ආදර මාවත - lovers' lane > එපා මට ඔබ සිය දහස් වර.. | i hate you

.......ayi jeevitha wala watinakama nathi kale............

(1/1)

shemoli:

shemoli:

gln gln h#m kqElk~m oy`t s`p krnv a#wQ
e~w~ oy`t e~v`@y~ brpwlkmk~ @[email protected][email protected] n#[email protected] a#yQ.......?
oy`t [email protected] hQw @vns~ [email protected]~ mh pEqEm vQqQht.....
oy`v ey`lt n#wSvw~ b$ iqlw~ b$...........


qr`gn~n b#rQ vQqQht jWvQw vlt [email protected] oy`..............
@mQ mh` @l`~kym oy` nQs` mh` gQn~nkQn~ q#@vnv`............
ek s#ryk~ [email protected]~ qEk~ h#dWm~ vlt a#hEn~ kn~ @qn~n.......

Navigation

[0] Message Index

Go to full version