ආදර මාවත - lovers' lane > අහිමි වී ඔබ... | i miss you

~~~ආදරෙයි ඔබට මම දිවිය පුරාවට...~~~

(1/5) > >>

-ŴăśĦ-:


-ŴăśĦ-:

veer:
best................godak lassanai........
digatama liyanna......

-ŴăśĦ-:
@g`d`k\ s\wSwQyQ ml\[email protected]`\...
mt pEUvn\ h#m @vl`vkm lQyn\nm|

-vr\;`-

-ŴăśĦ-:
sr#0gly apQt ayQwQ nRl [email protected]\ [email protected]\ [email protected]\ vQwryQ.
nRl k#dENE qvst e' sr#0gly apQt ayQwQ n$.
nRl k#dENE sr#0gly @k`@h\ @k`w#nk gQhQn\ nwr @vyQq kQyn\n sr#0gly ayQwQ @kn`vw\ qn\@nn$...

sr#0gly [email protected]\ wmyQ oyw\ mhw\[email protected]`\...

mt a`[email protected] kQy m0 LM q#vtEn
[email protected]\ uNEsEmt h` p#[email protected]\ [email protected]\ gOlQvEn
            "nEB"
aq m` wnQkr yn\n gQhQn\.
@g`d`k\ qEr nEB yn\n gQhQn\ avsn\.
@k`@h\ @k`w#nk [email protected]| sQw nwr @vl`q kQyn\n mm qn\@nn$...
qEkyQ,@g`d`....k\ qEkyQ
v`vgn\n b$ @m| ppEvt
ob mwk\@vn v`ryk\ p`s`
pQc|@cnv` @m| mEU gwm.

[email protected]\ a`[email protected]\ r#{Qr n`LQk` os\@s\
m0 [email protected]\ @y_vny pEr` jWvw\ kL nEB
aq mt @n`l#bW gQhQn\.

pE0cQm [email protected]\tw\ wrh gw\w nEB
@p`d|dk\vw\ m0 g#n @n`hQwpE nEB
k[EU pmNk\ mt ur#m kL nEB
[email protected]\ @vn\vW yn\n gQhQn\ nEB

[email protected]\ @p\Ym| k}`v avsn\ krl`
k[EU k}`vk pQtEvk\ @prl`
sEsEm| vlQn\ kvQyk pq amEN`l`
ob yn\n gQhQn\ m` wnQkrl`

[email protected]\ kOUqEl\ a`qry @[email protected]\ nQm`vQy..........

-vr\;`-

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version