තොරතුරු ඉසව්ව - information centre > මෘදුකාංග ගැන .. | useful softwares

Google විස්මිත දේ...!!!

<< < (2/2)

-ŴăśĦ-:
මම ට්‍රයි කලා...  :011: මරු මරු...  :54:
නියමයි  LSChanka... :048:

LSChanaka:
 :dft010:   ඔබට ස්තුතියි - ලිපිය කියවා එය ක්‍රියාවට නන්වා, ඒ පිළිබද අදහස්  ප්‍රකාශ කිරීම ගැන...~  :54:

Navigation

[0] Message Index

[*] Previous page

Go to full version