Author Topic: Presidential Election -2010 [විවෘත සංවාද]  (Read 3378 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline ගුරු

 • Administrator
 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • *****
 • Posts: 88
 • Gender: Male
  • www.sinhalaya.com
Presidential Election -2010 [විවෘත සංවාද]
« on: January 17, 2010, 08:41:42 AM »
Advertisement
jn`{QpwQvrNyt wv qQn 9...


[email protected] @[email protected] @[email protected] [email protected]\ kt|[email protected] h#gWm| vlt w#n @qn\n apQt hQwOn`..

on\n [email protected]| aqhs\ qk\vmE......

lQypl\l`!!

kQyvpl\l`!!

kr#NE qk\vpl\l`!!


@m| wOlQn\ ....

jnw`[email protected]\ Cn\@qn\ vrpYs`q arn\ @h`rkm| krn s#p vQqQn @m|  @h`r#n\@gnEw\ @h`qm @h`r`

@w`\rgnQl\l`!!

s#.yE

@m| @wYd| [email protected]\ a#r @vn w#n w#n @p`s\t| q`n\n yn\n ep`.ev` ayQn\ @k`rn\n @vnv` ak#m#w\@wn\ unw\....

« Last Edit: January 17, 2010, 09:00:35 AM by GURU-G »

Offline Love_FN

 • කිරිකෝඩු Kiri-Kodu
 • *
 • Posts: 1
Re: Presidential Election -2010 [විවෘත සංවාද]
« Reply #1 on: January 17, 2010, 09:08:06 AM »
 :D

URL=http://img413.imageshack.us/i/45643168.jpg/][/URL]


Offline Suranimala

 • කිරිකෝඩු Kiri-Kodu
 • *
 • Posts: 1
Re: Presidential Election -2010 [විවෘත සංවාද]
« Reply #2 on: January 17, 2010, 09:28:55 AM »
api nam mahindata..udde iwara kala ekata kalaguna salakanna ona..

mahamathiwaranen puluwan horu pannanna!! :mrgreen: :mrgreen:

Offline shemoli

 • no 1
 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 217
 • Gender: Female
 • adurata eliya denna wera darana sadata mama adarei
Presidential Election -2010 [විවෘත සංවාද]
« Reply #3 on: January 17, 2010, 10:34:41 PM »
 :lol:
« Last Edit: January 18, 2010, 05:04:00 PM by shemoli »
IM COOOOOOOOOOOOOOOOL

Offline dulazz79

 • බඩපිස්සෝ BadaPisso
 • **
 • Posts: 18
 • Gender: Male
Re: Presidential Election -2010 [විවෘත සංවාද]
« Reply #4 on: January 18, 2010, 04:02:38 AM »
mharajanniii.........][/url][/img]
mama ..mage..mata..nokiya........api ..ape...apita ...kiya kiyanna attnam.....

Offline w乇乃ᄊム丂イ乇尺

 • Administrator
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 986
 • Gender: Male
 • My sTyLe FoR My PeOpLe,,, & My CoUnTrY..,
  • SINHALAYA WORLDWIDE®
Reverse Brainwash (With Immediate Effect) ~~~~
« Reply #5 on: January 18, 2010, 07:15:47 AM »
v#dQy a[Er# kUp`t q? aU p`t q?   - "@v`;\ @vc|cQ @b|Yn\s\" Cn\qyt klQn\ rQvr\s\ [email protected]\ apEl\lgmE....
- @mn\n [email protected]\ sbn\....aq [email protected]\ mQnQs\sEn\t [email protected] @l`kOm [email protected] wmyQ "ik\mNt m mEl amwk vWm"............
h#b#yQ ek awkQn\ @mrt bEq\{Qmw\ jnw`[email protected]\ [email protected] [email protected]\@n "jnrl\ @f`n\@s\k` ek\k @[email protected]|"...

apQ h#@m`\m a`qry, @g_rvy qvpE jnrl\ @f`n\@s\k` aq in\@n k`w\ ek\kq kQyn ek..?

