විනෝදය සහ ආශ්වාදය - fun & entertainment > පරිගණක ක්‍රීඩා | computer gaming

PICTURES DAT PLAY WITH YOUR MIND !!!!!!!!

(1/8) > >>

Cleo.:Actually This is NOT a Computer Game,,,,But This is a Kind of Game Dat can Play With Your MInd


Sachitha:
WOW..Great Game... :shock: :shock: :shock:marai a...ela

L.O.V.E:
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: :shock:

Try kerala Blanna......Elama Kili...Penne monwada kiyala kiyanna honde...

Sachitha:

--- Quote from: L.O.V.E on October 09, 2005, 10:15:49 PM --- :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: :shock:

Try kerala Blanna......Elama Kili...Penne monwada kiyala kiyanna honde...

--- End quote ---


Mage Oluwath monawada wuan aka balanna ghilla

L.O.V.E:
moko ban sachitha..uba monwada dekke kiyapan ko...

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version