නීති රීති, කොන්දේසි - forum rules 'n regulations > අඬහැර | special announcements

•°¤*´¯`*¤°Election°¤*´¯`*¤°•

(1/1)

7_up:


Ek Pudgalayekuta Taman Kamathi Anupiliwalata Manapa 3k Laba Diya Haki Athara Eya Thama Ananyathawaya Tahawuru Wana Akarayata Bawitha Kala Yuthuya.

Pahasara:
Wedima Manapa gaTTa keNata MonaWaDa deNNe  :P :P :P

Navigation

[0] Message Index

Go to full version