විනෝදය සහ ආශ්වාදය - fun & entertainment > එදිනෙදා කෙටි පණිවිඩ - SMS day to day life

Flirt Sms

(1/2) > >>

LOVESTARS:

  
I

D o n ' t

K n o w

W h a t

I s

R o m a n c e ...

I

N e e d

O n e

G i r l

T o

T e a c h

M e ..... =P ;->  :P

LOVESTARS:
Important News..My HeartFor Sale100%
discount.Plz InformAll of urGIRL FRIENDS.....!


Last Date Is


30th December 2099.. :-)
Hurry up;)

LOVESTARS:
Never ask
for a hug
Jus take it

Never ask
Do U Luv me
Say I Luv u

Never say I
Cant live widout u
Say I live 4 u

U've been trained
now go & FLIRT !

LOVESTARS:
Height Of Guts

Its When Ur Grlfrnd Catches U In

Theatre With Another Girl And You Say,

?Love U Darling, Next Show Is With U..!?

LOVESTARS:
I don?t care how many lips u hv kissed, how many shoulders u have embraced & how many times u?ve said, I luv u! All I care is not b the first but 2 b ur last!

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version