ආදර මාවත - lovers' lane > එපා මට ඔබ සිය දහස් වර.. | i hate you

The Dark Side

(1/3) > >>

PAIN:

w乇乃ᄊム丂イ乇尺:
 :shock: මල්ලි උඹ සිරාවට ම වැන්ද ද?

PAIN:
apoo na ayye.... mage ballawath kellekta wandinne naaa.... hehehe..... thnx alot comment karata...

NIMALI:
Ammoo MEyage Sara............................ :lol:

PAIN:
hehee thnx akke ..... sara naa

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version