j`wQyk sAs\k^wQy sh iwQh`sy vQsQn\ "[email protected]\" @ls nm| krn lq [email protected] e' sQyUm axQm`nyn\ iw` sEU klkqW amwk krl [email protected]\ @k`l\@l` rt @[email protected]\ yEq\q krq\qQ e' kQYy`vt [email protected] [email protected]\ h#mq`m hQtpE k`lkN\nQ hpEt|@t`w\ ek\k ek @v|qQk`@v hQtgn\@n ..... [email protected]\w\ n#w\wm| mnEs\[email protected]\ wm vWrw\vy pv` @n`wkmQn\ @q\[email protected]\YmWw\[email protected]\ i[l p`v`[email protected]| @qY`\hWw\vy qk\v` aAXk 360k\ @vns\ @vn\n wrm| pYbl vE s`{ky,

yhp`lny a#wQ [email protected]| uvmn`v q?
mEql\ q?
q\@v|Xy q?
blk`my q?
wmn\ g#n a#wQ a{Q wk\@s\r#v q?
r$kdyk\ vWm q?
@m`\dkm q?

[email protected]\w\ n#w\nm|,
pLQ g#nWm q?

jnw`vk\,,, n#[email protected]`w\ sms\} rtk qQyENEv @[email protected]\ kQsQym| nQX\cQw k`lyk armENE @[email protected]\ pQBEr#pw\ sks` m#wQvrN pYwQpw\wQ pYk`Xyk\ @lsQn\ jnw`v [email protected]| wb` Cn\qy vQmsWm rtk pYj`w`n\wQYk lk\;Nyk\ vEvw\,
jnrl\ @f`n\@s\k` nm| vQpk\; @p`qE [email protected]\k\;ky` @g\ plmE m#wQvrN pYwQpw\wQ pYk`Xy vE klW pQtE 10k pQtE aAky pv` s[hn\ @n`kl @n`s#lkQl\@ln\ sks\ kl "hEqE @p`@r`n\qE m`l`vk\" vQwryQ..

e'w\,
@p`@r`n\qE @mn\m em @p`@r`n\qE vn kr#NE k`rN` s`{nWy @ls itE krgn\n` a`k`ry adAgO v#[email protected] [email protected]\ "m#wQvrN pYwQpw\wQ pYk`Xyk" s[hn\ vQy yEwO bv jnrl\ @f`n\@s\k` @h`\ [email protected]\ anEg`mQkyQn\ uvmn`@vn\ @h`\ mg h#r [email protected]\@n\ ovEn\@g\ armEN "kOmk\ kr @h`\, @b`r# kQy` @h`\,, @[email protected]\ @h`\,, blyt p#mQNWm" vW a#wQ nQsyQ.. e' h#r ovEn\t @p`@r`n\qE itE [email protected]| h#kQy`vk\ @n`m#wQ bv ovEn\ vEvq pYw&k\; [email protected] a#wQ @qyk\..

rtk n`[email protected]\, [email protected]\w\ n#w\nm| n`[email protected]\ @vn\n in\n @[email protected]\.. @kwrm| a`qr\Xvw\ vQy yEwO q..? kQYy`vt pY}[email protected]\ [email protected]\ @h`\ em a`qr\Xvw\ bv jnw`v [email protected]| w#bWmyQ s`m`n&@yn\ sQqE vn\@n\.. [email protected]\, yhp`lnyk\ a#wQ krn\nt il\ln jnrl\ srw\ @f`n\@s\k` nm| @m| [email protected]\k\;ky`@g\ mEvQn\ pQtvn vcn @kwrm| q\@v|X shgw q? aX\lWl q? avQnWw q?
[email protected]\nm|, @mv#n\@[email protected]\ kQYy`q`myn\ @kwrm| s`pr`{W vnE a#w\q#yQ sQwWm aphsE @n`vnE a#w.

@mrt jnw`v vd`w\ bEq\{Qmw\ vQy yEw\@w\ @m| nQsyQ...
smhr#n\ nm| wmn\@g\ vtQn` Cn\qy "@vnsktw\ ek\k" p`vQc|cQ krn\nt bl` sQtQyw\, e' @vns kOmk\q#yQ @h`\... em @vns pQlQb[ v nQX\cQw aqhsk\ @h`\ ovEn\ wOl n#w.. a#w\@w\ pQtE 10kt sWm vEw\, [email protected]\ vg @n`kQyn v#[email protected]\ @n`m#wQ hEqE @p`@r`n\qE pwYyk\ @n`@v|q?

ovEn\ sQw` sQtQn e' @vns vE klW,
88/89 xW;N yEgyk\ v#nQ,
yLQ wYs\wv`qWn\ hQs osvn,
yLQw\ @m| [email protected]| @b`m|b pEpErn,

