විවෘත සංවාද - open discussions > කතා බහ | general

pissage pala malla

(1/6) > >>

nsgalagedara:
pQs\s`@g\ P\L` ml\l
cQlW mQnQsEn\ 33 @qn`@g apEr# 33 k}`v..
 cQlWhQ "s#n\ @j`\s\" nm| atk`m` k`n\wry abQys [email protected]
rA h` wB nQ{Qy mQnQsEn\ 33 @[email protected]\ sQrkrmQn\ [email protected] pQvQsEm|
q\v`ry @t`n\ 700000 k\ pmN ps\ kn\qk\ kd` v#tW v#sW
[email protected]\y. @p`Lv mwO pQt sQt mWtr\ 700k\ adQ 2400k\ pmN yt
mQnQsEn\ pN pQtQn\ vll` q#mWmt @vr @yqE m`ry` jy g#nWmt
mEU mhw\ mQnQs\ iwQh`sytm axQm`nyk\ @[email protected]\ pEr` qQn
69 mEUl\@l\ p#vwQ  @[email protected] psEgQy 13 nQm`vk\ [email protected]| cQlW
@q\Xyt pmNk\ @n`v mEU @l`vtm a`dmbryk\ @mn\m
swOtt k[ELk\  @nwt emQnQ.
           @mm mQnQsEn\ 33 @qn` @b|r` g#nWm  glv` g#[email protected]
@[email protected]\ glv` gn\n` @wk\ qWr\G k`lyk\ jQvw\vE mQnQsEn\
@ls vr\}` @p`wt a#wOlw\ vQy.
              vsr 131 p#rNQ @mm [email protected]\ 2010 .08 .05 vn
qQn pQvQsEm| q\v`ry ps\ vlQn\ v#sW  y`mw\ smg a#[email protected] 33
k}`v  ek\wr` @lskQn\ pEqEm shgwy..
        33 @n\ k}`vt 33n en vQqQy
 01.. pwl wOl mQnQsEn\ 33 @[email protected]\ sQrvWm
 02..It qQn 17psEv enm| [email protected]`\s\wO ms 22 [email protected]\ vn\@n @mm
        qQny ayw\ vn\@n\ 2010 [email protected]\ 33 vn swQyty
 03..22.08.2010 @mm qQny ekwO kl vQtq en\@n 33
        22+08+2+0+1+0=33
        @mm qQny qW wm` nQX\cQw @lsm km|kr#vn\ jWvw\ vW
       sQtQn bv q#ngw\ qQny
  04 mWtr\ 688k\ @p`Lv mwO pQt sQt g#BErt sQqEr# krmQn\
       tW-130 vQhQqEm| yn\wYy mQnQsEn\ sQtQn w#n\t smWp vE bv
       h#g vWm sqh`  km|kr#vn\ ym| q#nEm| qWmk\  [email protected]\y ey tW-130 v#d ptn\ @gn qQn 33kqQ
  05.. "ap 33 @qn` nQr#pqQYwv a`vrnyk\ yt sQtQnv` " kQy`
         lQy` evn lq s\@pn\s\ [email protected]\ wQbEn @k`l k$l\@l ak\;r
        33kQ.
  06..km|kr# pQrQs @br` g#nWm sqh` yvWmt avX& pWnQk\s\
       nmQn\ nm| kl k#p\sEly yvWm s[h` tW-130 yn\[email protected]\
      vQqQn lq [email protected]\ ary @s.mW.33kQ ehQ vQX\km|by 66kQ
   [email protected] glv` g#nWm sQqE vE @y\ ek\ vw`vkt ek\@kn`
        b#gQnQ e' anEv @g`dgn\n` ay aslm wQbE @r`\hlt @gn
       y`m s[h` gQln\ r}yt  vQn`dQ 33 k\ [email protected]\ k`lyk\
        gwvEnQ.
   08..33n\ vw`vk\ gQln\ r} @r`\hl @vw @g`s\ a#w
   [email protected] @[email protected]@m| avs`n @kn` @g`d gn\n` lq\@q
