) > >>

NIMALI:
qvsm qg krpE hQr# kOmrQ b#s [email protected]\
sq kOmr#t idk\ @qn\n
sq kQrNQn\ a`qrNWy hQw\ snsn\n
a`qrNWy hqvw\ ek\krn\n

sq kOmr# enkn\ wr# [email protected]` bln\ in\nv
a`[email protected]\ vQqQn\n
e'w\ aq p`lE ahs pEr`vtm ekm wr#vk\ vw\ n$
sq kOmr# avQw\ n$

mElE ahsm p`lE @vl`
ekm ek wr#vk\ a#wt @vl` kqElE slnv
wr# kOmrQt p`lE hQwQl
sq n#wQ qEkt

wnQ wr#v qEk kWvt
sq kOmr#t aq [email protected]\n$
wr# kOmrQt amwk @vl`
aq am`vk , am`vkt hq p`yn\n$

NIMALI:
aqEr# ahs pEr`vtm   
p`y` a` pE0cQ wr#v
hq wrm|m eLQy n#ww\
nEB [email protected] It v#dQy

hqt v#dQy qEk ahn\n
nEBt h#kQlE h#m rHkm
hqt v#dQy hWn @qn\n
nEBt h#kQlE h#m q`tm

mg bl`n nEB enkn\
a`qr sQw\ sQy qhsk\
wr# @p`kOrt vd` nEBt
a`[email protected]\lE e' hqvw\

e' hQw\vl ml\ [email protected]\n
nEBt h#kQlE vrm| @qn\n
sEn\qr vR hWn vlt
nEBt h#kQlE pN @p`vn\n

a#w\wq e' pE0cQ wr#v?
nEBt h#kQq itE krn\n
[email protected]\ [email protected]\ mv` gw\w
sEn\qr e' sQhQn p#wOm

nEB [email protected]\ mg bl`n
in\nm| mm h#m rHkm
itEkrn\n [email protected]\ p#wOm
pE0cQ wr#v nEB envq?

NIMALI:
pE0cQ k`@l [email protected] [email protected]   -    qg krn\n @n`h#kQ vEnw\
[email protected]\m sEqE ayQyN\dW          -    nEB mt mh @mrk\ vEn`


[email protected]\ v#@tn vQtqQ  -    sEqE n0gQt aw @qn\nt
[email protected]\m sEqE ayQyN\dW -    nEB mt mh pvEr un`


@[email protected]\ @s`qEr# sQhQn     -     kqEU vlQn\ @b`qvn qQn
[email protected]\m sEqE ayQyN\dW           -    nEB mt nv pNk\ vEn`


mv| @[email protected] ahQmQ [email protected]\      -     s0s`@r\ p#wOv @lst
[email protected]\ anQyw bv           -     psQq` nEB sEqE n0gQt
yn\n [email protected]\ ap h#rq`         -     kh sQvErk\ @p`rvn\nq


kh sQvErk\ @[email protected]|v`m        -     ls\snyQlE ayQyN\dW
v#tEnt @nwgQn\ kqElk\      -     qEk\ @vn\n$ [email protected] n0gW
s0s`@rn\ [email protected] @vn\n      -     gQy hQn\q` ayQyNdW


bN pqyk\ kQy` yn\n         -     hq`gn\n [email protected] hQw
nEB envq ayQyN\dW            -    ek s#ryk\ m` bln\n


bEqEn\ vqQn @m| q$wQn\           -    @qqn nm` nmqQn\nm|
[email protected] @m| hQw hq`gn\n              -    bN pqyk\ kQy` yn\n


hwr vrQgym aq qQn          -   [email protected] krn\ s0s`@rn\
nQvnt mg phq` qW             -  bEqEn\ qkQn\ ayQyN\dW


p`rmQw` pQr#vw\ m`            -   n#gnQy vn\nt nEBht
wrhk\ n$ sEqE n0gQ           -   ahQmQ unw\ e' @[email protected]
[email protected] @vn\n ayQyN\dW        -   s0s`@rn\ @m| [email protected]

dhoom:
aqhs\ vl awQ ar#w\ bv,,,, [email protected]` @s`m|ns,,,,,,,,,,,,sQwt [email protected]` sQylE q$ @g`wn apRr#v,,,,,,,,,,,[email protected][/size]

NIMALI:
THANKS LOT AIYAAA FOR COURAGEING ME

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version