Author Topic: NIMAVUM KARUVAA  (Read 5031 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline NIMALI

 • hadavathata lanvenna adaren eth avankavama
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 736
 • Gender: Female
 • jivithee kaviyak Adaree sonduruthama vadanak
NIMAVUM KARUVAA
« on: January 23, 2009, 08:43:35 AM »
Advertisement
@m| s` vQsl\ ahs\ vQyn yt
@k`@wkOw\ hmEvWm| @vn\vWm| a#w\q?
evn\ @s`qEr# mwkyk
mQhQrQy`v vQqQn\nt wrm|
av#sQ @n`vR ahQn\sk sQw\
@kwrm| kqElE vgOrn\nt a#w\q?
evn\ @nw\ qhskt
sQn`vt @q`rgOlE h#rqEn\
@s`qEr# nQm#vEm|kr#v`@nnQ,

[email protected]| oy v$ymQn\
w#@nn mwO prpEr
nEB yn mg @qps
aw\v#l\ pv| r# bqQn\@nmE

[email protected]| q` bQqk n#@gn sEvqt
pQbQqEnE kvQk`r [email protected]\  prpEr
nEBv mwO rkQn\nt
@y`\{ @svn#l\lk\v [email protected]\@nmE

[email protected]| @svn yt [email protected]
qsqhs\ kvQk`r sQw\
ekm mgkt gn\nt
nEB qkQn @s`qEr# sQhQny
s#b$vk\v a#w aq qQn

iqQn\,
@s`qEr# nQm#vEm|kr#v`@nnQ,
@m| mh` @qrN mw
nEB v#pQr$ [email protected]\
Ply lbn [email protected]\ prpEr
nEBt
@wq, bl, qQg` l#b jyt#B kr` pQyvr osvn\nt
wOnEr#[email protected]\ pQhQt pwn\nt
ek\vn y`myk
mmq pwn\@nmQ ek\sQw\v
nEBt jy


NIM7 - ALWAYS WITH HONEST HEARTS

Offline Sudeera

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 975
Re: NIMAVUM KARUVAA
« Reply #1 on: January 25, 2009, 12:44:33 PM »
@b`@h`m ls\snt lQyvEn ar\}@yn\ spQrQ pq @plk\ nQm`lQ
@m|k qkQn\n tQkk\ kl\ gQy` e' g#n sm`@vn\n
wvw\ @mv#nQ nQr\m`N krn\n
Best way to attract others is to keep your self Cool when others are hot at u !

Offline NIMALI

 • hadavathata lanvenna adaren eth avankavama
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 736
 • Gender: Female
 • jivithee kaviyak Adaree sonduruthama vadanak
Re: NIMAVUM KARUVAA
« Reply #2 on: January 26, 2009, 10:23:37 AM »
thanannata diri denna heta soduru lookayak nubata pin mithura

NIM7
« Last Edit: January 26, 2009, 10:49:52 AM by NIMALI »
NIM7 - ALWAYS WITH HONEST HEARTS

Offline NIMALI

 • hadavathata lanvenna adaren eth avankavama
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 736
 • Gender: Female
 • jivithee kaviyak Adaree sonduruthama vadanak
Re: NIMAVUM KARUVAA
« Reply #3 on: February 03, 2009, 03:13:33 PM »
qEk @bq`gw @n`hW v#[email protected] [email protected]\
ek\wr` vR @s`qEr# qQnyk hQs\ avk`Xyk s#rQs#r$ [email protected]\ hQwt
ahm|@bn\ p#mQnQ a`gn\wOk a`gmnQky`
syQb avk`[email protected]\ @prlQk`r nEBt
m` a`gn\wOk vRvw\ kQsQqE @vnsk\ @n`qk\v`m m` pQlQgw\ apRr#v
kQsQqE @vnsk\ @n`qk\v`m mt pQlQsrn vR apEr#v
qEk @bq`gn\n qEk ahn\n nEB mt qEn\ s#nsWmk wrm
n#w vhsQbs\ m` lg [email protected]\ @wplmQ nEB nmt
e'w\ nEB [email protected] h#m m`vwk\m phn\ krn\nt nQm|nyt vW sEb pwn m`
h#mq`m m` [email protected]| hErwl\ [email protected]`\dE k`rQyyQ
« Last Edit: February 03, 2009, 03:36:24 PM by NIMALI »
NIM7 - ALWAYS WITH HONEST HEARTS

Offline NIMALI

 • hadavathata lanvenna adaren eth avankavama
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 736
 • Gender: Female
 • jivithee kaviyak Adaree sonduruthama vadanak
Re: NIMAVUM KARUVAA
« Reply #4 on: March 05, 2009, 03:08:19 PM »
a$w ahs\ kOs [email protected]\ s#rQsr`
ann\wy @s`y` yn ek\wr` [email protected]|;yk
ahm|@bn\ mENg#sEnE a`qrNWy a`gn\wOky`
[email protected]\ qEk\ kqElE [email protected]\ pvsn\n
[email protected]| oy svn\ pw\ @y`m` mt kn\@qn\n
@nwOpQyn\ sln [email protected]|;yk [email protected]\ [email protected]\n
ahm|@bn\ mEn g#sEnE a`qrNWy a`gn\wOky`

nQm#vEmk @s`qEr# bv mt psk\@k`t qEn\n
@s`qEr# nQm#vEm| kr#v`t @[email protected]\ nm| wOwQ pEqmQ
[email protected]\ iqQrQ mg [email protected]\ m` [email protected] @gn
wnn\nm| @l`\kyk\ [email protected]| sQhQn s#b$kr
evn\ vR @l`\kyk ek\v hQq hQn#@hn\n
a`qrNWy nQm#vEm|kr#v`@nnQ nEB mt qQrQy @qn\n

NIM7 - ALWAYS WITH HONEST HEARTS