Author Topic: TO- Prabakaran Mahaththaya,Mulathiw Rata,Srilankawa  (Read 2775 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

GURU-G

  • Guest
TO- Prabakaran Mahaththaya,Mulathiw Rata,Srilankawa
« on: January 18, 2009, 07:30:55 PM »
Advertisement


mQnWmr# @k`tQ mhw~wyt anEkm|p`@vn~ lQymQ,

@k`@h`mq s#p snWp [email protected]`~,a`mQ ekt [email protected]~ h#AgQl` in~nv` kQyl` a`rAcQyQ.kl km| [email protected]` [email protected] o|kt wmyQ [email protected]`[email protected]~ am|mp` [email protected]`~ @mn~n @m| @vl`vt wm` bEqE [email protected]~ [email protected]~ q#@[email protected]|kt wmyQ oy @k`l @q~ [email protected]~ [email protected] am|mp`!

[email protected]~ sEqE pEw` [email protected]~ @gqr @g`hQn~ gQy @[email protected]~ wm` [email protected]` q#[email protected] @m| alklAcQy.m#q$ un @q~,q#n~ mhw~wyt v#d q`n~n pElEvn~ hrQy @k`lB rt wrm|vw~ @l`kS n$ kQyl` h` hRvk~ ynv` am|mp`.o|v` ahq~qQ mtw~ en~n [email protected]` [email protected]` mElwQv| rtt mhw~wy`@g mRN kt @p`d|dk~ awg`l` yn~n.am|mp` mt @vn mEkSw~ @[email protected]| [email protected]` ar [email protected]~ y`[email protected]~ kc|@cQrQy lg hQtpE [email protected]~kr [email protected] b`l @k`l~l` [email protected]@g oy mQnWmr# sAvQ{`@nt [email protected] [email protected]~ o|ktmyQ mt v#dQpErm wrh`.am|mp` o|v` mwk~ @vq~qQ n`kQ [email protected]~ a#@gw~ m`lE ntnv`..h#ndQ @k`lR p#tQy` [email protected]`[email protected] [email protected]~ a{[email protected]~ nQs` an~wQmt ml~lQw~ qQvQ nh`gw~w` [email protected]`[email protected]~ nm| nQym [email protected]~ am|mp`.

[email protected]~ gmt w`m l#yQt| n$ [email protected]`[email protected][email protected] oy ilv| r`j\@j!! oy ilv|v hQn~q` [email protected]~ g#tv|g#[email protected]` @k`c|cr @p`lvt ps~ un`q [email protected]`[email protected]| rt @k`c|cr ps~st gQy`q kQyl` [email protected]~t @[email protected]?oy ilv|v @n`wQb|bnm| aq @m|k sErpEryk~ [email protected]`[email protected]| aq [email protected]~ @gqt|tyQ,cRtQ h`[email protected][email protected] @gqt|tyQw~ l#yQt| [email protected]@n~ o|QyQ!

[email protected]~ hmEq`@v @k`[email protected]`,@[email protected]` tQknm| ml~ 7 @n~q [email protected]`.a#t|tQ h#@ln~n mhw~wylt ghnv` kQyl` sEqE pEw` a`v @[email protected]~ kQv|v`,ahpE swStt mt h#r mQt|tw~ awa#r#n` am|mp` v#tEn p`r hn~qQy k#dQl` w`m a#@q~ [email protected]`..a` a#q kv|vm mwk~ [email protected]~,apQ q#n~ @[email protected] nQs~ p`[email protected] a#l @[email protected]~ [email protected]~ qs~s ~ hmEq`@v @k`[email protected]`,@[email protected]` tQk nQs`@n [email protected]`.

mt @m| q#n~ kl~pn`vt a`@v [email protected]@g mhw~m v#d [email protected]~ [email protected]`!am|mp` [email protected]~ wQb|@b mhw~[email protected]~ [email protected]~ in~n [email protected]`~!~ [email protected]~ @n`vW.

[email protected]@g jWvQw k`@lt [email protected] mA evn mEl~m h` avsn~ lQyEm @m|k @v|[email protected]~ @vn~tw~ kQy` m` iwsQwQn~ pwnv` am|mp`.e~w~ mhw~wyt @m`n srNk~ pwnvq kQyl` mt hQw`gn~nt b#h# [email protected]`[email protected]`~k @vww~ Ilg a`[email protected]~vw~ pQnk~ qhmk~ krn~ in~n pElEvn~ @v|v` kQyl` pwmE,
hmEq`v qkQq~qQ mhw~wyt cRw~ y`vQ hw~vl`@m|[email protected]| o|yQ mA n#vwSn`[email protected]~ hmEq` @k`[email protected]`n~t jy @v|v`!

mWt
sEqE  sWy`

GURU-G

  • Guest
TO-Pranath Mukarji Mahathaya,No 453b,Hilton Hotalaya,Colamba
« Reply #1 on: January 28, 2009, 12:19:59 PM »

pYn`w\ mEkr\jQ mhw\wyt a`[email protected]\ lQymQ,


iwQn\ @k`[email protected] mEkr\jQ mhw\[email protected]`,,[email protected] @p`dQ m#[email protected] wm` [email protected]| ob wOm` lAk`vt s#pw\ un` kQyl o|n\,mEkr\jQ kQyl lQv|vt mhw\[email protected]` mt oy nm kQyvgn\n @b`~m am`r#yQ [email protected]| qw\ n#wQ nQs` am|mp`.