         ok\@w`\br\ 13 @vnQq`y ey 13.10.10  @ls lQyE kl
         ekwOv 33 kQ  13+10+10=33
               @mm @br` g#nWm mw lQyvEn 33 k}`v cQlW @[email protected]\
sQqEvEn q ap @q\[email protected] It h`w\ps kw`vk\ sQqEvQy enm|,
             a#n\[email protected]`\ 02 n#mwQ bhE qQn y`wY`v hm|bn\@w`tQn\
pQtw\ [email protected]\ ok\@w`\m|br\19 @vnQq`y 20 @vnQ qQn h#n\[email protected] @mm
y`wY`v k`r\mQk @q`\;ykt lk\vWm @h\[email protected]\ @m| mQnQsEn\@g\
sQw\vl sEU g#s\mk\ a#wQ @n`vEn`t nm| s#kyk\ n#w qQn 3k\
@[email protected] y`wY`v sq`g#nWmt @n`h#kQ @vn vQt hQwt
q#@nn g#s\m @qgOn @wgOn vRn bv nm| nQs#ky.
       q#n\ gwyEwO @h`[m kQYy` mr\gy a`{`r il\l`
@g`dbQmt pNQvQdyk\ yvWm pmnQ q#ngw\ @m`vEn\ kOd`v#l\@l\
@q`\NQ nm| y`wY`@vn\ @g`dbQmt @[email protected]@nk\ evnlqQ.ovEn\ 24
vnqQn p`n\qr @g`dbQmt p#mQN g`l\l vr`y,@p`LWsQyt,
n`vQk hmEq`vt ,vw\wl @p`LQsQyt qn\v` a#w.
                     25,27,29, [email protected] @rd`r\  m{&s\}`[email protected]\ y`wY`v
h` sm|bn\q vW  wQbEnW m` @my ml\lt qm` gn\n` aq qQny 2010.11.06 @v
@[email protected] @wk\ @mm pQrQs @b|r`@gn n#w {Wvr am`w&AXyk\ a#wQ [email protected]\
[email protected]| {Wvryn\ anwOrkqQ gn\n` kQYy` m`r\g @m|v`q ovEn\ @[email protected]\ ik\mn\ kYm @yqvQy yEwO mn\q ovEn\ anwOrt v#tW a#w\@w @g`dbQmkqQ @n`vn nQs`y
ap rt [email protected]|tm mh syErk [email protected]` ehQ mw\s& smpw @g`dk\ sQtQnv` {Qvryn\ [email protected]|m in\nv kQy` uqm| ann ap [email protected]| vgkQv yEw\wn\ aq mEnQvw rkQn\@n\ ovEn\ {Wvryn\@g\ hqQsQ anwOrkqQ @b|r`g#nWmt kYmyk\ n#wQnQs` @[email protected]|q...? brk\ usElnvQt kr arQym em br wm`@g a#M mwt
kd` v#@tn bv sQAhl kQymnk\ [email protected]\ sQhQyt n#@gn\@n\ vgkQvyEwO ay q$s\ vs` sQtQ b#vQnQ.
                    cQlW @q\[email protected]\ mQnQsEn\ @br` g#nWm sqh` a#[email protected]` mQlQyn22k\ enm| r#pQyl\2,44,000,000kQ vQyqm| @kr#@v| e a#t ms\ nhr vlQn\ h#qQ mQnQsEn\ mQy y`mt @n`qW jWvw\ krvWmty ovEn\ ek\ [email protected]\ @[email protected]\ @yqvR mEql r#pQ:73.99.999.26 kQ [email protected]\ nm| ap @q\[email protected]\ @mm mQnQsEn\ @b|r` g#nWmt @myQt vd` mEqlk\ yyQq...? @m`vEn\ a#t ms\ @l\ nhr vlQn\ h#qEn ay @n`@vq...? @m| mQnQsEn\ @b|r` g#nWmt @n`h#kQ [email protected]`w\ vgkWm qrn\@n kvEq..?
                         pQs\s`@g ml\@l [email protected]\ opmNQ nmEw\ k$mt gn\n b#rQunw\ sQwn\nt pEUvn ...mWt .....pQs\s`

