ආදර මාවත - lovers' lane > අහිමි වී ඔබ... | i miss you

.....මං තනියෙන්.....

(1/2) > >>

Sudu Manike:
˝සඳ තනියට
  තරු දහසක්
  සිටීවී..
  මල තනියට
  බිඟු රෑනක්
  සිටීවී..
  රළ තනියට
  වෙරළත් ලඟ
  සිටීවී..
  මට තනියට
  නුඹවත් ලඟ
  නොවේවී.....˝

                    ...සුදු මැණිකේ...

araliyamala:
සඳ තනියට සිටිනා තරු දහස  වගේ
මල තනියට සිටිනා බිඟු රෑන   වගේ
රළ තනියට සිටිනා  ඒ වෙරළ වගේ
නුඹේ තනියට මම ඉන්නවා   නගේ

.....මුතූ.....
 
muthu[/color][/size]

Sudu Manike:
ඒ වචන ටිකටම මගෙ හිත පිරුනා අක්කෝ...  :047: 

..සුදු මැණි‍කේ..

araliyamala:
 :54:

@[email protected]:

--- Quote from: Sudu Manike on October 08, 2011, 12:36:28 PM ---˝සඳ තනියට
  තරු දහසක්
  සිටීවී..
  මල තනියට
  බිඟු රෑනක්
  සිටීවී..
  රළ තනියට
  වෙරළත් ලඟ
  සිටීවී..
  මට තනියට
  නුඹවත් ලඟ
  නොවේවී.....˝

                    ...සුදු මැණිකේ...

--- End quote ---

සද තනියට තරු හිටියත් සඳ ඇති දා තරු දකීද
මල තනිය බිගු හිටියත් රොන් ගත් පසු උන් රැදේද
රළ තනියට වෙරල වුනත් රළ නැවතී ලඟ හිටීද
මම සැමදා පෙම් කෙරුවත් මා හැරදා නුඹ නොයාද

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version