නීති රීති, කොන්දේසි - forum rules 'n regulations > ඕනෑ දේ, එපා දේ | forum rules

Attention Plz...!! ක‍රුණාක‍ර අවධානය ෙයාමු ක‍්රන්න...!!

(1/1)

Zoro:
mqk\ sQwn\n,
@f`\rmyt nQr\m`Nyk\ q#mWmt @pr,

01. mElQn\m @f`\rmy @h`[Qn\ a{&ny krn\n. (@m| s[h` @f`\rmy wOl a#wQ @b`\r\d| wOlt @g`s\ ehQ a#wQ nQr\m`N kQyvn\n sh em nQr\m`N em @b`\r\d| ekt a#wQ g#lpWm g#n sQwn\n.)

02. in\ psEv [email protected]\ nQr\m`Nyt @m| @b`\r\d| vrg awrQn\ g#[email protected] @b`\r\d| ek @w`\r` gn\n.

03. ob pl krn\@n\ pQwSryk\ nm| kr#N`kr ey aq`l @b`\r\d| ek @w`\r` gn\n. (Fun & Entertainments -- > Image Gallery

04. kr#N`kr aq`l @b`\r\d| ekt ayw\ pr`syt @h`[Qn\ av{`ny @y`mE krn\n.
Eg:- Creative Writers -> Creative Writers Lounge -> The place for all those creative writers to express, publish their thoughts ideas and articles. Explore the depths of writers minds

Navigation

[0] Message Index

Go to full version