අන්තර්ජාලය හා සබැඳි සියල්ල - internet related > වෙබ් උදව් | web tips and developing

Flash ..., Animations ..!!!

(1/1)

P®ince_of_p®sia:
http://www.swfcabin.com/swf-files/1275502261.swf

Click Anywhere ...

madusanka420:
 :P  :D cool machan cool

NIMALI:
WHO DID THIS? :o

P®ince_of_p®sia:
I am da One who made and scripted this ... :D

Navigation

[0] Message Index

Go to full version