ආදර මාවත - lovers' lane > එපා මට ඔබ සිය දහස් වර.. | i hate you

----- Seeethala Sihinaya ----===

(1/1)

anangaya:
Sihinayakin oba innawa penawa sodura
Hamuwannata ma enawa oba inne dura atha
Badaka godai ma ena maga bohoma
Pasu kara yanna one ADARA NADIYANIL DIYA dahara godai adere nadiye galana
---------------Nadiye jalaya samai ma oba wetha athi adaraye tharama
Adara Nadiya Gamburui riyanak wage Usata
---------------Oba wetha piduwa mage hada Gamburui etath wadiyen sodura

Gan ewure Ne kohewath ORUWAK PENA
kimidi ennata one adara nadiye egoda
Seethai jalaya  bohoma adere nadiye Galana


OBE ruwa bala E desata ma enawa menna
Seethala nadiye Kimidi ma ena athara maga

Obe ruwa Makei da MA DUTU SIHINAYA INNA
Seetha wadi kamata AHEREI  da nidi yahanedi memata

-ŴăśĦ-:
අනOගයා...........

ලස්සනම ලස්සනයි ඔබගේ සීතල සිහිනය..........

         -වර්ෂා-

anangaya:

--- Quote from: -ŴăśĦ- on December 04, 2009, 09:21:39 AM ---අනOගයා...........

ලස්සනම ලස්සනයි ඔබගේ සීතල සිහිනය..........

         -වර්ෂා-


--- End quote ---
:dft009:

Navigation

[0] Message Index

Go to full version