[email protected]\w\ n#[email protected]`w\,
avnWwQy sh ek`{QpwWw\vy rjyn hQt|lr\ @h`\ idQ amWn\ p`ln yEgyk\ [email protected]`w\,

krpE "@g`A km" @[email protected]\ lbn qVEvm kOmk\ q?

jnrl\ srw\ @f`n\@s\k` ep` nm| iwQrQv a#wQ vQkl\py mhQn\q r`jpk\; vQwr y.. @q\Xp`[email protected]\ @lst gw\@w`w\, mhQn\q yn pEq\gly` q sQyyt sQyyk\ @h`[ n#wQ bv h#@m`\m qnQww\, mhQn\q r`jpk\; ynE @mrt j`wQm`mk [email protected]|g sh jnw`[email protected]\ bhEwr Cn\qy mgQn\ @q\[email protected]\ vQn`Xy vLk`lWmt x`vQw kl "upkrNyk\" pmNk\ [email protected]`w\ vd` nQv#rqQ y.

"iwQh`sy n#vw sQqE @v|" yn pYkt kQymn @mhQqW vd`w\ v#qgw\ vn\@n\, rtk vr\wm`ny, an`gwy @mn\m em [email protected]| n`ykyn\ bQhQkrnE lbn\@n\, em [email protected]| iwQh`sy sh sAs\k^wQy mgQn\ [email protected]\.. psEgQy [email protected] pYvWN rAgn XQl\pW, j#k\sn\ a#n\wnW vQsQn\ ey @h`[Qn\ p#h#qQlQ krnE l#bEv`. (q#n\ nm| [email protected] @hvw\ jnw` vQmEk\wQ @[email protected]\ ay "iwQh`[email protected]\ h#mq`m jWvw\ vn\nt b#rQ bvw\, iwQh`sy mEl\lkt vQsQ kl yEwO bvw\, kWmt wrm| s`hsQk @h`\ k`lkN\nQ vWm pQlQb[ v kNg`tE @vmE. e' ovEn\@g\ bEq\{Qmt|tm sh @q\Xp`lnQk nn\nw\w`r x`vy mQsk @vn kQmq? )

@q\Xyk\ s[h` j`wQm`mkw\vy, iwQh`sy sh sAs\k^wQy vQsQn\ n`ykyn\ bQhQ krn\@n\ [email protected]
[email protected]\w\ n#wQv j`wQykt n`[email protected]\ bQhQ vn\@n\ [email protected]\ mQsk udQn\ phl vW @h`\ [email protected]\ @n`@v|. @q\Xp`ln pk\; vl "[email protected]" mgQn\ q @n`@v|...

@mrt @q\Xp`[email protected]\ eq` @mq`wOr hrB p`n [email protected]\ v#dQ pQrQs "kU crQw" @vyQ.. sEqE crQw nm| n#w\@w\m v`@g\ y..
[email protected]\nm|, mwO [email protected] @mrt @q\Xp`lnyt "sEqE crQwyk\" enwOr# e' hQd#s @[email protected]\ "kU crQw" @n`v,,

adEm g`@n\ "aU crQwyk\" p`vQc|cQ [email protected]\ "kU crQw" vQsQn\ krn\nt nQymQw vE vQn`Xy avm vnE a#w.
em aU crQwy q ym| avs\}`vk ihlt es#@vn\@n\, @m| pQn\ @[email protected]\ iwQh`sy, sAs\k^wQy, jn vQZ`Ny sh j`wQm`mk [email protected]|g vQsQn\ kQsQym| k`lyk\ mEUl\@l\ e'k`bq\{v sQqEkl "@[email protected]\" mgQn\ pmNQ. ey hEqE @q\Xp`ln pk\;ykt @h`\ bthQr rtkt kl h#kQ k`r\yyk\ @n`@v|.

e' aU crQwy vQXY`mQk hmEq` nQl{`rW, jnrl\ srw\ @f`n\@s\k` q? mhQn\q r`jpk\; q? yn\n @mrt jnw`v vQsQn\ en 26 @vnQq @qnE lbn wWrNy vn`hW @mrt bhEwr jnw`[email protected]\ qRrqr\XW bEq\{Qmw\ x`vy vQms` b#@ln k`rNyk\ q vn bv pmNk\ nQr\xy v pYk`X krmE.

- sQAhly` pEvw\


Original News:
http://www.sinhalaya.com/news/sinhala/news.php?go=fullnews&newsid=3022
« Last Edit: January 18, 2010, 07:25:05 AM by WEBMASTER® »
I'm on the way..