ආදර මාවත - lovers' lane > එපා මට ඔබ සිය දහස් වර.. | i hate you

WON'T SHED TEAR DROPS AGAIN

(1/4) > >>

PAIN:

sihina_sl:


Uploaded with ImageShack.us

PAIN:
Man liapu poem ekatath wada oyage reply poem eka lassanay... thanks a lot...

PŽincess_AuŽora:
DeNNageMa PoeMz LaSSaNai,,,SuBa PatHanaWA DIGataMa LiYaNNa :045:

-Ŵ㎜Ħä-:

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version