තොරතුරු ඉසව්ව - information centre > මෘදුකාංග ගැන .. | useful softwares

ඔබේ පී.සී එක ලෙඩවෙලාද....?

(1/12) > >>

nsgalagedara:
:013:
@q`\; hMvn bWp\ [email protected]\w [email protected]| pW sW [email protected]\ n#@gn
0. bWp\ hVk\ @n`m#w.
pvr\ sp\lyQ ek, mqr\@b`\d| ek,s\pWkry kQYy`w\mk n#w
@ktQ .01>pq\qwQ mwk alEw\ [email protected]| h#kQy`v n#w,kYm @l\Kny kl h#kQ awOr# bQqEm| k`l plky kQYy` vQrhQw vWm,smhr vQt ey in\trp\t| @k`n\@tY`l\@y @q`;yk\ vQy h#k @[email protected]\ @vww\ mqr\ @b`\d| ek mr# kQrWmt sQqE @v|.
@ktQ 02>mwky h` sm|bn\q g#tUvk\,
plmEv [email protected]`\ g#n bln\n wQry mw ymk\ qr\Xny kQrWmt smw\q @s`yn\n [email protected]\ v#dkrn\@n nm| wQry mw @q`\; pnQvQdy qQs\ vQy yEwOy. [email protected]\ @n`vn\@n nm| [email protected]\ plmE 64kQ.b wOl p#rQt| err\ @n`@h`w\ smw\ @q`\;y wQbQy h#k> @mmrQ cQp\ glv` n#vw svQ krn\n,@mmrQ cQp\ kWpyk\ aw\nm| plmE @mmrQ b$n\k\ [email protected]\ ev` @qvn @mmrQ b$n\k\ ekt mr# kr bln\n.
@ktQ 03.> ihw @h\wOvm vQy h#k
@ktQ 04>@q`\s shQw k`l p`lkyk\, sQs\tm| tyQmry [email protected] v#[email protected]`kryQ m:@b`\: m`r# kl yEwOy.
@ktQ 05 sW pQ yE ek  @q`\; shgwyQ. @h`\ m: @b`\: a#wQ sW pW yR [email protected]\ @q`\syk\ vQy h#k.
@ktQ 06>[email protected]`\d| [email protected] plny kQrQm sqh` m:@b`\ [email protected]\ a#wQ [email protected]\ @q`\s
@ktQ  07>sW pW yR ek mgQn\ ek\s\@s\Xn\ err\ ekk\ enm| [email protected]\;Qw @q`\syk\ jnQw [email protected] m: @b`\: @h`\ sW pW yE [email protected]\ @q`\sykQ.
@ktQ.08>[email protected]` k`d| ek nQsQy`krv svQvW @n`mw @h`\ @q`\; shQwyQ
@ktQ 09>pT\n m`wY mwk [email protected]|k\;N @ek&@y\ @q`\;ykQ @myQn\ aqhs\ vn\@n\ @ck\sm| mgQn\ @[email protected] @q`\; prQk\;`v [email protected]`\s\ @r`m| smg @n`s#@qn bvyQ
@ktQ 10>[email protected]`\s\ @q`\;ykQ aUw\ m: @b`\: ekk\ q#mQy yEwOy
@ktQ 11> el\2 k$;\ @mmrQy @q`\; shQwyQ>kn\@tY`\l\,o|l\tr\,XQp\ ,p\ls\,kW ekvr ob` uw\sh kr bln\n
qQg 01 h` @ktQ 03>mwk prWk\;Ny as`r\wk vW a#w 64 kQ.b. vlt vd` ihl [email protected]\ @q`\;yk\ @s`y`@gn a#w. m:@b`\: mr#kQrWmt [email protected]|
qQg 01 h` @ktQ 08.dQs\@[email protected]\ @ts\t| ek as`r\wky ,[email protected]`\ k`d| ek wqkr @h`\ m`r# kr bln\n on\ @b`: nm| m:@b`\: m`r# kl yEwOy
        @mm e'.em|.ayQ. bWp\ hV [email protected]| pWsW [email protected]\ [email protected]`w\ @h`[Qn\ svn\ qW @wr#m| gn\n It psEv ivsQlQmw\v  @q`\; nQr`krNy krn\n [email protected] wvw\ pWnQk\s\ bWp\ @k\w g#n lQpQyk\ pl krmQ. :026: :54:[/color][/i]