nsgalagedara:
                              -----mqEr# uvqEr-----
 
                              aq [email protected]\ [email protected]| pmnNk\ @n`v sAvr\qny @vmQn\ pvwQn wOn\vn @l`\[email protected]\ rtvl brpwl pYs\Nyk\ vn mqEr# uvqEr [email protected]\ [email protected]|q mElQk pYs\nyk\ vW a#w
                              m#@lrQy`v,brv`,@dAgO,@m`@L\ uN, v#nQ mqEr#v` vQsQn\ @b`\ krn vsAgw @r`\g nQs` [email protected]\ [email protected]| b`l, wr#N, mhU, jWvQw rFsk\ [email protected] [email protected] bv @n`rhskQ.
                              m` qrn mwy nm| @mm vsAgw w\w\vy a#wQvWmt mElQkv mQnQs` vgkQv yEwOy.ey
s{`rNQkrny krn\@n m` @m @h\wO nQs`y.
                              01:-mqEr# ghny v#dQ vQmt mQnQs` vQsQn\ krn lq @n`kl yEwO @q\ sQqEvW a#w e'nm| k^mQn`;k ,vl\ n`;k x`vQwy
                             ob q#[email protected]` a#wQ is\sr [email protected]\ vwOr b#s yn k`nE pq\qwQ vl jWvw\ un @p`dQ mQrQqQy msEn\ @k`pmn sQtWq .? aq em msEn\ apt q#k gw @n`h#kQ ek kng`tEvt kr#nkQ mn\q mqEr#v` wm vrQgy` @b`\ krn\@n [email protected]\y. k^mQn`;k ,vl\n`;k nQs` a#l,@q`l gAg` vwOr [email protected] s\w`nvl jWvw\ un wQw\wyn\,qn\dQ ,@k`rlQ,gp\pQ. v#nQ msEn\ aq v[vW @g`sQnQ. em msEn\ sQtQy`nm| mqEr#vn\ @b`\ vWm 80% pmN [email protected] b#vQnQ. mn\q @mm  mw\syn\ @g\ pY{`n a`h`ryk\ vn\@n mqEr# pQLv`-mqEr# pNEv`- yn sw`y. mQnQs` vQsQn\ krn lq @mm avQqQmw\ v#dsthn nQs` a`h`r q`[email protected]\ ek\ pEr#kk\ bQ[[email protected]`s\ hm`ry
                             02:-mqEr#vn\ plv` h#rWmt @y`q` gn\n` w`vk`lQk kYm...
                                        klk\ [email protected] [email protected]| mqEr# pWd`@vn\ mQqWmt mqEr# qMr v#nQ kYm x`vQw` [email protected]\y ey mt q#@nn\@n\ [email protected]\ r#q`vt @k`t|ty m`r#kl` v#nQy mn\q mqEr# qMr g#n vQsQv`sy w#bE mQnQs` [email protected]\ smwOlQw bv g#n aBml\ @r\nEvkvw\ w#kWmk\ @n`kr wm` a`h`ryt gn\n @y`\gt| @k`\p\py,w#bQlQ @k`m|by, kQrQht|tQy. p$l @q`rQn\ [email protected]`dt vQkr q#[email protected]|y. e'[email protected]\m  v`hn vlQn\ ayQn\ krn tyr\ mQnQs`t [email protected] [email protected] w#n\vlvQsQkl`. @[email protected]\ [email protected]`w\ mQnQs` vQsQn\ mqEr#v`t nv`w#n\ sks` qEn\ bv q#n\ @n`rhskQ. mqEr# qMr vlQn\ mqEr#vn\ mQy yn\@n n#w . mqEr# qMr ynE :- bW,[email protected]|s\ pvEdr\ @n`@h`w\ a#l\s\@t`nQy` @h`\ pyQns\ [email protected]\ kOdE
sW,es\2,-100 @p`l\ktE kOdE aMlkt hQl\ 100k\ hQyn w#nkQn\ h#@ln,sW,es\2 300 -aMlkt hQl\ 300k\ wQyn w#nkQn\ h#@ln kOdE,vr\N k`rk,@p`t$sQym| nyQt|@t|Yt|,pyQnmQn\@p`\tQ @h` dW a#lwWYn\,gm| ,jly @mn\n @m|v`yQn\ smn\vQw @qykQ. @my [email protected]\ sQqEvn\@n pyQnmQn\@p`t| @h`\ dW a#lwWYn\ v`wyt mEq` h#rWmyQ emgQn\ mqEr#v @mn\m mQnQs`q mw\ @vn bv a#w\ww kr#nkQ.
                                   wrM k`rW @l`\[email protected] mQnQs` prQsry g#n @n`sQw` krn @q\  nQs` iqQrQ prm|pr`vtq qEk\ vQqWmt q#n\ k`ly elbW a#w.
                                  sQwn\n [email protected] a`w` mEw\w` jWvw\ @vn k`@l mqEr#vn\ hQtQy mEw\ @m [email protected]\ @ld @b`\krn mqEr#vn\ hQtQy bv apQ @n`[email protected] vyQrs\ shgw mqEr#vn\ @[email protected]`vt @b`\ vn\@n @[email protected]\q..? @my nv @s`y` g#nWm| vl pYwQplyk\ q? n#w @h`w\ sAvr\qQw rtvl\  wmn\@g\ nQ;\p`qn 3vn\ @l`\[email protected] rtvlt [email protected] mEql\ kr g#nWm sqh` @mv#nQ vyQrs\ shQw mqEr#vn\ @b`\ kr mEq` hrQnvq?

