විනෝදය සහ ආශ්වාදය - fun & entertainment > ඇසි දිසි විනෝදය | music and videos

`~`හද බැඳි ගී`~`

(1/14) > >>

-ŴăśĦ-:
චංචල වී හැඟුම් රැයක් ගානේ.... කඳුළැල් වෙනවාමයි හඳ පානේ.... පායා හිනහී යන දේදුන්නේ...පියවී යනවා ඔය ආදරේ...ඔබ ආලෙසටම ආයේ.... වෙන් වෙන එක වෙනවාමයි.... මායාවක් මයි ආදරේ...

http://www.youtube.com/v/2ZOB592Y9WU&feature=related

-ŴăśĦ-:
Im so lonely, broken angel
Im so lonely, listen to my heart
One n only, broken angel
Come n save me, before I fall apart

http://www.youtube.com/v/P8WBV1pip_I

-ŴăśĦ-:
සුසුම් පොදක් වී.... හදේ ලැඟුම් ගෙන නුඹ පෙරදා.... ජිවිතයම ලෙස සිතූ සෙනේහය ගෙවී ගියේ මට නොකියා... මගේ සරා සඳ හදේ සුවඳ ගෙන නුඹ කොහිදැයි සිතුනා....

http://www.youtube.com/v/4yNL0yZove4

-ŴăśĦ-:
අහස නුඹ මෙතරම්....
සයුර නුඹ මෙතරම්....
ආදරේ මෙතරම්....
සිහිනයකි නුඹ නම්....

http://www.youtube.com/v/qyTPsNXLm6A&feature=related

-ŴăśĦ-:
මට හීනයක් වෙලා ඔබේ ඔය ආදරේ...
සිත තාම දන්නෙ නෑ මා ඇයිද පෙම් කලේ...

http://www.youtube.com/v/APFumG4excg&feature=related

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version