iwQn\ [email protected]` @k`[email protected] s#p qRk\ [email protected],@m qvs\ vl [email protected] [email protected],@[email protected] nm| gQnQ k`[email protected]~ mhw\[email protected]`,ivsn\n b#h# pEqEm rs~nyk~,h#b#yQ [email protected]~ hmEq`@v| @k`l\@l` kl v#d nQwr @[email protected]|@l a#@hq~qQ oy mhn\sQ @k`@hn\ ynvq kQyl q#@nn\@n n#h# am|mp`[email protected]\ k`s~tk k`@l wm` @n~q [email protected]` ,qBqQv gQy @[email protected]~ [email protected] am|@m`...bEqEE xk\wQy nQs` ivsEv` gQnQ rs\@n smhr pl`w\vl..

mhw~wy` @m`@k`~~ @m| p#w~wt [email protected] hQtQ [email protected],a`rAcQyQ ar kr#n` nQ{Q k`ry` pQs\sE ntnv` kQyl`,[email protected]~ mn\q` mhw\[email protected]`,oy mQnQs\sE @m`n @kn\@gdQyk\ krn\n hqnvq kQyl @kY`~{y @@vry mQnQs\sEn\@g hQw\ vl vpErl,mn\ nm| o|vt vQr#q~{yQ o|n\,mEkOw\ @k`rgn\n b#rQ un`t @m| vl pyyQ @g`d pyyQ [email protected]

[email protected]~ @k`l\@l` @qnv` b#@t| [email protected]` ar @k`tQ [email protected]` tQkt,un~t q#n\ @k`rkQy`gn\n @qyk\ n#wQv in\@n,mhw~wy` [email protected]| o|k g#n vQprmk\ krn\n @vn\n o|n [email protected] [email protected]~,uq#l\l nm| q`n\n ep` [email protected]` [email protected] a`n\[email protected] @l`k\@k`n\t.mn\ nm| kQyn\@n o|kOn\t ghlm wm` ivryk\ @k`rn\n o|n,It ps\@s\ oy p`ln @k`rmyk\ g#n @m`kk\ hrQ @k`rn\n b#[email protected]| pEAcQ [email protected]| @m`n gh mr` g#nQlQq am|mp`.
@m| [email protected]~ rt @n [email protected]`~.apQt oy @vn rt vlQn\ ek bQm| k$l\lk\ o|@nw\ n$,@m|@k ek bQm| k$l~lk\ pQt [email protected]\t  gn~n id [email protected]~ n#h# am|mp`.e~v` sEm|m`.

oy [email protected]` tQk g`n\{| mhw~wyt @k`lpE @q~ [email protected]~ mEkr\jQ [email protected]`,mn\ e~ k`@l g#tQs\s am|mp`,aq [email protected] mwkyQ oy sQq~{Qy,apr`@q e mnEs\s n#wQkl`t,[email protected]~ mQnQmr# bl\@lk\t sm`vk\ @qn\n vtQn\@n n#h# [email protected]` .

@k`~m unw\ bEqE [email protected]`~ [email protected]@g rtyQ [email protected] rtyQ pEr`@n iql` @g`dk\ sm|bn\dw` wQb|b rtk\,[email protected]~ e~k [email protected] [email protected]`,e~k nQs` mn\ nm| kQyn\@n @m| @vl`@v [email protected]~ hmEq`@v @k`l\ln\t oq @wq @qn\n [email protected]@g rtw\ ek\ un`nm| ml~ hwyQ am|mp`.

oy ek ek` kOlQyt khQn\@n [email protected]` un\ [email protected]\@nw\ mEn\@g spw~wO @lvk`l` gn\n sl\lQvlQn\ [email protected]`,n#wSv un\t @vn a#wQ @kn\@gdQyk\ n#h#,o|k @w~r#m| gn\nyQ o|n,o|kOn\t [email protected]` [email protected]@g agm#wQ wOm`tw~ vd` @m| kOnE @k`tQy` wmyQ @l`kO,ov|vt lw\ w#n @l`p\ @vn\n @qn\n o|n [email protected]`~ am|mp`,

[email protected] a`vt @m| s#@r\ mhw~wyt [email protected] lQymn hm|@b|q qn\@nw\ n#h#,o|n mgOlk\ @[email protected]\ kQyl` @m|k aq sEqE m#[email protected] [email protected] ~w#p#l\ @k`rnv`,mhw~wyt l#[email protected]`w\ @h`qyQ lQyEm| kdqhQy,

[email protected]~ hQc|cQ pEw` [email protected]@g [email protected]| k$r\ ekk\ arn\ [email protected]`.mr# vn\@gdQy lE.([email protected] hQw\wQ pEw` [email protected] @[email protected] k$r\ ekt) [email protected], [email protected]| @q~ @l`kO krgn\n nQs` wm` [email protected]` [email protected]`m qQyENE @vn\@n [email protected]@g rt,,a`pE [email protected]~ pElEvn\ nm| [email protected] @l`kO pEtE vl un\t sQy rt @q~ sQrQ s#p @q~ kQyl ugn\nl` yn\n,@m`~d h#w\wt pQt rt @qyk\ nm| @m`n [email protected] unw\ kmk\ n#h#,,

[email protected]| mhw\[email protected]`,mn\ nvwOn`,a`@y p`rk\ bEqEn\ vqQn\n [email protected]@g rtt en\n a`s`vk\ [email protected] [email protected] [email protected]\,pElEvn\ [email protected]`w\ ob wOmn~vw\ qkQn\n en\nm|.

mhw\wyt bEqEsrnyQ,@qvQ pQhQtyQ o|n\,mWt,
sEqE sWy`.