nsgalagedara:
:013:pWnQk\s\ bWp\ @k`\d| e',em|,ayQ. vlt vd` vQs\wr`w\mky,@[email protected] mwOvn\@n @k`ts\ 3 @vn\vE bWp\ n`qyn\y.bWp\-nwrvWmk\-bWp\ -nwrvWmk\-bWp\ -nwrvWmk\ aqW [email protected]
bWp\-bWp\.bWp\.  bQp\-bWp\,bWp\.  bWp\-bWp\,bWp\ yn ak`ryty
1-1-3. [email protected]`\s\ vl a#wQ kn\[email protected]\Xn\ in\@p`@m|Xn\ enm| vQn&`sgw @w`rwOr# kQyvQy @n`h#k m: @b`\: ek m`r# kl yEwOy.
[email protected]`\s\ m`r# kQrWmt [email protected]|
1-2-1 m: @b`\ [email protected]\ tyQmr\ cQpy @q`\; shgwy m: @b`\: m`r# kQrWmt [email protected]|
1-2-2. m:@b`\: ek  @q`\;
1-2-2.m:@b`\: ek  @q`\;
1-2-3  m:@b`\: ek  @q`\; :57:
1-3-3. e'.em|.ayQ. [email protected]`\s\ vl @ktQ bWp\ @qkkqW @mnQ m: @b`\: mr# klyEwOy
1-3-4 m:@b`\: ek  @q`\;
1-4-1m:@b`\: ek  @q`\;
1-4-2 @mmrQ cQp\ vlQn\ @k`tsk\ @q`\; shQwyQ
2-?-? bWp\ 2t psEv n#@gn o|n$m bWp\ gnnkQn\ aqhs\ vn\@n\ @mmrQ cQpy @q`\; shgw bv.
3-1-? m:@b`\ [email protected]\  a#wQ cQp\ vlQn\ ekk\ k#dW a#w m: @b`\: m`r#kryEwOy
3-2-4 e'.em|.ayQ. [email protected]`\s\ vl @ktQ bWp\ 6 t sm`ny kW @b`d| @k`n\@tY`l\ @q`\;ykQ
3-3-4 km|pQyEtryt [email protected]`\ k`d| ek @s`y` gw @n`h#kQy,[email protected]`\ k`d| ek g#n bln\n
4-3-? [email protected]`\ k`d| ek v#d krn\@n n#w m`r# kl yEwOy
4-2-1 m: @b`\: [email protected]\ nrk\vE cQpyk\ a#w m`r# kl [email protected]|
4-2-2 plmEv kW @b`\d| ek prWk\;` krn\n ey @vn pW sW ekk v#d krn\@n nm| m: @b`\: mr# kl yEwOy
4-2-2,/4-2-2 prQqQ ktyEwO krn\n
4-2-4 ek\s\p#n\Xn\ k`d| vlQn\ ekk\ @q`\; shgwy em k`d| vl vrq @s`y` g#nWmt ek ek svQkr rW bRt| krn\n ehQ vrqk\ @n`m#wQ nm| m:@b`\: [email protected]\ k`d| @s`@l`t| [email protected]\  vrqk\ vQy h#k m:@b`\: m`r# kl yEwOy
4-3-1m:@b`\: ek  m`r# kl yEwOy
4-3-2m:@b`\: ek  m`r# kl yEwOy
4-3-3m:@b`\: ek  m`r# kl yEwOy
4-3-4 qQny h` @vl`v pQlQbq pYs\NykQ @stp\ rn\ kr  qQny h` @vl`v hqn\n ey as`r\wk [email protected]`w\ b#trQy m`r# kr bln\n
4-4-1 sWrQyl\ @p`\t| ek kQYy`w\ mk @vyQ ayQ/o| k`d| ek @vnw\ @s`kt| ekkt m`r# kr bln\n m: @b`\: sm|bn\q ayQ/o| k`d| ekk\ nm| jm|pr\ mgQn\ dQs#bl\ krn\n in\psE aUw\ ayQ/o| k`d| ekk\ svQ krn\n
4-4-2   ,  4-4-1 [email protected]\ anEgmny krn\n
4-4-3 m#w\@k`@pY`@ssry v#rqQ a`kryt kQYy`w\mk @vyQ @ts\t| @pY`g$m| mgQn\ s#k h#r q#n gn\n ehQ @q`\s shgw nm| dQs#bl\ krn\n s`m`n&n\ ey avX& @n`@v|
                             [email protected]`\d| bWp\ @k`\d| .> vd`w\ pYclQwm [email protected]`\s\ vr\gyk\ vn [email protected]`\d| vlQn\ n#@gn bWp\ n`q vlQn\  v#dQ [email protected]`\jnyk\ n#w [email protected]`\d| [email protected]`\s\ a#wQ vQt jnQw @vn\@n\  ek qQgt h` @ktQ bWp\ n`q kWpyk\ pmNQ ev`yQn\ kQyn\@n [email protected]\ @h`\ [email protected]`\ k`d| vl @q`\; @v|
qQg 1k\> qQgt a#@sn bWp\ n`[email protected]\  plmE @mmrQ b$n\k\ [email protected]\ @q`\;yk\ hMvyQ
[email protected]\ [email protected]`\ k`d| [email protected]\ @h` ehQ @mmrQ [email protected]\ @q`\;
qQg1 @ktQ2 @myq  [email protected]`\ k`d vl @q`\;ykQ
:57: :54:

@[email protected]:
මැට්ටො උබ කොම්පුටර් උගන්නද්දි සිංහල වචන දාන්න එපා. දන්න ඉන්ගිරිසිය දාපන් එතකොට තමා තේරෙන්නෙ

w乇乃ᄊム丂イ乇尺:
:045: නෑ,, ඒක අපි මෙහෙම කියමු,,, එතකොට කතාව සම්පූර්ණයි..

සිංහල දානව නම් නිවැරදි සිංහල අර්ථයෙන් සඳහන් කලොත් ඒක බොහෝ වටිනව නෙව..? එතකොට "නිවැරදි සිංහල තාක්ෂණය යෙදුම්" (perfect technical terms) පිලිබඳ අපේ අයගෙ තියෙන දැනුමෙ මද බව කාලයක් යනකොට මගහැරෙයි..

ඒ සඳහා මෙන්න මේ ආකාරයේ වෙබ් අඩවියක සහාය බලාපොරොත්තු උනත් වරදක් නෑ..
http://www.maduraonline.com/
http://www.siyabas.lk/

සිංහලෙන් (ඒ කිව්වෙ සිංහල අකුරින්) ඉංග්‍රිසි යෙදුම් එහෙම්ම ම ලියන එක නම් අර කිව්ව වගේ ප්‍රයෝජනයක් නැති දෙයක්.. අපි දෙයක් ඉගෙන ගන්නෙත් නෑ,, කියන දේ හරියට ඔලුවට යන්නෙත් නෑ.. එනිසා, ඉංග්‍රීසි යෙදුම් (english terms) වරහනින් ඉංග්‍රීසියෙන් ම සඳහන් කලොත් අගෙයි..

ඒ වගේම හැම සටහනක් ම සිංහල යුනිකේත (unicode) හෝ රූපමය සංස්කරණයක් (image edition) විදිහටත් පල කලොත්, ඒ සටහන මීට වඩා පුළුල් ග්‍රාහක පිරිසක් වෙත සමීප කරවීමට පුළුවං..

(මෙන්න මේ සටහන ගැනත් අවධානය යොමු කරන්න..
http://www.sinhalaya.com/nimnaya/index.php/topic,9329.0.html )

අපේ ගලගෙදර මේ පල කරන සටහන් නම් නියමයි.. :dft003:
බොහෝ දෙනෙකුට ප්‍රයෝජනවත් වේවි.. ඉහත අඩුපාඩුව පෙන්නුව කියල අධෛර්‍ය වෙන්ට ඕනැ නෑ..
හොඳ දේකට හොඳයි කියන ගමන්, ඒ හොඳ තවත් ඉදිරියට ම ගෙන යන්නයි ඕනෙ..

- ආදරණීය වෙබී


--- Quote from: @[email protected] on November 11, 2010, 06:25:05 PM ---මැට්ටො උබ කොම්පුටර් උගන්නද්දි සිංහල වචන දාන්න එපා. දන්න ඉන්ගිරිසිය දාපන් එතකොට තමා තේරෙන්නෙ

--- End quote ---

nsgalagedara:
:dft010:වෙබිටත් , @[email protected]       ටත් මම අවංක ස්තුතිය පුදකරනෙමි. මන්ද මා හැම විටම  බලාපොරොත්තු වන්නේ  මාගේ වරද හෝ අඩුපාඩුව පෙන්වා දෙනවාටය .එයින් මට එම වරද හෝ අඩුපාඩුව හදාගන්න හැකිවෙනවා සේම යමක් ඉගෙනීමට ද අවස්ථාවක්  ලැබෙන බව මම හොඳින් දනිමි.
    මම දකින හෝ බලන හෝ පෙනෙන විදියට වඩා පැහැදිලි විදියකින් ඔබට දකින්නත් බලන්නත් පෙනේනත් පුළුවන් බව  මා හැම විටම දරණ මතයයි.
                 දෙදෙනාටම බොහොම ස්තුති.   :047:

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version