nsgalagedara:

--- Quote from: nsgalagedara on November 06, 2010, 07:56:13 PM ---

               @mm @br` g#nWm mw lQyvEn 33 k}`v cQlW @[email protected]\
sQqEvEn q ap @q\[email protected] It h`w\ps kw`vk\ sQqEvQy enm|,
             a#n\[email protected]`\ 02 n#mwQ bhE qQn y`wY`v hm|bn\@w`tQn\
pQtw\ [email protected]\ ok\@w`\m|br\19 @vnQq`y 20 @vnQ qQn h#n\[email protected] @mm
y`wY`v k`r\mQk @q`\;ykt lk\vWm @h\[email protected]\ @m| mQnQsEn\@g\

--- End quote ---
දින 20ක් මුහුදේ අතරමංව සිටි ධිවරයන් 3දෙනා බේරා ගනී
 ගාල්ලෙ සිට මුහුදු සැතපුම් 235ක් ඈතින් මුහුදේ පාවෙමින් තිබුන ඇන්ජලෝ 2 නැමති යාත්‍රාව පසුගිය 7 වෙනිදා ජේ සුරිඳු නැමති යාත්‍රාවට මුනගැසී ඇත එම යාත්‍රාවෙ සිට ගොඩබිම හා පණිවිඩ හුවමාරු කර නාවික හමුදාවට දන්වා නාවික හමුදාවෙන් ඇන්ජලෝ 2 සෙවීමට ගිය සුරනිමල නැව එම ස්ථානයට ගෙන්වා ඔවුන්ව බේරාගෙන ඇත
මානව දයාවේ නාමයෙන් ඔවුන්ව සෙවීමට උත්සුක වු හා ඔවුන් සොයාගත් ජෙ සුරිඳු යත්‍රාවටත් නාවික හමුදාවටත් මාගේ ස්තුතිය පුදමි

nsgalagedara:
 :57:පුරාණ සිංහල ගැම් කියමන්
අප පුරාණ ගැමි වහරේ එන සමහර කියමන් වල වචනයේ පරිසමාර්ථයෙන්ම ව්ද්‍යාත්මක පදනමක් නොමැති උවත් ඔවුන් විද්‍යාවට එහා දෙයක් සිතු බව මෙම ලිපිය කියවන ඔබටද තේරෙනවාට සැකයක් නම් නොමැත. ඔවුන් මෙම බස මෙසේ වාක්‍යකට  ගොතා කටකථාවක් ලෙස විසුරුවා හරින්න මොවුන් යෙදු උපමා උපමේය නම් මිනිස් සිතේ මනෝමය චකිතයක් අකමැත්තක් ඇති කිරීමට තවමත් තුඩු දෙන්නේ ඔවුන් විසින් යොදාගත් ක්‍රමයේ ඇති සාර්තක බවයි. මෙම වදන් වල තියෙන්නේ සැඟවුන අරුතක් බව නොදත් කොළඹ පැලැන්තියට නම් මෙම වැකි මෝඩයන්ට කියපුවා කියා සිතෙනවා නොවනුමානයි. නමුත් ඔබ සිතන්න මෙම ආකාරයෙන් නිම නොවුනානම් අද පරම්පරාව වන ඔබට අසන්න තියා පොත පතකවත් කියවීමට නොහැකි වන බව මා සහසුද්දෙන්ම  දනිමි. තවද මෙම සැඟවුන අරුත් සහිත වදන් කටකථා කියන සංනිවේදන මාද්‍යයේ තවමත් ගලා යන්නේ ඔවුහු විසින් මෙම වැකිය නිර්මාණය කිරීමේදි යොදාගත් ක්‍රමයේ තිබෙන අපූර්වත්වයි.
       
