අන්තර්ජාලය හා සබැඳි සියල්ල - internet related > වෙබ් අඩවි පිළිබඳ සටහන් | website and homepage references

ප්‍රයෝජනවත් වෙබ් අඩවි | Useful Web Sites

(1/1)

iris:
තාක්ෂණික ලෝකයේ අළුත් අළුත් දෘඩාංග ගැන දැනගන්න කැමති ඔබට මේ වෙබ් අඩවිය ප්‍රයෝජනවත් වේවි... (everything about hardware)

http://www.guru3d.com/

තාක්ෂණික, ඉලෙක්ට්‍රොනික, විද්‍යාත්මක, කාර්මික උපකරණ විතරක් නෙවෙයි අනෙක් හැම දෙයක් ගැනම දැනගන්න මේ වෙබ් අඩවියෙන්... (everything about everything)

http://www.howstuffworks.com/Navigation

[0] Message Index

Go to full version