තොරතුරු ඉසව්ව - information centre > මෘදුකාංග ගැන .. | useful softwares

ඔබේ පී.සී එක ලෙඩවෙලාද....?

(1/12) > >>

nsgalagedara:
:013:
@q`\; hMvn bWp\ sA@k\w o@b| pW sW e@kn\ n#@gn
0. bWp\ hVk\ @n`m#w.
pvr\ sp\lyQ ek, mqr\@b`\d| ek,s\pWkry kQYy`w\mk n#w
@ktQ .01>pq\qwQ mwk alEw\ vW@m| h#kQy`v n#w,kYm @l\Kny kl h#kQ awOr# bQqEm| k`l plky kQYy` vQrhQw vWm,smhr vQt ey in\trp\t| @k`n\@tY`l\@y @q`;yk\ vQy h#k @k@s\ @vww\ mqr\ @b`\d| ek mr# kQrWmt sQqE @v|.
@ktQ 02>mwky h` sm|bn\q g#tUvk\,
plmEv vWdQ@y`\ g#n bln\n wQry mw ymk\ qr\Xny kQrWmt smw\q @s`yn\n e@s\ v#dkrn\@n nm| wQry mw @q`\; pnQvQdy qQs\ vQy yEwOy. e@s\ @n`vn\@n nm| mwk@y\ plmE 64kQ.b wOl p#rQt| err\ @n`@h`w\ smw\ @q`\;y wQbQy h#k> @mmrQ cQp\ glv` n#vw svQ krn\n,@mmrQ cQp\ kWpyk\ aw\nm| plmE @mmrQ b$n\k\ e@k\ ev` @qvn @mmrQ b$n\k\ ekt mr# kr bln\n.
@ktQ 03.> ihw @h\wOvm vQy h#k
@ktQ 04>@q`\s shQw k`l p`lkyk\, sQs\tm| tyQmry nQsQ@ls v#d@n`kryQ m:@b`\: m`r# kl yEwOy.
@ktQ 05 sW pQ yE ek  @q`\; shgwyQ. @h`\ m: @b`\: a#wQ sW pW yR e@k\ @q`\syk\ vQy h#k.
@ktQ 06>kW@b`\d| e@k plny kQrQm sqh` m:@b`\ e@k\ a#wQ cQp@y\ @q`\s
@ktQ  07>sW pW yR ek mgQn\ ek\s\@s\Xn\ err\ ekk\ enm| vQ@X\;Qw @q`\syk\ jnQw kryQ.@my m: @b`\: @h`\ sW pW yE e@k\ @q`\sykQ.
@ktQ.08>vWdQ@y` k`d| ek nQsQy`krv svQvW @n`mw @h`\ @q`\; shQwyQ
@ktQ 09>pT\n m`wY mwk a@v|k\;N @ek&@y\ @q`\;ykQ @myQn\ aqhs\ vn\@n\ @ck\sm| mgQn\ @k@rn @q`\; prQk\;`v b@y`\s\ @r`m| smg @n`s#@qn bvyQ
@ktQ 10>sW@m`\s\ @q`\;ykQ aUw\ m: @b`\: ekk\ q#mQy yEwOy
@ktQ 11> el\2 k$;\ @mmrQy @q`\; shQwyQ>kn\@tY`\l\,o|l\tr\,XQp\ ,p\ls\,kW ekvr ob` uw\sh kr bln\n
qQg 01 h` @ktQ 03>mwk prWk\;Ny as`r\wk vW a#w 64 kQ.b. vlt vd` ihl mwk@y\ @q`\;yk\ @s`y`@gn a#w. m:@b`\: mr#kQrWmt sQqE@v|
qQg 01 h` @ktQ 08.dQs\@p@l\ @ts\t| ek as`r\wky ,vWdQ@y`\ k`d| ek wqkr @h`\ m`r# kr bln\n on\ @b`: nm| m:@b`\: m`r# kl yEwOy
        @mm e'.em|.ayQ. bWp\ hV o@b| pWsW e@kw\ pmQNQ@y`w\ @h`[Qn\ svn\ qW @wr#m| gn\n It psEv ivsQlQmw\v  @q`\; nQr`krNy krn\n iqQrQ@yqQ wvw\ pWnQk\s\ bWp\ @k\w g#n lQpQyk\ pl krmQ. :026: :54:[/color][/i]

