විවෘත සංවාද - open discussions > සිංහලයා පුවත් ඒජන්සිය | sinhalaya news agency

Lejjavak Nedda? | ලජ්ජාවක් නැති උංට ලැජ්ජාව උගන්නමු

(1/1)

w乇乃ᄊム丂イ乇尺:

Navigation

[0] Message Index

Go to full version