ආදර මාවත - lovers' lane > මං ආදරෙයි | i love you

.......‍කොතෙක් කල්???

<< < (2/10) > >>

NIMALI:

--- Quote from: Prabhashini Podi on September 03, 2011, 12:52:50 PM ---Akka,
           Ow Mata Thernawa. Mama Ahema Qwa 1 ta Oyage Hith Riduna-nam Samawenna.

       

--- End quote ---

aiyooo naha mama tharaha naaa__tharaha venna deyak kiuve naaa ne oya

Prabhashini Podi:
 :003: :003: :003: :003: :003: :003:

NIMALI:
on\n [email protected]\ k\l#sQk\ [email protected]`\qry` wm` @m| kvQy ls\snt h#d v#d q`l qEn\@n. pYx`[email protected] nmQn\ q`n\n kQyl` . ls\snyQ e'k. on\n [email protected]\ oy`@g  il\lWm mn\ i;\T kl`

Prabhashini Podi:
 :dft012: :dft012: :dft012: :dft012: :003:

Prabhashini Podi:


           

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

[*] Previous page

Go to full version