විවෘත සංවාද - open discussions > පාරිභෝගික ආරක්ෂණය | consumer protection

Supiri Rohal Vala Hingana Weda....! (Asiri/ Asha Central, Colombo)

(1/1)

w乇乃ᄊム丂イ乇尺:

NIMALI:
@vbW [email protected]\,,,,,,,,,,

oy @p_q\glQk @r`\hl\ vl in\n @q`s\wrl bln\@n wmn\t en @ld|dE g`n v#[email protected] gwmn\t| ek @h`y`gn\[email protected] iwQn\ hvs 7 en kt|tQy ewnQn\ elQyt yn\@n rH 12.00w\ [email protected]`. [email protected]`t iwQn\ ar @ld` ek\[email protected] a`v anQw\ ayw\ nQkm|m @ld|dE @vnv. hqQs\[email protected]\ hrQ e' @[email protected]\t kLn\wyk\ vw\ h#[email protected]`w\ e'ktw\ vwOr tQkk\ ek\k @p`dQ @pw\wk\ @qn\n r#pQyl\ 500.00vw\ gn\nv. o|k @p`dQ g#tyk\.

[email protected]\ nQml\ sQrQp`l a#mwQwOm` o|v @n`qn\nv @[email protected] e'w\ e' mhw\wyt e'k g#tlEvk\ @vl` [email protected] @m`kq ey`@g kt|tQy a`vhm @b|w\ gn\n anQw\ ayt [email protected]\ @p`\[email protected]| in\n o|n n#wQ hQn\q.

@m|k sQrQ l0k`[email protected]\. @k`c|cr hqn\n h#qEvw\ kvq`vw\ h#@qn\n#wQ j`wQyk\ in\n yk`t gQy rt..........

nQm|7

iris:

-ŴăśĦ-:
@m`n` unw\ h#@m`\m kQv|v kw` nm| a#w\w......  :045:

@r`\hlkt @[email protected]\ tQkk\ gn\n @h`\ @[email protected]\v bln\n a`vm @b`n\n vwOr tQkk\ n$ kQv|vm a#w\wtm hQn` yn kr#Nk\ wmyQ @m|k nm|. a#w\wtm ev#nQ @qnyk\ @mv#nQ sEpQrQ @[email protected]\ @r`\hl\ vn "a`sQrQ @sn\tYl\" @r`\[email protected]\ v`r\w`vWm g#n kNg`tEyQ. @m`kq lAk`@v| hwr qQg\b`@gn\m qEp\pw\ @p`\sw\ @x\qykQn\ @w`rv jWvQwy @b|r` g#[email protected]| armENQn\ @mv#n\ sEpQrQ [email protected]\ @r`\hl\ vlt [email protected]\ mQnQs\sE en\@n\ [email protected]\ @vbW kQv` [email protected]\ [email protected]\ @r`\hl\ n#wQ nQs` @n`v k`Ly k` q#mWmkQn\ @w`rv iw` sEhq ik\mn\ @s\v`vk\ lb` g#[email protected]| armENQn\. [email protected] ik\mn\ @s\v`vk\ lb` g#nWmt a`vw\ mhjny`t hQw#wQ [email protected]\ a`qrNWy @@vq&vr# mhjny`@g\ k`Ly k` qmn\n @p`d|dk\vw\ akm#wQ nQs` nQym @v|l`vt vd` p#yk\, ekhm`r vQwr  pm` @vl` @r`gWn\ nQrWk\;Nyt [email protected]\. e' [email protected]\ mhjny`t hQw#wQ [email protected]\ a`qrNWy @@v&qvr#n\@g\ kQYy` kl`pyyQ. @@vq&[email protected]@g\ ek vQn`dQyk @h`\ pm` vWmk\ [email protected]\ mhjny`@g\ k`Ly @kwrm| nm| [email protected]\ yvnv`q? qEr b#h#r iqn\ en @r`\gWn\ @kwrm| nm| asrN @vnv`q...? @k`LBt a`sn\[email protected]\ sQtQn jnw`vt nm| @m| kr#N ewrm| g`nk\ n#wQv a#wQ. mk\ nQs`q ovEn\t wm [email protected]\ vlt gQhQn\ p#[email protected]| h#kQy`v [email protected] nQs`yQ.

anQw\ k`rNy iwQn\ [email protected]\ a`qrNWy @@vq&vr# [email protected]\ @r`\hl\ vlt vd` @k`LB pYsQq\{ @p_q\glQk @r`\hl\ vl @s\vyt @g`d`k\ k#[email protected]\. @m`kq iwQn\ [email protected]\ v#tEpt vd` v#dQpEr mEqlk\ @h`yn\n pEUvn\@n\. smhr vQt uss\ p#l#n\[email protected]\ mQnQsEn\@g\ av{`ny v#dQpEr @p_q\glQk @r`\hl\ alt l#@bn nQs` pQLQg#nWm, pYsQq\{Qy, ik\mnQn\ lb` g#[email protected]| armEN a#wQv @mv#nQ pY{`n @[email protected]\ @p_q\glQk @r`\hl\ vl @s\vyt k#[email protected]\. smhr v|t [email protected]\ @r`\[email protected]\ v#dkrn @@vq&vry` @vl`vtw\ klQn\ [email protected]\ @r`\hlQn\ pQtw\ @vl`  @p_q\glQk @r`\[email protected]\ @s\vyt pQtw\v @g`s\ a#wQ avs\}` nm| apQ o|n wrm| q#k pmNk\ @n`v as`w\ [email protected]|.

