සොඳුරු නිර්මාණකරුවන්ගේ සන්හිඳ - creative writers lounge > කවි ගැන කතා | poem critics

Me kawiye Niyama aythi Karuwa Kiyanna ??????

(1/2) > >>

sutikki:
 :shock:
"nsgalagedara" Nam wuu Parishiilakaya Wisin Pahatha Kawiya Niramanaya Mehi Pala Kara atha.


Uploaded with ImageShack.us

Fantacy Nimnaya amunuma - http://sinhalaya.com/nimnaya/index.php/topic,9151.0.html

"Veer" Nam wuu Parishiilakaya da wisin Pahatha kawiya Nirmanaya Mehi Pala kara atha.


Uploaded with ImageShack.us

Fantacy Nimnaya amunuma -
http://sinhalaya.com/nimnaya/index.php/topic,9037.msg48864/topicseen.html#msg48864

Ihatha  Nirmanawala Niyama ayithi KAru Kawuday Pahadili Karanne nam Manawi  :shock:

-ŴăśĦ-:
a#w\wtm @m|@k\ avElk\ [email protected]`....
@m| g#n @h`yl` blmE.....

kQsQm @[email protected]\@g\ kvQyk\ @h`rkm| krl` wmn\@g\ nQr\m`Nyk\ vQqQyt q`nv`nm| e'k hrQm k#w v#dk\....
apQ @m| g#n @h`yl` wWrNyk\ gmE.....

s\wSwWyW sRtQk\kW obt....

               -vr\;`-

-UNICODE VERSION-

ඇත්තටම මේකේ අවුලක් තියෙනවා....
මේ ගැන හොයලා බලමු.....

කිසිම කෙනෙක්ගේ කවියක් හොරකම් කරලා තමන්ගේ නිර්මාණයක් විදියට දානවානම් ඒක හරිම කැත වැඩක්....
අපි මේ ගැන හොයලා තීරණයක් ගමු.....

ස්තූතීයී සූටික්කී ඔබට....
 
            -වර්ෂා-

madusanka420:
 :shock: me mokada me

nsgalagedara:
   
a#w\wm kQynv nm| e' kvQy [email protected] @[email protected]|yQ. e' kvQy [email protected]\ awQn\ unE v#rqWmk\, mm [email protected]\t q`n\n [email protected]" @p`@s`n\ s[ uq`vyQ [email protected]`\ sEqE nQm`yQ " kQyn kvQy nmEw\ mm lQyl` [email protected]\@n @vsk\q` rH [email protected]\ kQyn kvQy oy kvQy mWt avEr#q\q kt klQn\ [email protected] @[email protected]\ [email protected] kvQ @p`@w\  lQypE kvQyk\ w#pl\ krl ivr un`m wmyQ mm vrq q#k\@k e'm kvQy ayQn\ krn\n h#qEv nmEw\ mt e'k krn\n b$ mm "nQm|7" c|t| ekt enkm| hQtQy ey`t kQyl ayQn\ krv gn\n  ey`v mEn g#[email protected] n$ e' kvQy ayQwQ k`tq kQy` mm @n`qnQmQ  @[email protected]\ @h` q#n @h` @n`q#n mm kr a#w\@w vrqk\  sQyU @qn`@gn\ mm sm`v ayqQmQ
                                                                                                 mQt [email protected]


-ŴăśĦ-:
mQwOr nsgalagedara

a#w\wtm swOtEyQ ob awQn\ sQqEvR vrq ob vQsQn\ x`rg#nWm sm|bn\[v...
[email protected]| @m| @h`[ gON`Agy pQLQb[v mm hqvwQn\m swOtE @vmQ....

   -vr\;`-

UNICODE VERSION

මිතුර nsgalagedara,

ඇත්තටම සතුටුයි ඔබ අතින් සිදුවූ වරද ඔබ විසින් භාරගැනීම සම්බන්ඳව...
ඔබේ මේ හොඳ ගුණාංගය පිළිබඳව මම හදවතින්ම සතුටු වෙමි....

   -වර්ෂා-

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version