nsgalagedara:
:013:pWnQk\s\ bWp\ @k`\d| e',em|,ayQ. vlt vd` vQs\wr`w\mky,@m@hqQ mwOvn\@n @k`ts\ 3 @vn\vE bWp\ n`qyn\y.bWp\-nwrvWmk\-bWp\ -nwrvWmk\-bWp\ -nwrvWmk\ aqW vs@ynQ
bWp\-bWp\.bWp\.  bQp\-bWp\,bWp\.  bWp\-bWp\,bWp\ yn ak`ryty
1-1-3. sW@m`\s\ vl a#wQ kn\pQg@r\Xn\ in\@p`@m|Xn\ enm| vQn&`sgw @w`rwOr# kQyvQy @n`h#k m: @b`\: ek m`r# kl yEwOy.
1-1-4.b@y`\s\ m`r# kQrWmt sQqE@v|
1-2-1 m: @b`\ e@k\ tyQmr\ cQpy @q`\; shgwy m: @b`\: m`r# kQrWmt sQqE@v|
1-2-2. m:@b`\: ek  @q`\;
1-2-2.m:@b`\: ek  @q`\;
1-2-3  m:@b`\: ek  @q`\; :57:
1-3-3. e'.em|.ayQ. b@y`\s\ vl @ktQ bWp\ @qkkqW @mnQ m: @b`\: mr# klyEwOy
1-3-4 m:@b`\: ek  @q`\;
1-4-1m:@b`\: ek  @q`\;
1-4-2 @mmrQ cQp\ vlQn\ @k`tsk\ @q`\; shQwyQ
2-?-? bWp\ 2t psEv n#@gn o|n$m bWp\ gnnkQn\ aqhs\ vn\@n\ @mmrQ cQpy @q`\; shgw bv.
3-1-? m:@b`\ e@k\  a#wQ cQp\ vlQn\ ekk\ k#dW a#w m: @b`\: m`r#kryEwOy
3-2-4 e'.em|.ayQ. b@y`\s\ vl @ktQ bWp\ 6 t sm`ny kW @b`d| @k`n\@tY`l\ @q`\;ykQ
3-3-4 km|pQyEtryt vWdQ@y`\ k`d| ek @s`y` gw @n`h#kQy,vWdQ@y`\ k`d| ek g#n bln\n
4-3-? vWdQ@y`\ k`d| ek v#d krn\@n n#w m`r# kl yEwOy
4-2-1 m: @b`\: e@k\ nrk\vE cQpyk\ a#w m`r# kl yEwO@v|
4-2-2 plmEv kW @b`\d| ek prWk\;` krn\n ey @vn pW sW ekk v#d krn\@n nm| m: @b`\: mr# kl yEwOy
4-2-2,/4-2-2 prQqQ ktyEwO krn\n
4-2-4 ek\s\p#n\Xn\ k`d| vlQn\ ekk\ @q`\; shgwy em k`d| vl vrq @s`y` g#nWmt ek ek svQkr rW bRt| krn\n ehQ vrqk\ @n`m#wQ nm| m:@b`\: e@k\ k`d| @s`@l`t| e@k\  vrqk\ vQy h#k m:@b`\: m`r# kl yEwOy
4-3-1m:@b`\: ek  m`r# kl yEwOy
4-3-2m:@b`\: ek  m`r# kl yEwOy
4-3-3m:@b`\: ek  m`r# kl yEwOy
4-3-4 qQny h` @vl`v pQlQbq pYs\NykQ @stp\ rn\ kr  qQny h` @vl`v hqn\n ey as`r\wk uv@h`w\ b#trQy m`r# kr bln\n
4-4-1 sWrQyl\ @p`\t| ek kQYy`w\ mk @vyQ ayQ/o| k`d| ek @vnw\ @s`kt| ekkt m`r# kr bln\n m: @b`\: sm|bn\q ayQ/o| k`d| ekk\ nm| jm|pr\ mgQn\ dQs#bl\ krn\n in\psE aUw\ ayQ/o| k`d| ekk\ svQ krn\n
4-4-2   ,  4-4-1 up@qs\ anEgmny krn\n
4-4-3 m#w\@k`@pY`@ssry v#rqQ a`kryt kQYy`w\mk @vyQ @ts\t| @pY`g$m| mgQn\ s#k h#r q#n gn\n ehQ @q`\s shgw nm| dQs#bl\ krn\n s`m`n&n\ ey avX& @n`@v|
                             e@v`\d| bWp\ @k`\d| .> vd`w\ pYclQwm b@y`\s\ vr\gyk\ vn e@v`\d| vlQn\ n#@gn bWp\ n`q vlQn\  v#dQ pY@y`\jnyk\ n#w e@v`\d| b@y`\s\ a#wQ vQt jnQw @vn\@n\  ek qQgt h` @ktQ bWp\ n`q kWpyk\ pmNQ ev`yQn\ kQyn\@n mwk@y\ @h`\ vWdQ@y`\ k`d| vl @q`\; @v|
qQg 1k\> qQgt a#@sn bWp\ n`q@yn\  plmE @mmrQ b$n\k\ e@k\ @q`\;yk\ hMvyQ
qQg1@ktQ2k\ vWdQ@y`\ k`d| p@w\ @h` ehQ @mmrQ cQp@y\ @q`\;
qQg1 @ktQ2 @myq  vWdQ@y`\ k`d vl @q`\;ykQ
:57: :54:

