විවෘත සංවාද - open discussions > කෙළි විත්ති | sports section

tri series champions.............

(1/1)

dulazz79:
mama kiuwa widiyatama dekka neda......ape  team  eka  niyameta  wede  kala....api  cricket  obata adareii..e taramatama cricket  srilankawe abimanaya ye sanketayak nisa..........obalata subapetum.........][

rupak447:
Well, I do not understand which tri-nation series you cite. Most probably you taking about Srilanka,  Bangladesh and Zimbabwe tri-nation series. I still now forget of the miserable  final of Bangladesh and Srilanka. Though Lankan won the final, but the whole match was under controlled in BD teams.

Navigation

[0] Message Index

Go to full version