නීති රීති, කොන්දේසි - forum rules 'n regulations > අඬහැර | special announcements

SINHALAYA's Deyata Kirula 2009 Video Released ~~~ Watch now ~~~

(1/1)

Zoro:
http://www.youtube.com/v/t_-DL419LV4&hl=en&fs=1

http://www.youtube.com/v/Zj3-A-_sqy8&hl=en&fs=1

http://www.youtube.com/v/_ogcdk-Ws5E&hl=en&fs=1

http://www.youtube.com/v/2WE4106b4Wo&hl=en&fs=1

http://www.youtube.com/v/frfIbWpbBnk&hl=en&fs=1

http://www.youtube.com/v/jfVsXENQiiw&hl=en&fs=1

http://www.youtube.com/v/Hl6gF_u51Xg&hl=en&fs=1

http://www.youtube.com/v/ugBQZ2aKlXA&hl=en&fs=1
Official Vedio Link:- http://www.sinhalaya.com/promotions/DeyataKirula2009/video.html

Official Picture Link:-  http://www.sinhalaya.com/news/sinhala/news.php?go=fullnews&newsid=2461

GURU-G:
 8) Hei!This Is Fantastic!!Thanx Sinhalaya Media Team And Zoro!
     Keep It Up!

Adhisi:
Isthuthiyi sinhalaya
 :D :D

Navigation

[0] Message Index

Go to full version