kQyn\nt @q\ nm| @b`@h`\yQ... e'w\ a#w\wtm @mv#nQ kQYy`vk\ nm| iw`mw\m nQn\qQwyQ. vwOr tQkk\ vw\ @b`n\n @qn\@n n#wQ @r`\hlk\ "@r`\hlk\" @ls h[En\vn\@n\ @[email protected]? vwOr pQp`@sn @[email protected] pEq\glyn\ amE [email protected]| mrN w#nk\q @r`\hlk\ kQyn\@n\..

a#w\wtm apQ l#j\j` vQy yEwOyQ @m| sm|bn\{@yn\. mEhENk sQrQy`vk\ n#wQ, sl\lQ hm|[email protected]| a`[email protected]\ @[email protected] @mv#nQ qEr\jn mQnQsEn\ @[email protected] sm`jyk jQvw\ vn apQt @htk\ g#n @[email protected]\ sQwn\nq.....?

                              -vr\;`-

UNICODE VERSION

මොනා උනත් හැමෝම කිව්ව කතා නම් ඇත්ත......  :045:

රෝහලකට බෙහෙත් ටිකක් ගන්න හෝ ලෙඩෙක්ව බලන්න ආවම බොන්න වතුර ටිකක් නැ කිව්වම ඇත්තටම හිනා යන කරුණක් තමයි මේක නම්. ඇත්තටම එවැනි දෙනයක් මෙවැනි සුපිරි පෙලේ රෝහල් වන "ආසිරි සෙන්ට්‍රල්" රෝහලෙන් වාර්තාවීම ගැන කණගාටුයි. මොකද ලංකාවේ හතර දිග්බාගෙන්ම දුප්පත් පෝසත් භේදයකින් තොරව ජීවිතය බේරා ගැනීමේ අරමුණින් මෙවැන් සුපිරි ගණයේ රෝහල් වලට අපේ මිනිස්සු එන්නේ අපේ වෙබී කිවා වගේ රජයේ රෝහල් නැති නිසා නොව කාළය කා දැමීමකින් තොරව ඉතා සුහද ඉක්මන් සේවාවක් ලබා ගැනීමේ අරමුණින්. එහෙම ඉක්මන් සේවාවක් ලබා ගැනීමට ආවත් මහජනයාට හිතැති අපේ ආදරණීය වෙද්‍යවරු මහජනයාගේ කාළය කා දමන්න පොඩ්ඩක්වත් අකමැති නිසා නියම වේලාවට වඩා පැයක්, එකහමාර විතර  පමා වෙලා රෝගීන් නිරීක්ෂණයට එනවනේ. ඒ අපේ මහජනයාට හිතැති අපේ ආදරණීය වෙද්‍යවරුන්ගේ ක්‍රියා කලාපයයි. වෙද්‍යවරයෙකුගේ එක විනාඩියක හෝ පමා වීමක් අපේ මහජනයාගේ කාළය කෙතරම් නම් අපතේ යවනවාද? දුර බැහැර ඉදන් එන රෝගීන් කෙතරම් නම් අසරණ වෙනවාද...? කොළඹට ආසන්නයේ සිටින ජනතාවට නම් මේ කරුණ එතරම් ගානක් නැතිව ඇති. මක් නිසාද ඔවුන්ට තම නිවෙස් වලට ගිහින් පැමිණීමේ හැකියාව තිබෙන නිසායි.

අනිත් කාරණය ඉතින් අපේ ආදරණීය වෙද්‍යවරු රජයේ රෝහල් වලට වඩා කොළඹ ප්‍රසිද්ධ පෞද්ගලික රෝහල් වල සේවයට ගොඩාක් කැමතිනේ. මොකද ඉතින් රජයේ වැටුපට වඩා වැඩිපුර මුදලක් හොයන්න පුළුවන්නේ. සමහර විට උසස් පැලැන්තියේ මිනිසුන්ගේ අවධානය වැඩිපුර පෞද්ගලික රෝහල් අලට ලැබෙන නිසා පිළිගැනීම, ප්‍රසිද්ධිය, ඉක්මනින් ලබා ගැනීමේ අරමුණ ඇතිව මෙවැනි ප්‍රධාන පෙළේ පෞද්ගලික රෝහල් වල සේවයට කැමතිනේ. සමහර ව්ට රජයේ රෝහලේ වැඩකරන වෙද්‍යවරයා වෙලාවටත් කලින් රජයේ රෝහලින් පිටත් වෙලා  පෞද්ගලික රෝහලේ සේවයට පිටත්ව ගොස් ඇති අවස්ථා නම් අපි ඕන තරම් දැක පමණක් නොව අසාත් තිබේ.

කියන්නට දේ නම් බොහෝයි... ඒත් ඇත්තටම මෙවැනි ක්‍රියාවක් නම් ඉතාමත්ම නින්දිතයි. වතුර ටිකක් වත් බොන්න දෙන්නෙ නැති රෝහලක් "රෝහලක්" ලෙස හඳුන්වන්නේ කෙසෙද...? වතුර පිපසෙන් පෙලෙන පුද්ගලයන් අමු අමුවේ මරණ තැනක්ද රෝහලක් කියන්නේ..

ඇත්තටම අපි ලැජ්ජා විය යුතුයි මේ සම්බන්ධයෙන්. මුහුණක සිරියාවක් නැති, සල්ලි හම්බකිරීමේ ආසවෙන් පෙලෙන මෙවැනි දුර්ජන මිනිසුන් වෙසෙන සමාජයක ජිවත් වන අපිට හෙටක් ගැන කෙසේ සිතන්නද.....?

                              -වර්ෂා-

Navigation

[0] Message Index

Go to full version