ආදර මාවත - lovers' lane > එපා මට ඔබ සිය දහස් වර.. | i hate you

~~~~අහිමි අ)ද‍රේ~~~~

(1/7) > >>

-ŴăśĦ-:
[email protected]\ vn\ ahskt p#wOmn\
@b`q @vl rH sQhQnyk\ @s\
@nwO vQyn\ hdv` wb` ohE
yn\n @g`s\ avsn\....
wvw\ ek @m`@h`wk\ @qn\n mt
@[email protected]\ ohE ht kQyn\nt
hQw wOlm m` m#@ryQ h#mvQt
obt @n`kQy` @m| h#gOm|
[email protected]\ [email protected]\ wnEv vE ob
[email protected]\ hq g#s\m vE ob
[email protected]\ jQvyk\ vE ob
@k`@hq ob @m| aqEr# rH....
[email protected]\ mm hqk\ @vn\nm|
[email protected]\ ob rH eLQy vn vQt
@h`@rn\ a#vQqQn\ kQyn\ m` ht
p#mQNQ bv rhsQn\....
[email protected]\ h#gOmn\ mm kQyn\nm|
@m| mEU @mqQyw k$ gs`
obt h#kQnm| svn\ @qn\nt
mm hdn\nm| en wOr`....

             -vr\;`-

-ŴăśĦ-:
ob v#nQ @[email protected]\ hmEvn\@n\
jQvQw k`Lytm vrk\ pmNyQ.
e' nQsyQ @m| wrm| mt obv r#kgn\n o|n [email protected]\...
ob v#nQ wvw\ @[email protected]\ @[email protected]\
wvw\ jQvQw k`Lyk\ @gvn\n
mt o|nn#wQ nQsyQ...
e'w\ m0 pN @mn\ rFk\k ob
[email protected]\ [email protected] bv m` @[email protected]\ kQyn\nq......

                   -vr\;`-

madusanka420:
:( :( :(eka wage aya thawa inna puluwan ><<>> kawiyanam ela ,danenawa hithata duka ..& pathanemi obata jaya !me mulu diwiya purawatama :::.........lassanaiiiii

-ŴăśĦ-:
Thanks malliyooooo....oyage kavith goda....k lassanai.

-Warsha-

-ŴăśĦ-:

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version