අන්තර්ජාලය හා සබැඳි සියල්ල - internet related > තොරතුරු තාක්ෂණ විත්ති | IT related information

Mistory Virus Hits 15 Million Computers කන්ෆිකර් මාරයා වැඩ අරඹයි

(1/1)

Zoro:

Chandana S. Jayakody, Sinhalaya News Agency, Colombo, Sri Lanka:

A worm known as Downadup, Conficker or Kido have reportedly contaminated more than 15 million computers around the world during the past three days alone, states computer specialists.“Conficker” is reported to be one of the largest botnets created because 30 percent of Windows computers do not have the Microsoft Windows patch released in October 2008.

The U.K. Ministry of Defence reported that some of its major systems and desktops are infected. The worm has spread across its’ administrative offices, various Royal Navy warships and Royal Navy submarines, and Hospitals.

Experts say it is the worst infection since the SQL slammer computer worm.

News reaching Sinhalaya News Agency reveals that several top level Sri Lankan Companies including a well known accounting body have become victims of this virus infection.

- SINHALAYA NEWS -


cn\qn es\. [email protected]`dQ - sQAhly` pEvw\ @s\vy
@[email protected]\ @l`v bQhQvR krqrk`rWm prQgNk @@vrsyk\ @ls s#lkQy h#kQ "kn\fQkr\" nm| prQgNk @@vrsy XWY lAk`v wOl q [email protected]\ p#[email protected]\ [email protected] bvt sQAhly` pEvw\ @s\vyt v`r\w`@v|.
an\wr\ j`l sb[w` vl @v|gy q#dQ @ls phw @hlmQn\ prQgNk j`l vl @v|gy ad`l krvn\nk\ vn @my y`vw\ k`lWn kr @n`m#wQ vQn\@d`\s\ @[email protected]| pq\{wQ hrh` [email protected]\ p#[email protected] pvwW.


"kn\fQkr\" vQsQn\ pYmEK @[email protected]\ gNk`{QkrN sm`gmk\ a#wOU v wvw\ pYsQq\{ l`AkWy sm`gm| kQhQpyk m prQgNk j`l adpN kr a#w#yQ apt v`r\w`vW [email protected]|.

- sQAhly` pEvw\ -

Navigation

[0] Message Index

Go to full version