@Xyz@:
මැට්ටො උබ කොම්පුටර් උගන්නද්දි සිංහල වචන දාන්න එපා. දන්න ඉන්ගිරිසිය දාපන් එතකොට තමා තේරෙන්නෙ

w乇乃ᄊム丂イ乇尺:
:045: නෑ,, ඒක අපි මෙහෙම කියමු,,, එතකොට කතාව සම්පූර්ණයි..

සිංහල දානව නම් නිවැරදි සිංහල අර්ථයෙන් සඳහන් කලොත් ඒක බොහෝ වටිනව නෙව..? එතකොට "නිවැරදි සිංහල තාක්ෂණය යෙදුම්" (perfect technical terms) පිලිබඳ අපේ අයගෙ තියෙන දැනුමෙ මද බව කාලයක් යනකොට මගහැරෙයි..

ඒ සඳහා මෙන්න මේ ආකාරයේ වෙබ් අඩවියක සහාය බලාපොරොත්තු උනත් වරදක් නෑ..
http://www.maduraonline.com/
http://www.siyabas.lk/

සිංහලෙන් (ඒ කිව්වෙ සිංහල අකුරින්) ඉංග්‍රිසි යෙදුම් එහෙම්ම ම ලියන එක නම් අර කිව්ව වගේ ප්‍රයෝජනයක් නැති දෙයක්.. අපි දෙයක් ඉගෙන ගන්නෙත් නෑ,, කියන දේ හරියට ඔලුවට යන්නෙත් නෑ.. එනිසා, ඉංග්‍රීසි යෙදුම් (english terms) වරහනින් ඉංග්‍රීසියෙන් ම සඳහන් කලොත් අගෙයි..

ඒ වගේම හැම සටහනක් ම සිංහල යුනිකේත (unicode) හෝ රූපමය සංස්කරණයක් (image edition) විදිහටත් පල කලොත්, ඒ සටහන මීට වඩා පුළුල් ග්‍රාහක පිරිසක් වෙත සමීප කරවීමට පුළුවං..

(මෙන්න මේ සටහන ගැනත් අවධානය යොමු කරන්න..
http://www.sinhalaya.com/nimnaya/index.php/topic,9329.0.html )

අපේ ගලගෙදර මේ පල කරන සටහන් නම් නියමයි.. :dft003:
බොහෝ දෙනෙකුට ප්‍රයෝජනවත් වේවි.. ඉහත අඩුපාඩුව පෙන්නුව කියල අධෛර්‍ය වෙන්ට ඕනැ නෑ..
හොඳ දේකට හොඳයි කියන ගමන්, ඒ හොඳ තවත් ඉදිරියට ම ගෙන යන්නයි ඕනෙ..

- ආදරණීය වෙබී


--- Quote from: @Xyz@ on November 11, 2010, 06:25:05 PM ---මැට්ටො උබ කොම්පුටර් උගන්නද්දි සිංහල වචන දාන්න එපා. දන්න ඉන්ගිරිසිය දාපන් එතකොට තමා තේරෙන්නෙ

--- End quote ---

nsgalagedara:
:dft010:වෙබිටත් , @xyz@       ටත් මම අවංක ස්තුතිය පුදකරනෙමි. මන්ද මා හැම විටම  බලාපොරොත්තු වන්නේ  මාගේ වරද හෝ අඩුපාඩුව පෙන්වා දෙනවාටය .එයින් මට එම වරද හෝ අඩුපාඩුව හදාගන්න හැකිවෙනවා සේම යමක් ඉගෙනීමට ද අවස්ථාවක්  ලැබෙන බව මම හොඳින් දනිමි.
    මම දකින හෝ බලන හෝ පෙනෙන විදියට වඩා පැහැදිලි විදියකින් ඔබට දකින්නත් බලන්නත් පෙනේනත් පුළුවන් බව  මා හැම විටම දරණ මතයයි.
                 දෙදෙනාටම බොහොම ස්තුති.   :047:

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version