සුභ පැතුම් - wishes > උපන්දින සුභ පැතුම් | birthday wishes

ආදර වීර්ට සුබ උපන් දිනයක් වේවා!

(1/1)

ගුරු:
සුබ උපන් දිනයක් වීර්..

සියලු සිතුම් පැතුම් ඉටු වන සුබම සුබ උපන්දිනයක් වේවා!

ෆැන්ටසි නිම්නයේ අපි...

sutikki:
Veer lamayata Math subama Suba upandinayak wewa Kiyala Prarthana karanawa  :003:

-ŴăśĦ-:
Happy Birthday Veer........... :048: :048: :048:

araliyamala:
සියලු සිතුම් පැතුම් ඉටුවන වාසනා වන්ත උපන් දිනයක් වේවා.......මල්ලි ඔබට....සුපැතුම්.....

.....අක්කි මුතූගෙන්.....

muthu

veer:
 :045:guru aiyya,warsha akka,muthu akka,stikki ta godak thanks....wish kalata....... :54:

Navigation

[0] Message Index

Go to full version