අන්තර්ජාලය හා සබැඳි සියල්ල - internet related > වෙබ් අඩවි පිළිබඳ සටහන් | website and homepage references

English/Sinhala/Tamil Online Dictionary

(1/2) > >>

L.O.V.E:
http://www.lanka.info/dictionary/EnglishToSinhala.jsp

 :) :) :)

Sachitha:
thx LOVE

L.O.V.E:
No Prob Somaliya ;) !!!!!!!!!!!!

Sachitha:

--- Quote from: L.O.V.E on October 08, 2005, 03:28:47 PM ---No Prob Somaliya ;) !!!!!!!!!!!!

--- End quote ---

mata Monawa hari kiwwa da?? :x

Tiny:
thanks ayya

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version