විවෘත සංවාද - open discussions > කතා බහ | general

~ ~ * Samuganna Awasarai * ~ ~

(1/2) > >>

doka:
sQw s#[email protected]\t j`ly wOl s#rQs#r#v`
[email protected]\ ayQy` nQm|ny @vw @gn a`v`
an\ ay lQyR kvQ pqyk rs b#lEv`
kvQ pq @g`wn\nt [email protected] hQw iMQp$v`

lQyEvw\ pLmEv kvQyk\ m` nQm|nyt
s#kyk\ rHqEnQ e' g#n sQwytt
sQw\svQyt sWgQrQ ayQy` qEn\ wl\lEvt
sQwOn` mvn\nt kvQpq mt emt

vQrhv g#n lWv` kvQ mv`@gn
nQX` - @h`[email protected]\ lQv` pQLQwOr# bq`@gn
[email protected]` nlR awrQn\ pwr p#n
@gwOv` pq v#l\ ap h#m ek` @mn

aVn\@n n#wOv lQypn\ [email protected]\ kQyEv nQs`
sQwOv` lQyn\nt @vnkk\ vQrhv @k`@l\ vs`
qQn qQn qkQn jWvQw g#n kvQ lWyEv nQs`
@d`k` sQwt nv pY`Ny l#b sQw\ [email protected]`s`

i[hQt lQyEv` wv a#mENEmk\ @g`w`
@pm|sQw ytkrn\@n\ @k`@h`m sQw`
s#[email protected]\ l#@bn pYwQc`ry g#nm hQw`
[email protected]\ nQm|[email protected]\ @ls a` [email protected]\ a`qry pw`

@s`\@r`\,@b`\ - k\[email protected]`\ nQwrm mM @pn\n`
kvQlQynt @p`LB` kvQsQw mt qEn\n`
kvQyt kvQy nQwrm wnQ r#kOn`
rX\mW, vr\X` - nQm| in\ mt [email protected]\n`

[email protected]`\qr kmk\ ap sQw\wOl a#wQvRv`
sQAhl s#@v`m ek @s\ vg @pn\nRv`
vQhQU whU smhr sQw\ rQqvRv`
psEqQn sQnhsW mQwOqm| v#dvRv`

sQw rQqvEnw\ ym|kQsQ @qyk\ @vl`
nQm|ny ht mm s#mqQn a`ly kL`
kvQpq vdvmQn\ mm @vn @k`@ht @vl`
nQm|ny g#n @s`y` [email protected] p#w\wkt @vl`

nQm|[email protected]\ [email protected] ht wOwQ [email protected]|v`
kvQsQw m#vR h#mht pQn\ @v|v`
yn\nt @h\wOv @hm kQsQ @n` as`v`
[email protected] yn\nt mt avsr @q\v`

@[email protected]\ kl\ nQm|nywOl [email protected]\nt, m` h` kvQ lQyn\nt, m`@g\ kvQ rsvQ[Qn\nt h` e'v` agy krn\nt ek\vR sQyUm [email protected]`qr [email protected]`\qrQyn\tw\, kvQvl adEp`dE @pn\v` qW qQrQmw\ krn\nt @[email protected] @b`\, k\[email protected]`\, sWgQrQ, [email protected]\, nQX` h` @s`\@r`\tw\,  ekt ek\vW pq al\l` m` h` mQwOrn\ vR nlEbt|t`, [email protected]`\, wQnwQ, rs\wQ, @nw\, @h`[email protected]\, rX\mW, vr\;` h` nQm|tw\, nm| [email protected]\ sqhn\ @n`kl sQylE @qn`tw\, m` s\wSwQvn\w @vmQ. nQm|ny wOl vQvQ{ sm`jWy k}Qk`vn\ h` kvQ pq @g`d ngn\nt  ob s#mt @@{r\y, Xk\wQy l#@b|v`!  

ob s#mt swOt pwn m`,
sq` mQwOr#,
@d`k`

ob s#mt @wr#vn\ srNyQ !


m` a`[email protected]\ lQyR kvQpq @[email protected]\ @mhQ sthn\ kr sqhtm nQm|[email protected]\ smEgn\@nmQ....


 :arrow: ~ ~ * Jeevithaya Mage Asin * ~ ~
 :arrow: ~ ~ * Love is Forever * ~ ~
 :arrow: ~ ~ * Virahava * ~ ~
 :arrow: ~ ~ * Yatharthaye Amuththa * ~ ~

-ŴăśĦ-:


Thawa Parak Me Gana Hithanna Aiya.......

NIMALI:
sQw`gn\n @n`h#kW @m| kQmq kQy`
as` gn\n @[email protected]\ n#h# a#yQq kQy`
qm` yn\n [email protected]| ap kQmq kQy`
kQy` yn\n @d`k` [email protected]\ @m`kq kQy`

nQm|ny wOl ap s#mq` ek\ vRv`
@vn\ vn\@n\ @m| @ls n#h# @n`v# sQwOv`
pn\hQ[ [email protected]| @g`lE [email protected]\ kQmq kQy`
kQy` yn\n @d`k` [email protected]\ @m`kq kQy`

@mwOvk\ kl\ n#h# apQ vrqk\ krl`
sQw\ rQqv` n#h# apQ nEB hVv`l`
mQwOqm ek\v b#[Q b#m|@mn\ h#d krl`
apQ ek\ un` mwkyQ kvQyk\ krl`

nQm|[email protected] @q`r agOl\ n#h# kQsQ qQn v#sQl`
lQyR kvW h#mq` a#w pn @pvQl`
kvQ kr#v`[email protected]\ nEB [email protected]\ n#vw`
nQm| nm| bl` in\nm| nQm|[email protected] s#mq`

nQm|7

 :( :( :( :( whats wrong with u?

rashmi:
විත් කිරිකෝඩුවෙක් වී නිම්නය පැත්තේ
ලොකුමද්දුමෙක් වීලයි සමුගෙන ඇත්තේ
දුක ගොඩ ගසා තබමින් මිතුරන් චිත්තේ
ඇයි මල්ලියේ මේ විදිහට සමුගත්තේ...?

කවියට කවියෙ රණ්ඩුවකට වැටුනාට
ඉදහිට දෑස් රතුකරගෙන හිටියාට
හේතුව නොකියාම ඔබ සමුගත්තාට
කවදත් අද වගේමයි මිතුදම් පාට

යනමග සතුට සැනසුම මුණ ගැසේවා
සැම විට යහමිතුරු ඇසුරම ලැබේවා
අහිමිවු ප්‍රේමයේ යලි දළු නැගේවා
ඉදහිට නිම්නයේ අපි සිහි නැගේවා..


veer:

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version