      01.රෙදි වැල යටින් රිංගායන්න එපා ආයුෂ කෙටි වෙනවා........
                 රෙදි වැල  යනු රෙදි වේලීම සඳහා ගස් දෙකක ගැට ගසන රැහැන් පොටයි. බලන්න ඉහත සඳහන් වාක්‍ය මෙසේ නිම නොවුනානම් මිනිසා ඔය රැහැන් පොට  කිසි වගව්භාගයක් නොමැතිව හිතුන හිතුන තැන බඳිනවා නේද? නමුත් ආයුෂ අඩුවෙනවා කියන බයට ඔවුන් එය මිනිසුන් වැඩිය ගැවසෙන්නෙ නැති ආරක්ෂිත ස්ථානයක ගැටගසනවා. මෙම රෙදි වැල යටින් රිංගුවාට ආයුෂ අඩුවෙන කථාවෙ කිසි විද්‍යාත් මක පදනමක් නැති වුවත් රැහැන් පොට හදිසියෙවත් අපේ පියවි ඇසට  නොපෙනි එය හරයා යාමට උත්සහා කලොත් එය බෙල්ලේ පැටලී මරණය පවා සිදුවීමට පුළුවනි. එම නිසා මිනිසාගේ අවදානය රෙදිවැල බඳින මොහොතේ  අවදිකිරීම සඳහා  මෙම වැකිය යොදා ගන්නා ලදි.
           
       02.නියපොතු කපා පෑගෙන්න දමන්න එපා දුප්පත් වෙනවා..
                මිනිස් නිය යනු විස සහිත දෙයකි මෙම නිය කපා මිනිසා හිතෙන හිතෙන තැන විසිකල හොත් එම නිය කැබලි කුඩා දරුවන්ගේ කකුල්වල ඇනී පැසවා ගෙඩි කරන්නට පුළුවනි එම නිසා මෙම වහර මේ ව්දියට කියු විට දුප්පත් වෙන බියෙන් මිනිසා නිය කැබලි නොපෑගෙන ස්ථානයකට විසි කරන්නට පොළඹවයි.

         03. රාත්‍රියේදී ගෙ අතුගා එළියට ව්සිකරන්න එපා සිරිකත ගෙට එනේ නැහැ...
            මෙහි එන සැඟවුන අරුත නම් රාත්‍රියෙදි ගේ පිහිදන විට බිම හැලී තිබෙන ඉදිකටු ඇල්පෙනෙති හෝ වෙනත් වට්නා කුඩා දෙ නොදැනුවත්ව එලියට විසි වෙනවා එය සමහර විට ඔබේම කකුලේ උදේට ඇනෙන්න පුළුවනි
              04. ඉස්සරහා දොර පැත්තට ගේ අතු ගාන්න එපා සිරිකත ගෙට එනේ නැහ...
            ගෙයක් සාදන විට එම නිවසේ ඉදිරි දොර යොමු කරන්නේ හොඳින් වාතය ගලා එන පරිසරයකට. ඉතින් අප ඉදිරි පස දොර පැත්තට ගේ අතුගාගෙන ගිය විට වෙනේ  ඇවිස්සෙන දුහුවිලි නැවත ගේ තුලටම එන එකයි එසේ ඌ විට කොතෙක් අතුගෑවත් අතු නොගෑව සේ ගෙදොර පෙනෙන නිසා.
              ඔය වැනි සැඟවුනු අරුත් සහිත කරුනු බොහෝමයක් අප ගැමි වහරේ තිබෙන බවත් එවා යේ තියන සැඟ වුන අරුත එලියට ගෙන කියනවාට වඩා සැඟවීම තිබෙන එක හොඳ බවත් මම සිතමි. තව කාලයක් යනතෙක් ඔය වදන් මිනිසුන් අතර පවතී මන්ද මෙහි අති මනෝමය කරුනු නිසා මිනිසා එයට අවනත වන බැවිනි මේ කරුනු ටික මම කීවේ ඔය වැනි වදනක  කි විට නව පරම්පරාවෙ අය මොන හතරබීරි කථාවක්ද මේ කියා අහන නිසාය....
                                  පිස්සා

