විනෝදය සහ ආශ්වාදය - fun & entertainment > පින්තූර ඉස්ටොරුව | image gallery

Ŧภ קђ๏t๏ ๏Ŧ tђє ฬєєк

(1/8) > >>

GURU-G:

""f\.n\ pvEl""

veer:
hadawathata danena ummmmmmmmmmmmmmma akak..............

niyamai very sweeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeet.....

GURU-G:

ov|,a#w\wtm hQwt q#@nn um|m` ekk\,

bln\n @m| @p`dQ ek`@g [email protected] hErwl\ gwQy,e~ [email protected] a`qry,apQtw\ @m| [email protected]~ k`lyk\ wQb|b` @n~q kQyl [email protected] @m|v` q#k\km.olEv avEl\ un @vl`vk bll hQw s#h#l\lE kr gn\n pElEvn\ pQn\wOryk\

@m| f\n\ [email protected]~ wvw\ alEw\ v#dk\,

an\wr\j`[email protected]~ s#rQsrq~qQ qkQn hQw nwr @vn pQn\wOr [email protected] kt|tQy ek\k @bq`gmE,wm [email protected]~ k#mr` vl sthn~ un @qyk~ unw~ kmk~ n$,h#m swQytm ekk\,
iwQn\ oy`ltw\ hm|@bn @m| [email protected] hQw nvwQn pQn\wOr apQt evn\n, e~kt hrQyn @ktQ vcn @qk wOnk\ ek\k,apQ ekk\ @w`~rl` [email protected]~ pQn\wOry vQdQyt f\n\ ekt q`nv` pQn\wOry ev|v ayQwQk`[email protected] nmw\ ek\km,

@h`qyQq v#@d|,aqhs~,@y`~jn` [email protected] mEkSw~ [email protected]?


Mail Us,

[email protected]

GURU-G:Zoro:
[email protected]\ ks\tQy lM ls\sn pQn\wSr [email protected]| @m| [email protected]|l\ ayQ.dW ekt @m|l\ krn\n. [email protected]

e'v` awrQn\ apQ g#[email protected] ekk\ swQykt vrk\ @p`\s\t| krn\nm|..

-ZoRo®

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version