nsgalagedara:
අනන්තයක් බඳු ලෝක ධර්මයේ හදවත වු දේශයක උපදින්න ලැබීමත් මහත් වාසනාවකි. එහෙත් එක් මාවතකින් යා යුතු අන්ත දෙකක් එම මාවතේම දෙපැත්තට ගමන් කරයි කීවොත් මා නිවැරදිය.කෙටියෙන් කීවොත් සකිය දනව්වට රෝද දෙකම කැරකවෙන්නේ නැතිව එක ඉදිරියටත් එකක් පසුපසටත් කැරකැවුනොත් කුමක් සිදු වේද.?
     ලෝක දහමේ කොටස් ගෙන මිනිසුන්ට තේරෙන අයුරින් දේශනා කල දේශකයානෝ බොහොමයක් ලොව බිහිවී ඇත. ඔවුන් දේශනා කලේ මිනිස් දිවි පැවත්ම  යහමගට ගෙන ඒමේ ක්‍රියාවලියකි. ධර්මය වනාහි හොඳ නරක තෙරුම් කර දෙන සූත්‍රයකි.
       නීතිය ධර්මයට පසුව බිහිවු දෙයකි. මන්ද ලෝක ධර්මය මිනිසුන් බිහිවීමට කලින් බිහිවී තිබුනු බැවිනි. ධර්මයත් වර්ථමාන නීතියත් ඝර්ටනයක (හැප්පිමක )යෙදේ. නීතියෙන් කරන්නෙද මිනිසුන් නරකින් ඈත් කර හොඳ කියන අරුතේ බැඳ තබා ගැනීමය.
       එසේනම් ඔබට වටහා ගැනීමට  හැකි උදාහරණයක් ගෙනහැර දැක්වුවහොත් මිනිසා කල නොකල කටයුටු අප දහමේ මනාවට සිඟාලොවාද සූත්‍රයේ එවගේම පංච සීලයේ සඳහන් වේ. සුරාව ,සූදුව, අනුන්ගේ දේ ගැනීම,බොරු කීම ප්‍රාණගාතය මිනිසා පරිහාණියට පමුනුවන සාධකය.
   සිඟාලොවද සූත්‍රය ,පංච සීලය ගෙන හැර දැක්කුවොත් නීතිය හා ධර්මය අතර ඇතිවන ඝර්ඨනය මනාලෙස පිළිබිඟු වේ.
   සුරාව ,දහම අනුව තහනම්ය . නමුත් රාජ්‍ය නීතිය මගින් බලපත් නිකුත්කර මත් පැන් නිෂ්පාදනය බෙදාහැරීම විකිනීම  කෙරෙති
 සුදුව,දහම අනුව තහනම්ය, නමුත් අද කැසීනෝ ,ලොතැරයි වැනි සූදු නිත්‍යානුකූල කර ඇත
  ප්‍රාණගාත, දහමට අනුව තහනම් ය ., නමුත් බලපත් ඇති සත්ව ගාතනාගාර ඇත එවගේම මස් මාංශ වෙලදාම තහනමකින් තොරව කෙරෙති
   මෙයින් නීතිය හා ධර්මය අතර ඇති හැප්පීම ,නොගැලපීම මනාවට පිළිබිඟුවේ , දහම හා නීතිය අන්ත දෙකකි නමුත් මෙ දෙකෙන්ම මිනිසා යහමගට ගැනීමට  උත්සහා කරයි
       පිස්සාට නම් තේරුන විදිය මෙසේයි, ඔබට කෙසේද මෙය වැටහෙන්නේ.....?
   
    ******* මා දකින හා බලන විදියට වඩා පැහැදිලි විදියකින් ,ඔබට දකින්නටත් පෙනෙන්නටත් පුළුවනි**********

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version